Poland-Gdansk: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003033546845992
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382170-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 187-382170

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Politechnika Gda?ska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gda?sk
80-233
Poland
Contact person: Ewa Krasi?ska-Wera
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Fax: +48 583472913
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.pg.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont sali 115 i cz??ci klatki schodowej gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gda?skiej w Gda?sku Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Reference number: ZP/134/055/R/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest remont sali nr 115 i cz??ci klatki schodowej gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gda?skiej. Budynek Gmachu Glownego powstal w roku 1904 zaprojektowany w styluneorenesansu niderlandzkiego. Ozdobny portal wej?ciowy jest pocz?tkiem glownej osi, przechodz?cej przez hol glowny, a ko?cz?cej si? Bibliotek? Glown?. Budynek ma dwa wewn?trzne dziedzi?ce przykryte szklanym dachem, wokol ktorych zaprojektowano korytarze.

Zakres prac obejmuje m. in.:

Rozwi?zania konstrukcyjne: wymiana stropu nad holem poziomu 100, wzmocnienie stropow nad holempoziomu 000 oraz nad pomieszczeniem laboratorium, wykonanie w ?cianach i stropach otworow niezb?dnych do prowadzenia instalacji.

Budynek wyposa?ony jest w nast?puj?ce instalacje wewn?trzne: wodoci?gowa wody zimnej,

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej ze schladzaniem powietrza, elektryczna,

w tym o?wietlenie awaryjne i ewakuacyjne okablowania strukturalnego telefoniczno ? komputerowego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 165 724.16 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39000000
45110000
45210000
45300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Politechnika Gda?ska

ul. Narutowicza 11/12

80233 Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

Budynek Gmachu Glownego powstal w roku 1904 zaprojektowany w stylu neorenesansu

niderlandzkiego. Ozdobny portal wej?ciowy jest pocz?tkiem glownej osi, przechodz?cej przez hol glowny, a

ko?cz?cej si? Bibliotek? Glown?. Budynek ma dwa wewn?trzne dziedzi?ce przykryte szklanym dachem, wokol

ktorych zaprojektowano korytarze. Wej?cia do sal dydaktycznych i pomieszcze? administracyjnych dost?pne s?

z korytarzy.

Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej usytuowany jest w lewym skrzydle Gmachu Glownego

oraz cz??ci dobudowanej w roku 1922, w ktorej znajduje si? Audytorium Maximum. Remont obejmuje

wi?kszo?? pomieszcze? cz??ci dobudowanej (Audytorium Maximum nie jest tematem tego opracowania).

Elementami konstrukcyjnymi s? murowane ?ciany no?ne oraz ?elbetowe slupy, podci?gi i stropy. Historyczny

charakter budynku wymaga zachowania pierwotnych rozwi?za? architektonicznych i podkre?lenia ich

zaprojektowanymi elementami wyposa?enia.

Projekt obejmuje zachowanie zalo?e? funkcjonalno-przestrzennych, zakladaj?c powrot do glownej idei

przestrzennej. Projektuje si? wyburzenie wtornych podzialow i pol?czenie w jedn? przestrze? holu wej?ciowego

zabudowanego obecnie malymi pomieszczeniami. W w/w holu istniej?ce okno z widokiem na dziedziniec

wewn?trzny nale?y wymieni? na drzwi przeszklone.

Glownym zadaniem prac remontowych jest odnowienie istniej?cych elementow, wymiana lub wyburzenie

elementow wtornych, wprowadzenie do wn?trza elementow barwnych oraz nowoczesnego umeblowania.

Planowana inwestycja obejmowa? b?dzie remont pomieszcze? znajduj?cych si? na poziomie ?200, ?100i ?000

Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gda?skiej, pelni?cych funkcje laboratorium oraz holi ikorytarzy

Wydzialu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gda?skiej.

Powierzchnia remontowanych pomieszcze? poziomu 200, 100, i 000 wynosi ? 459,00 m

Zakres prac obejmuje m. in.:

Rozwi?zania konstrukcyjne:

? wymiana stropu nad holem poziomu 100,

? wzmocnienie stropow nad holem poziomu 000 oraz nad pomieszczeniem laboratorium,

? wykonanie w ?cianach i stropach otworow niezb?dnych do prowadzenia instalacji.

Budynek wyposa?ony jest w nast?puj?ce instalacje wewn?trzne:

? instalacja wodoci?gowa wody zimnej;

? instalacja kanalizacji sanitarnej;

? instalacja centralnego ogrzewania;

? instalacja wentylacji mechanicznej ze schladzaniem powietrza;

? instalacja elektryczna, w tym o?wietlenie awaryjne i ewakuacyjne;

? instalacja okablowania strukturalnego telefoniczno ? komputerowego;

W wyniku przeprowadzenia remontu pomieszcze? ma powsta? wi?ksza liczba miejsc do pracy i do wypoczynku

dla studentow.

Przedmiot zamowienia okre?laj?:

Projekty, przedmiary robot i STWiORB wykonane zostaly przez Przedsi?biorstwo Projektowo-

Wdro?eniowe?FORT Sp. z o.o. z Gda?ska ul. Grunwaldzka 212.

Remont sali nr 115 i cz??ci klatki schodowej gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gda?skiej prowadzony

b?dzie w oparciu o decyzj? o pozwoleniu na budow? wydan? przez Prezydenta Miasta Gda?ska nr WUAiOZ?

I ?6740.711-2.2015.2-ZF.102230 z dnia 15.5.2015 r. i w oparciu o Decyzj? Pomorskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow ZN.5142.379.2015.IKo z dnia 6.5.2015 r.

Na opracowania projektowe skladaj? si?:

Projekt budowlany.

Projekty wykonawcze:

Projekt wykonawczy architektoniczno- budowlany z projektem wn?trz,

Projekt wykonawczy naprawy stropu i elementow konstrukcyjnych w holu PG przed Audytorium Maximum,

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych,

Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej,

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,

Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych.

Dokumentacja konserwatorska ? sprawozdanie z bada? i program prac konserwatorskich

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB):

Wykonawca zobowi?zany jest do udzielenia Zamawiaj?cemu gwarancji na wykonane roboty na okres minimum

60 miesi?cy, liczony od daty podpisania protokolu ko?cowego odbioru robot bez zastrze?e? i uwag.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Pzp zamowienie z wolnej r?ki to tryb negocjacyjny tylko z jednym wykonawc?, w powy?szym trybie nie stosujemy ogloszenia o zamowieniu. Zamawiaj?cy zastosowal ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy (dobrowolnej przejrzysto?ci ex ante).

W sprawie powy?szego zamowienia zostalo przeslane zawiadomienie do Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych o wszcz?ciu post?powania w trybie z wolnej r?ki.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 142-291653
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/134/055/R/17
Title:

Remont sali 115 i cz??ci klatki schodowej gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gda?skiej w Gda?sku Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MAZ Polska-Szwedzka Sp. z o.o.
ul. ?l?ska 30
Gda?sk
80-389
Poland
Telephone: +48 585535347
E-mail: biuro@maz-polska.eu
Fax: +48 585535347
NUTS code: PL63

Internet address: www.maz-polska.eu

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 165 724.16 PLN
Total value of the contract/lot: 1 470 325.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 187-382170

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Politechnika Gda?ska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gda?sk
80-233
Poland
Contact person: Ewa Krasi?ska-Wera
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Fax: +48 583472913
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.pg.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont sali 115 i cz??ci klatki schodowej gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gda?skiej w Gda?sku Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Reference number: ZP/134/055/R/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 165 724.16 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39000000
45110000
45210000
45300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 142-291653

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/134/055/R/17
Title:

Remont sali 115 i cz??ci klatki schodowej gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gda?skiej w Gda?sku Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MAZ Polska-Szwedzka Sp. z o.o.
ul. ?l?ska 30
Gda?sk
80-389
Poland
Telephone: +48 585535347
E-mail: biuro@maz-polska.eu
Fax: +48 585535347
NUTS code: PL63

Internet address: www.maz-polska.eu

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 165 724.16 PLN
Total value of the contract/lot: 1 470 325.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Construction work
ND Document number 382170-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDANSK
AU Authority name Politechnika Gda?ska
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
45000000 - Construction work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45210000 - Building construction work
45300000 - Building installation work
OC Original CPV code 39000000 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
45000000 - Construction work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45210000 - Building construction work
45300000 - Building installation work
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) http://www.pg.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >