Poland-?nin: Household-refuse disposal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003033457919048
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 383030-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?nin: Household-refuse disposal services

2017/S 187-383030

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?nin
ul. 700-lecia 39
?nin
88-400
Poland
Contact person: Katarzyna Luchowska
Telephone: +48 523031301
E-mail: k.luchowska@gminaznin.pl
Fax: +48 523031103
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.umznin.pl

Address of the buyer profile: http://www.bip.umznin.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umznin.pl
Additional information can be obtained from another address:
Gmina ?nin
ul. 700-lecia 39
?nin
88-400
Poland
Contact person: Katarzyna Luchowska
Telephone: +49 523031301
E-mail: k.luchowska@gminaznin.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.bip.umznin.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior odpadow komunalnych z terenu gminy ?nin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie gminy ?nin.

Reference number: IGPI.271.36.2017
II.1.2) Main CPV code
90513100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje odbieranie odpadow komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposob selektywny z terenu gminy ?nin wraz z wyposa?eniem nieruchomo?ci w pojemniki na odpady komunalne oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie Gminy ?nin. Zakres zamowienia dotyczy wszystkich nieruchomo?ci z terenu gminy, na ktorych powstaj? odpady komunalne.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 412 168.66 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90000000
90513200
90533000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Gmina ?nin.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Szczegolowe wymagania stawiane przedsi?biorcom odbieraj?cym odpady komunalne

od wla?cicieli nieruchomo?ci, w tym wymogi dotycz?ce przekazywania odpadow:

a) Wykonawca zobowi?zany jest do przekazywania odebranych od wla?cicieli nieruchomo?ci odpadow komunalnych do RIPOK zlokalizowanej w miejscowo?ci Wawrzynki nr 35, gmina ?nin, zarz?dzanej przez spolk? Novago ?nin Sp. z o. o. Obowi?zek ten dotyczy zmieszanych odpadow komunalnych (20 03 01), odpadow ulegaj?cych biodegradacji (20 02 01), pozostalo?ci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania (19 12 12).

b) Podczas realizacji zamowienia Wykonawca zapewni osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych, tj.: papier, szklo, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, odpady budowlane i rozbiorkowe, zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z po?n. zm.)

oraz rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 29.5.2012 r. w sprawie poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645). W tym zakresie Wykonawca zobowi?zany

jest zawrze? umow? z tzw. recyklerem. Rozliczenie z ilo?ci i rodzaju odpadow odbywa? si? b?dzie

w oparciu o dokumenty, o ktorych mowa w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia

12.12.2014 r. w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. 2014 r., poz. 1973). Dochod uzyskany ze sprzeda?y surowcow wtornych stanowi dochod Wykonawcy.

c) Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zorganizowania i prowadzenia na terenie miasta ?nin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK). PSZOK musi by? wyposa?ony

w odpowiedni? ilo?? i jako?? kontenerow do selektywnej zbiorki ro?nego rodzaju odpadow,

o ktorych mowa w Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy ?nin.

W PSZOK Wykonawca b?dzie przyjmowal odpady wymienione w 3 ust. 2 oraz w 11 ust. 2 pkt 8 Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy ?nin, bez pobierania dodatkowej oplaty. Wykonawca zobowi?zany jest zapewni? przynajmniej jeden pojemnik lub kontener

do ka?dego rodzaju odpadow przyjmowanych w PSZOK. Ilo?? oraz pojemno?? pojemnikow musi odpowiada? zapotrzebowaniu mieszka?cow. Wykonawca nie mo?e odmowi? mieszka?cowi odbioru odpadow ze wzgl?du na niewystarczaj?c? ilo?? lub pojemno?? pojemnikow. PSZOK funkcjonowa? b?dzie w poniedzialki, wtorki, czwartki oraz pi?tki w godzinach od 900 do 1700 oraz soboty w godzinach od 1000 do 1400, za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zadba o uzyskanie dla siebie zezwolenia na zbieranie odpadow w tym miejscu, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, tj. wyst?pi z wnioskiem do wla?ciwego organu o wydanie przedmiotowego zezwolenia w terminie miesi?ca od daty zawarcia umowy z Zamawiaj?cym. Wykonawca zobowi?zany jest do prowadzenia rejestru osob dostarczaj?cych odpady do PSZOK, ktory zawiera? b?dzie imi? i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczaj?cej odpady, rodzaj dostarczonych odpadow, numer rejestracyjny pojazdu, ktorym dostarczono odpady oraz podpis dostarczaj?cego. Wykonawca zobowi?zany jest to ka?dorazowego udost?pniania rejestru na ??danie Zamawiaj?cego. W przypadku odpadow remontowych oraz budowlanych do rejestru nale?y wpisa? ilo?? dostarczanych odpadow.

d) Wykonawca jest zobowi?zany do zebrania i zagospodarowania, zgodnie z hierarchi? post?powania z odpadami, wszystkich odpadow segregowanych w workach i pojemnikach

z terenu nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych.

Pozostala cz??? opisu stanowi zal?cznik Nr 5 do SIWZ ? Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 412 168.66 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada:

a) wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej prowadzonego przez Burmistrza ?nina w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298), co najmniej w zakresie odpadow o kodach1:

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szklo

20 01 35* Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj?ce niebezpieczne skladniki (1)

20 01 36 Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 02 01 Odpady ulegaj?ce biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposa?enia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow wyposa?enia inne ni? wymienione w 17 01 06

16 01 03 Zu?yte opony

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomaterialowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkla

1 zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U z 2014 r., poz. 1923);

b) wpis do rejestru zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z po?n. zmian.) lub rownowa?ny, dokonany na podstawie wcze?niejszych przepisow w zakresie zbierania zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego,

c)aktualne zezwolenie obejmuj?ce prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z po??.zm.) lub rownowa?ne, w tym wydane na podstawie wcze?niejszych przepisow w zakresie obejmuj?cym co najmniej odpady o kodach 1:

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szklo

20 01 35* Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj?ce niebezpieczne skladniki (1)

20 01 36 Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 02 01 Odpady ulegaj?ce biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposa?enia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow wyposa?enia inne ni? wymienione w 17 01 06

16 01 03 Zu?yte opony

1 zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U z 2014 r., poz. 1923);

d) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadow -zgodnie z art. 41 i 42 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z po?. zmian.), w zakresie obejmuj?cym co najmniej odpady o kodach 1:

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szklo

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice zawieraj?ce substancje niebezpieczne

20 01 32 Leki inne ni? wymienione w 20 01 31*

20 01 33* Baterie i akumulatory l?cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawieraj?ce te baterie

20 01 35* Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj?ce niebezpieczne skladniki

20 01 36 Zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni? wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 02 01 Odpady ulegaj?ce biodegradacji

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

17 01 01 O.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Finansowej: Posiadanie przez Wykonawc? na rachunku prowadzonym przez bank ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej nie mniejszej ni? 500 000 PLN.

Ekonomicznej: Wykonawca musi by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia przy minimalnej sumie ubezpieczenia nie mniejszej ni? 500 000 PLN rownowarto?ci.

W przypadku wyga?ni?cia terminu obowi?zywania polisy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany zlo?y? o?wiadczenie, ?e po uplywie wa?no?ci polisy b?dzie ona odnowiona na kwot? nie mniejsz? ni? wy?ej wymieniona na okres realizacji umowy.

3.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowi?zanie to musi zawiera? m.in. informacje dotycz?ce zakresu, formy i sposobu udost?pnienia zasobow jak rownie? przedmiot zamowienia oraz nazw? Zamawiaj?cego prowadz?cego post?powanie. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz?, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie okre?lonym w SIWZ). W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:

1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w ust. 1.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki, o ktorych mowa w pkt 2.1: uprawnienia te musi posiada? co najmniej jeden z konsorcjantow, ktory b?dzie realizowal t? cz??? zamowienia, z ktor? wi??e si? obowi?zek posiadania uprawnie?. Koniecznym jest, aby tre?? umowy konsorcjum (lub innego podmiotu realizuj?cego zamowienie) wspolnie regulowala obowi?zki wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o wykonanie zamowienia w tym zakresie.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowieniu spelnienie pozostalych warunkow oceniane b?dzie w odniesieniu do konsorcjum (lub spolki cywilnej) jako calo?ci. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? wykonal w tym okresie (w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje) minimum jedn? uslug? polegaj?c? na:

a) odbiorze odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci o l?cznej minimalnej masie co najmniej 5.000 Mg/12 miesi?cy wraz z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych zostaly uslugi wykonane, wraz z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie,

b) odbiorze odpadow komunalnych gromadzonych selektywnie od wla?cicieli nieruchomo?ci o l?cznej masie co najmniej 300 Mg/12 miesi?cy wraz z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych zostaly uslugi wykonane, oraz dol?czeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

Dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego usluga byla wykonywana, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych jest wykonywana, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow- o?wiadczenie Wykonawcy.

W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych- referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Przez dowody o ktorych mowa powy?ej Zamawiaj?cy rozumie co najmniej kopi? rocznego ?zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilo?ci odpadow, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz?dzeniach slu??cych do odzysku i unieszkodliwiania odpadow (sprawozdanie skladane do Marszalka Wojewodztwa) lub kopi? kwartalnych b?d? polrocznych sprawozda? sporz?dzanych przez podmiot odbieraj?cy odpady komunalne od wla?cicieli nieruchomo?ci. Uwaga: kryterium oceny ofert.

Warto?? uslug w walucie innej ni? PLN Wykonawca winien przeliczy? na PLN wg ?redniego kursu NBP z dnia publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia na PLN wg kursu ?redniego NBP na dzie?, w ktorym opublikowano ogloszenie o niniejszym zamowieniu.

B. Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu, je?eli b?dzie dysponowal

a) baz? magazynowo transportow? usytuowan? na terenie gminy ?nin lub w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od granic gminy. Baza powinna by? usytuowana na terenie, do ktorego Wykonawca posiada tytul prawny. Teren bazy musi by? zabezpieczony w sposob uniemo?liwiaj?cy wst?p osobom nieupowa?nionym. Miejsce do parkowania pojazdow na bazie powinno by? zabezpieczone przed emisj? zanieczyszcze? do gruntu. Teren bazy magazynowo transportowej musi by? wyposa?ony w urz?dzenia lub systemy zapewniaj?ce zagospodarowanie wod opadowych i ?ciekow przemyslowych, pochodz?cych z terenu bazy, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Wyposa?enie bazy magazynowo transportowej: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdow, pomieszczenie socjalne dla pracownikow odpowiadaj?ce ilo?ci zatrudnionych osob, legalizowana samochodowa waga najazdowa ? w przypadku, gdy na terenie bazy nast?puje magazynowanie odpadow. Na terenie bazy powinny znajdowa? si? tak?e: punkt bie??cej konserwacji i naprawy pojazdow, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdow (o ile czynno?ci te nie b?d? wykonywane przez uprawnione podmioty zewn?trzne poza terenem bazy).

b) b?dzie posiadal co najmniej:

? dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych, w tym: pojazd typu ?mieciarka do odbioru odpadow z pojemnikow 60l/120l/240l/1100l oraz ?mieciarka malogabarytowa przystosowana do odbioru odpadow z posesji o utrudnionym doje?dzie (drogi gruntowe, ktorymi doje?d?a si? np. do domow letniskowych),

? dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadow ko.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zakres i charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostaly zawarte w zal?czniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 12:15
Place:

Urz?d Miejski w ?ninie ul. 700-lecia 39

88-400 ?nin

Aula (I-pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Okolo II kwartal 2019 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 40 000 PLN.

Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium nale?y dol?czy? do oferty. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: w pieni?dzu, w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument w formie por?czenia lub gwarancji winien zawiera? stwierdzenie, ?e na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego do zaplaty wadium zgodnie z warunkami przetargu nast?puje jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrze?e?, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium musi znale?? si? na koncie Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni??nej o uznaniu przez Zamawiaj?cego, ?e wadium w pieni?dzu wplacono w wymaganym terminie decyduje data wplywu ?rodkow na rachunek Zamawiaj?cego.

Wadium wnoszone w formie pieni??nej nale?y wplaci? na konto Zamawiaj?cego.

49 8181 0000 0001 2742 2000 0002

Z dopiskiem:

Wadium na zadanie:

Odbior odpadow komunalnych z terenu gminy ?nin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie gminy ?nin.

1.W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni? pieni??na dokument gwarancyjny lub por?czenie nale?y dol?czy? do oferty w oryginale.

2.Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

3.Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4.Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.

5.Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego.

6.Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?.

7.Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.

8.Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

1)odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie

2)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a, 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodkami ochrony prawnej s? odwolanie i skarga do s?du.

2. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

4. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zama-wiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

5. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzu-tow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wnie-sienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po-moc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wnie-sienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? faksu.

8. Odwolanie w post?powaniu wnosi si? w nast?puj?cych terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane za pomoc? faksu; w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w formie pisemnej.

b) odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europej-skiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone pkt a) i b) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9. Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzie-leniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

10. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania okre?laj? stosowne prze-pisy Dzialu VI ustawy.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego.

13. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczone-go w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?nin: Household-refuse disposal services

2017/S 187-383030

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?nin
ul. 700-lecia 39
?nin
88-400
Poland
Contact person: Katarzyna Luchowska
Telephone: +48 523031301
E-mail: k.luchowska@gminaznin.pl
Fax: +48 523031103
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.umznin.pl

Address of the buyer profile: http://www.bip.umznin.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior odpadow komunalnych z terenu gminy ?nin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie gminy ?nin.

Reference number: IGPI.271.36.2017
II.1.2) Main CPV code
90513100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 412 168.66 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90514000
90000000
90513200
90533000
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 412 168.66 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-?nin: Household-refuse disposal services
ND Document number 383030-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place ?NIN
AU Authority name Gmina ?nin
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.umznin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >