Czech Republic-P?erov: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003033642307985
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 379288-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-P?erov: Software package and information systems

2017/S 185-379288

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto P?erov
00301825
Bratrska 709/34
P?erov
750 11
Czech Republic
Contact person: MT Legal s.r.o, advokatni kancela?, Jakubska 121/1, 602 00 Brno
Telephone: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.prerov.eu/

Address of the buyer profile: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html
Additional information can be obtained from another address:
MT Legal s.r.o, advokatni kancela?
28305043
Jakubska 121/1
Brno
602 00
Czech Republic
Contact person: Klara Vitkova
Telephone: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.prerov.eu/

Address of the buyer profile: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
MT Legal s.r.o, advokatni kancela?
28305043
Jakubska 121/1
Brno
602 00
Czech Republic
Contact person: Klara Vitkova
Telephone: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.prerov.eu/

Address of the buyer profile: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace agendovych informa?nich system? Magistratu m?sta P?erova.

Reference number: P?erov_Modernizace IS_zah.
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Cilem ve?ejne zakazky je poskytnuti kompletnich informa?nich system? pro zpracovani ekonomickych agend a spisove slu?by za u?elem efektivniho ziskani a sdileni informaci, zjednodu?eni a zrychleni proces?. Nove informa?ni systemy pro zpracovani ekonomickych agend a spisovou slu?bu zajisti zejmena sni?eni po?tu manualnich evidenci, zrychleni a zjednodu?eni ob?hu dokument?, lep?i provazanost ekonomickych udaj? a sdileni d?le?itych a pot?ebnych informaci pro statutarni m?sto P?erov.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ekonomicke agendy (EIS).

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
48311000
48311100
48451000
48330000
48219300
72263000
72261000
72230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Sidlo zadavatele. P?ipravne a programovaci prace ? lze na vlastnim technickem vybaveni. Pokud povaha pln?ni umo??uje ? pln?ni vzdalenym p?istupem.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni v ramci ?asti ?. 1 ve?ejne zakazky bude poskytnuti komplexniho software EIS a jeho implementace, p?ipadn? dodavka nezbytneho HW a s nim souvisejiciho SW a dal?i souvisejici pln?ni, v?etn? poskytovani podpory po dobu neur?itou, to v?e v rozsahu p?iloh navrhu smlouvy ? obchodnich podminek pro ?ast ?. 1 ve?ejne zakazky, ktere tvo?i p?ilohu ?. 1 teto zadavaci dokumentace. ?e?eni EIS bude odpovidat po?adavk?m na funkcionality, vykonnost a dostupnost definovanym v zadavaci dokumentaci.

Dale pro EIS po?adovana licence bez ?asoveho omezeni s omezenim na 100 soub??n? pracujicich u?ivatel? na stran? zadavatele. Krom? produk?niho prost?edi zadavatel po?aduje i pln? funk?ni testovaci prost?edi ? provoz testovaciho prost?edi je po?adovan ve stejnem rozsahu jako ostra (produk?ni) verze pro minimaln? 20 u?ivatel? na stran? zadavatele, a to od doby ukon?eni implementace po dobu neur?itou.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 425 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/01/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si vyhrazuje pravo zadat pln?ni odpovidajici tzv. rozklikavacimu rozpo?tu a podpisove knize (s p?edpokladanou hodnotou 1 500 000 CZK bez DPH) v jednacim ?izeni bez uve?ejn?ni.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zadavatel p?edpoklada kofinancovani ve?ejne zakazky v ramci Integrovaneho regionalniho opera?niho programu, pro obdobi 2014 ? 2020.
II.2.14) Additional information

Dopl?ujici informace k dob? pln?ni:

Za p?edpokladu uzav?eni smlouvy do 31.1.2018 bude implementa?ni faze dokon?ena a spu?t?n ostry (produk?ni) provoz informa?nich system? k 1.1.2019 (v?. min. 5 m?si?niho zku?ebniho provozu p?edchazejiciho ostremu provozu). Slu?by podpory a rozvoje systemu budou poskytovany po dobu neur?itou.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektronicka spisova slu?ba (SSL).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
48311000
48311100
48451000
48330000
48219300
72263000
72261000
72230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Sidlo zadavatele. P?ipravne a programovaci prace ? lze na vlastnim technickem vybaveni. Pokud povaha pln?ni umo??uje ? pln?ni vzdalenym p?istupem.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni v ramci ?asti ?. 2 ve?ejne zakazky bude poskytnuti komplexniho software SSL a jeho implementace, v?. dodavky 3 ks elektronickych informa?nich tabuli a p?ipadn? dal?iho nezbytneho HW, a dal?i souvisejici pln?ni dle po?adavk? teto zadavaci dokumentace, nasledn? poskytovani podpory po dobu neur?itou, to v?e v rozsahu p?iloh navrhu smlouvy ? obchodnich podminek pro ?ast ?. 2 ve?ejne zakazky, ktere tvo?i p?ilohu ?. 2 teto zadavaci dokumentace. ?e?eni SSL bude odpovidat po?adavk?m na funkcionality, vykonnost a dostupnost definovanym v zadavaci dokumentaci.

Dale pro SSL po?adovana licence bez ?asoveho omezeni a bez omezeni po?tu u?ivatel? zadavatele a v?etn? 100 p?istup? prost?ednictvim hostovane spisove slu?by pro organizace z?izovane statutarnim m?stem P?erovem. Krom? produk?niho prost?edi zadavatel po?aduje i pln? funk?ni testovaci prost?edi ? provoz testovaciho prost?edi je po?adovan ve stejnem rozsahu jako ostra (produk?ni) verze, a to od doby ukon?eni implementace po dobu neur?itou.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 945 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/01/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zadavatel p?edpoklada kofinancovani ve?ejne zakazky v ramci Integrovaneho regionalniho opera?niho programu, pro obdobi 2014 ? 2020.
II.2.14) Additional information

Dopl?ujici informace k dob? pln?ni:

Za p?edpokladu uzav?eni smlouvy do 31.1.2018 bude implementa?ni faze dokon?ena a spu?t?n ostry (produk?ni) provoz informa?nich system? k 1.1.2019 (v?. min. 5 m?si?niho zku?ebniho provozu p?edchazejiciho ostremu provozu). Slu?by podpory a rozvoje systemu budou poskytovany po dobu neur?itou.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel po?aduje dle 77 odst. 1 vypis z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje.

Vypis z obchodniho rejst?iku nebo vypis z jine obdobne evidence musi prokazovat spln?ni po?adovaneho kriteria zp?sobilosti nejpozd?ji v dob? 3 m?sic? p?ede dnem zahajeni zadavaciho ?izeni (tedy nesmi byt k okam?iku zahajeni zadavaciho ?izeni star?i 3 m?sic?).

Prokazani profesni zp?sobilosti m??e dodavatel prokazat take p?edlo?enim vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatel? v souladu s ust. 228 ZZVZ v tom rozsahu, v jakem udaje ve vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatel? prokazuji spln?ni kriterii profesni zp?sobilosti.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2017
Local time: 11:05
Place:

MT Legal s.r.o., advokatni kancela?, Jakubska 121/1, Brno, 3. patro.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevirani obalek jsou opravn?ni se u?astnit v?ichni u?astnici (maximaln? v?ak 1 osoba za u?astnika, ktera se proka?e plnou moci ?i pov??enim, nejde-li o statutarni organ ?i jeho ?lena nebo u?astnika ? fyzickou osobu), kte?i podali nabidku ve lh?t? pro podani nabidek a krom? osob pov??enych zadavatelem rovn?? zastupci poskytovatele dotace.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-P?erov: Software package and information systems

2017/S 185-379288

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto P?erov
00301825
Bratrska 709/34
P?erov
750 11
Czech Republic
Contact person: MT Legal s.r.o, advokatni kancela?, Jakubska 121/1, 602 00 Brno
Telephone: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.prerov.eu/

Address of the buyer profile: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace agendovych informa?nich system? Magistratu m?sta P?erova.

Reference number: P?erov_Modernizace IS_zah.
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ekonomicke agendy (EIS).

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
48311000
48311100
48451000
48330000
48219300
72263000
72261000
72230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 425 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/01/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektronicka spisova slu?ba (SSL).

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
48311000
48311100
48451000
48330000
48219300
72263000
72261000
72230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 945 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/01/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Czech Republic-P?erov: Software package and information systems
ND Document number 379288-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place P?EROV
AU Authority name Statutarni m?sto P?erov (00301825)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
48219300 - Administration software package
48311000 - Document management software package
48311100 - Document management system
48330000 - Scheduling and productivity software package
48451000 - Enterprise resource planning software package
72230000 - Custom software development services
72261000 - Software support services
72263000 - Software implementation services
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
48219300 - Administration software package
48311000 - Document management software package
48311100 - Document management system
48330000 - Scheduling and productivity software package
48451000 - Enterprise resource planning software package
72230000 - Custom software development services
72261000 - Software support services
72263000 - Software implementation services
RC NUTS code CZ071
IA Internet address (URL) http://www.prerov.eu/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >