Poland-Warsaw: Computer servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003033388347247
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382460-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Computer servers

2017/S 187-382460

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PL
al. Jana Pawla II 70
Warszawa
00-175
Poland
Contact person: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telephone: +48 225950066
E-mail: kinga.henzel@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.arimr.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.arimr.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kancelaria (Parter)
PL
Poleczki 33
Warszawa
02-822
Poland
Contact person: Kinga Henzel
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.arimr.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: agencja wykonawcza
I.5) Main activity
Other activity: agencja wykonawcza

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup serwerow na potrzeby systemow aplikacyjnych ARiMR.

Reference number: DPiZP.2610.27.2017
II.1.2) Main CPV code
48822000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie (dostawa do wskazanych lokalizacji l?cznie z instalacj?) fabrycznie nowych, nienosz?cych ?ladow uprzedniego u?ywania, wraz z niezb?dn? infrastruktur? i oprogramowaniem niezb?dnym do zachowania funkcjonalno?ci serwerow okre?lonego typu, obudow do serwerow okre?lonego typu i szaf serwerowych. Typ wskazanego sprz?tu opisany jest w Rozdziale I SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie (dostawa do wskazanych lokalizacji l?cznie z instalacj?) fabrycznie nowych, nienosz?cych ?ladow uprzedniego u?ywania, wraz z niezb?dn? infrastruktur? i oprogramowaniem niezb?dnym do zachowania funkcjonalno?ci serwerow okre?lonego typu, obudow do serwerow okre?lonego typu i szaf serwerowych. Typ wskazanego sprz?tu opisany jest w Rozdziale I SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Techniczne nr 1 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Techniczne nr 2 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Techniczne nr 3 / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryterium techniczne nr 1 dotyczy serwera blade typ 1, 2 i 3; kryterium techniczne nr 2 i 3 dotyczy obudowy typu blade dla serwerow blade typu 1, 2 i 3. Dokladny opis kryteriow znajduje si? w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O zamowienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:1) Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23, art. 24 ust. 5 ustawy;2) Spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu we wskazanym zakresie, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, minimum 1 (jedn?) dostaw? serwerow, o warto?ci nie mniejszej ni? 2 000 000 PLN brutto (slownie: dwa miliony zlotych 00/100). W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia:

1) brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w pkt. 1.1) musi spelnia? ka?dy Wykonawca z osobna,

2) warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w pkt. 1.2) musi spelnia? co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy l?cznie.

5. Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;

2) na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy tj.:

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. Wykonawc? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791),

b) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, tj. Wykonawc? ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych,

c) art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, tj. je?eli Wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ? 4 ustawy z:

? Zamawiaj?cym,

? osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego,

? czlonkami komisji przetargowej,

? osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorych mowa w art.17 ust. 2a ustawy,

? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w post?powaniu,

d) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy, tj. Wykonawc? ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1?4 ustawy, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania,

e) art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy, tj. Wykonawc? b?d?cego osoba fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN,

f) art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy, tj. Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN,

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cd.

g) art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, tj. Wykonawc?, wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN,

h) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, tj. Wykonawc? ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z procedur? wskazan? w art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza (na podstawie kryteriow oceny ofert okre?lonych w SIWZ) nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

IV.1. ZAWARTO?? OFERT: 1.Ofert? nale?y zlo?y? na Formularzu Ofertowym (wg zal?cznika nr 1 do SIWZ).2. Wykonawca obowi?zany jest zal?czy? do oferty:1) Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiaj?cy udost?pnia Wykonawcom wzor o?wiadczenia, ktory stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ; Uprzejmie informujemy, ?e pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udost?pnila narz?dzie umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cym i Wykonawcom utworzenie, wypelnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).2) Pisemne zobowi?zanie lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia, je?eli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow. Zapisy Rozdzialu IV.4 siwz stosuje si? odpowiednio.3) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt 1) sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4) Pelnomocnictwo (oryginal lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty, je?eli oferta nie zostala podpisana przez osoby upowa?nione do tych czynno?ci dokumentem rejestracyjnym.5) Dowod wniesienia wadium (oryginal w przypadku wniesienia wadium w innej formie ni? pieni?dz, powinno ono obowi?zywa? przez caly okres zwi?zania ofert?).3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenia w formie jednolitych dokumentow dotycz?ce tych podmiotow. IV.2. O?wiadczenia lub dokumenty, potwierdzaj?ce spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca obowi?zany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego ? http://www.arimr.gov.pl informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow w poni?szym zakresie:

1) braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Cd. lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

h) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

i) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszenie obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

O?wiadczenia o ktorych mowa w lit. e)-i) Wykonawca winien zlo?y? wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 2 do SIWZ.

2) potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci zawodowej:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w rozdziale IV.2 pkt 2.1) lit. a) SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w rozdziale IV.3 pkt 1.1) SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia rozdzialu IV.3 pkt 2 SIWZ zdanie pierwsze stosuje si?.

4. Je?eli tre?? informacji przekazanych przez Wykonawc? w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia odpowiada zakresowi informacji, ktorych Zamawiaj?cy wymaga poprzez ??danie dokumentow, w szczegolno?ci o ktorych mowa w pkt 2.2), Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do odst?pienia od ??dania tych dokumentow od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia s? odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawc? lub odpowiednio przez podmioty, na ktorych zdolno?ciach Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia. IV.3. Dokumenty skladane przez Wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale: 1) IV.2 pkt 2.1) lit. a) SIWZ ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 i 6 ustawy,

2) IV.2 pkt 2.1) lit. b), c) i d) SIWZ ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1.1) oraz 1.2) lit. b), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.2) lit. a), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje si?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

A. Dotyczy sekcji IV.2.6) ogloszenia: Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert? ? Wykonawcy pozostaj? zwi?zani zlo?on? ofert? przez 60 dni licz?c od dnia uplywu terminu skladania ofert.

B. Zasady i warunki korzystania przez Wykonawc? ze zdolno?ci technicznych lub zawodowych innych podmiotow znajduj? si? w Rozdziale IV.4 SIWZ.

C. Opis kryteriow oceny ofert:

Kryterium techniczne nr 1 (Parametry techniczne Sprz?tu IT (serwer blade typ 1, 2 i 3):

1. umo?liwia konfiguracje ?rodowiska serwerow blade w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmuj?ce konfiguracj? serwera w zakresie sieci LAN i SAN (zonning, wolumeny) wraz z mo?liwo?ci? migracji pomi?dzy wieloma obudowami lub serwerami;

2. w zakres logicznego profilu serwerowego wchodz? nast?puj?ce parametry: adres MAC, adres WWN, sekwencja bootowania systemu, sposob konfiguracji kart LAN i SAN, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania ukladowego i sterownikow (dla Windows, VMware i Red Hat);

3. Ustawienia BIOS pozwalaj?ce na minimum:

wl?czenie/wyl?czenie funkcji hyper threading w procesorach Intel.

wl?czenie/wyl?czenie rdzeni procesora.

wl?czenie/wyl?cznie funkcji wirtualizacyjnych.

zmiana ustawie? poziomu poboru pr?du.

ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel.

ustawienia trybu zabezpieczenia pami?ci RAM.

4. zdalna aktualizacja oprogramowania ukladowego serwerow blade, obudow, modulow LAN zainstalowanych w obudowie kasetowej.

5. monitorowanie utylizacji serwera: procesorow, zasilania, temperatury.

6. prezentacja w postaci graficznej logicznych i fizycznych pol?cze? pomi?dzy serwerami blade, obudowami blade, profilami serwerow i modulami w obudowie blade.

7. wbudowane raporty dotycz?ce u?ycia zasobow jak rownie? zarejestrowanych zdarze? z mo?liwo?ci? eksportu do plikow w formacie xls, lub csv lub PDF.

8. wbudowany system automatycznego wysylania zglosze? do serwisu producenta w razie wyst?pienia awarii dowolnego komponentu sprz?towego serwerow i obudow zarz?dzanych przez aplikacj?.

9. aplikacja musi posiada? interfejs REST API, przez ktory mo?liwa jest integracja z narz?dziami firm trzecich.

Kryterium techniczne nr 2 (Parametry techniczne Sprz?tu IT (obudowa typu blade dla serwerow blade typu 1, 2 i 3): Oferowane obudowy obsluguj? dodatkowo serwery czteroprocesorowe z procesorami Intel Xeon E7 v4

Kryterium techniczne nr 3 (Parametry techniczne Sprz?tu IT (obudowa typu blade dla serwerow blade typu 1, 2 i 3): Oferowane obudowy posiadaj? mo?liwo?? pol?czenia wszystkich modulow zarz?dzaj?cych ze wszystkich oferowanych obudow wchodz?cych w sklad infrastruktury w danej lokalizacji w sie? zarz?dzaj?c?, bez konieczno?ci stosowania dodatkowych przel?cznikow.

Uwagi:

i. W ramach danego kryterium technicznego musz? zosta? zaoferowane wszystkie parametry techniczne Sprz?tu IT. W przypadku niewypelnienia, przekre?lenia lub cz??ciowego wskazania przez Wykonawc? w Formularzu Ofertowym parametrow technicznych Sprz?tu IT podlegaj?cych ocenie przez Zamawiaj?cego w danym kryterium technicznym, Zamawiaj?cy uzna ?e zaoferowany Sprz?t IT nie spelnia parametrow technicznych opisanych i wymaganych w danym kryterium technicznym i oferta takiego Wykonawcy otrzyma w tym kryterium technicznym 0 pkt.

ii. Wykonawca mo?e zaoferowa? Sprz?t IT spelniaj?cy wymagania opisane przez Zamawiaj?cego we wszystkich kryteriach technicznych albo kryterium technicznym lub kryteriach technicznych dowolnie wybranych przez Wykonawc?. Zamawiaj?cy b?dzie ocenial oferowane parametry techniczne Sprz?tu IT odr?bnie dla ka?dego z kryteriow technicznych, punkty b?d? przyznawane adekwatnie do dokonanej oceny oferty.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami okre?lonego w rozdziale V niniejszej SIWZ.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie:

1) 10 (dziesi?ciu) dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (pi?tnastu) dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) 10 (dziesi?ciu) dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ? wobec tre?ci ogloszenia oraz wobec postanowie? SIWZ;

3) 10 (dziesi?ciu) dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ? wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ppkt 1) i 2) powy?ej.

7. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Computer servers

2017/S 187-382460

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PL
al. Jana Pawla II 70
Warszawa
00-175
Poland
Contact person: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telephone: +48 225950066
E-mail: kinga.henzel@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.arimr.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: agencja wykonawcza

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup serwerow na potrzeby systemow aplikacyjnych ARiMR.

Reference number: DPiZP.2610.27.2017
II.1.2) Main CPV code
48822000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL9
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Computer servers
ND Document number 382460-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48822000 - Computer servers
OC Original CPV code 48822000 - Computer servers
RC NUTS code PL9
IA Internet address (URL) www.arimr.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >