Czech Republic-Ostrava: Mobile-telephone services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003033631541913
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 23, 2017
Solicitation No: 379289-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Ostrava: Mobile-telephone services

2017/S 185-379289

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Ostrava
00845451
Proke?ovo nam?sti 8
Ostrava
729 30
Czech Republic
Contact person: Ing. Michal Lary?
Telephone: +420 597075460
E-mail: michal.larys@ecentre.cz
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: https://www.ostrava.cz/cs

Address of the buyer profile: https://verejnezakazky.ostrava.cz

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/ecentre
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/ecentre
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ve?ejna zakazka na poskytovani mobilnich telekomunika?nich slu?eb pro statutarni m?sto Ostrava, pravnicke osoby z?izene a zalo?ene statutarnim m?stem Ostrava, pop?ipad? m?stskymi obvody.

Reference number: 00551
II.1.2) Main CPV code
64212000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je poskytovani telekomunika?nich slu?eb centralnimu zadavateli, resp. pov??ujicim zadavatel?m.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je poskytovani telekomunika?nich slu?eb centralnimu zadavateli, resp. pov??ujicim zadavatel?m.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel vyu?iva op?niho prava a z d?vodu provoznich pot?eb si m??e ka?dy z pov??ujicich zadavatel? v pr?b?hu smluvniho obdobi po?et SIM karet zm?nit, a to jak zru?enim stavajicich, tak z?izenim novych, a to maximaln? do vy?e 30 % objemu ve?ejne zakazky. Dodavatel bude i pro tyto p?ipady zadavatel?m garantovat nabidnute jednotkove ceny a neprodlen? po oznameni zadavatelem o z?izeni nove SIM karty zahaji poskytovani jednotlivych slu?eb na SIM kartu za podminek sjednanych v ramci teto ve?ejne zakazky. Dodavatel neni opravn?n v takovem p?ipad? u?tovat zadavateli jakekoli poplatky, sazby ?i nahrady.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesni zp?sobilost dle 77 odst. 1 zakona ? u?astnik zadavaciho ?izeni p?edlo?i: ? kopii vypisu z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence po?aduje nebo, v souladu s 45 odst. 4. zakona, odkaz na odpovidajici informace vedene v informa?nim systemu ve?ejne spravy nebo v obdobnem systemu vedenem v jinem ?lenskem statu, ktery umo??uje neomezeny dalkovy p?istup. Takovy odkaz musi obsahovat internetovou adresu a udaje pro p?ihla?eni a vyhledani po?adovane informace, jsou-li takove udaje nezbytne.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepo?adovano.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Technicka kvalifikace dle 79 odst. 2 pism. b) zakona ? u?astnik zadavaciho ?izeni p?edlo?i: ? Seznam minimaln? 3 vyznamnych slu?eb poskytnutych dodavatelem za posledni 3 roky p?ed zahajenim zadavaciho ?izeni v?etn? uvedeni jejich rozsahu, ceny, doby poskytnuti a identifikace objednatele. U?astnik zadavaciho ?izeni dolo?i prokazani vy?e uvedene technicke kvalifikace dle 79 odst. 2 pism. b) zakona 3 zakazkami obdobneho charakteru (poskytovani slu?eb mobilniho operatora) soukromemu subjektu nebo ve?ejnemu subjektu, z nich? ka?da zakazka m?la rozsah finan?nich prost?edk? vynalo?enych objednatelem v souvislosti s realizaci pln?ni min. 5 000 000 CZK bez DPH/1 rok. ? U?astnik zadavaciho ?izeni proka?e spln?ni teto kvalifikace p?edlo?enim Seznamu vyznamnych slu?eb, ve kterem budou dopln?ny ve?kere udaje po?adovane v tomto seznamu, jeho? doporu?eny vzor tvo?i P?ilohu ?. 7 teto zadavaci dokumentace.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 11 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2017
Local time: 09:05

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Ostrava: Mobile-telephone services

2017/S 185-379289

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Ostrava
00845451
Proke?ovo nam?sti 8
Ostrava
729 30
Czech Republic
Contact person: Ing. Michal Lary?
Telephone: +420 597075460
E-mail: michal.larys@ecentre.cz
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: https://www.ostrava.cz/cs

Address of the buyer profile: https://verejnezakazky.ostrava.cz

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ve?ejna zakazka na poskytovani mobilnich telekomunika?nich slu?eb pro statutarni m?sto Ostrava, pravnicke osoby z?izene a zalo?ene statutarnim m?stem Ostrava, pop?ipad? m?stskymi obvody.

Reference number: 00551
II.1.2) Main CPV code
64212000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 37
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Czech Republic-Ostrava: Mobile-telephone services
ND Document number 379289-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place OSTRAVA
AU Authority name Statutarni m?sto Ostrava (00845451)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 23/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 64212000 - Mobile-telephone services
OC Original CPV code 64212000 - Mobile-telephone services
RC NUTS code CZ080
IA Internet address (URL) https://www.ostrava.cz/cs
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >