Poland-Warsaw: Project and design preparation, estimation of costs

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003033705580895
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 383761-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Project and design preparation, estimation of costs

2017/S 187-383761

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Poland
Contact person: Agnieszka Moczydlowska
Telephone: +48 227670881
E-mail: agnieszka.moczydlowska@gaz-system.pl
Fax: +48 227670858
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gaz-system.pl
Additional information can be obtained from another address:
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A., Oddzial w Rembelszczy?nie
Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578
Niepor?t
05-126
Poland
Contact person: Agnieszka Moczydlowska
Telephone: +48 227670881
E-mail: agnieszka.moczydlowska@gaz-system.pl
Fax: +48 227670858
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Gazowej Skarbicierz.

Reference number: ZP/2017/09/0083/REM
II.1.2) Main CPV code
71242000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie calkowitej rozbiorki istniej?cej oraz budowy nowej stacji redukcyjno ? pomiarowej gazu wraz z infrastruktur? towarzysz?c? w miejscowo?ci Skarbicierz w zakresie:

1) Wykonanie prac projektowych zwi?zanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budow? (i rozbiork?) w oparciu o przywolane Ustawy i Rozporz?dzenia zgodnie z Warunkami Technicznymi, b?d?cymi zal?cznikiem nr 2 do OPZ. Dokumentacj? nale?y uzgodni? z Urz?dem Dozoru Technicznego,

2) Pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacj? robot budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie calkowitej rozbiorki istniej?cej oraz budowy nowej stacji redukcyjno ? pomiarowej gazu wraz z infrastruktur? towarzysz?c? w miejscowo?ci Skarbicierz w zakresie:

1) Wykonanie prac projektowych zwi?zanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budow? (i rozbiork?) w oparciu o przywolane Ustawy i Rozporz?dzenia zgodnie z Warunkami Technicznymi, b?d?cymi zal?cznikiem nr 2 do OPZ. Dokumentacj? nale?y uzgodni? z Urz?dem Dozoru Technicznego,

2) Pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacj? robot budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej wyznacza si? na dzie?: 17.10.2017 r., na godzin? 11.00.

Wykonawca, ktory b?dzie chcial wzi?? udzial w wizji lokalnej zobowi?zany jest zglosi? ch?? udzialu w wizji lokalnej w terminie do 16.10.2017 r. do godziny 14.00 na adres wskazany w Rozdziale VII ust. 5 pkt 3) SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ? pkt 23) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579 -zwanej dalej ?Ustaw?).

2. Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania oferty wst?pne o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Rzeczone o?wiadczenie Wykonawca jest zobowi?zany zlo?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem.

a) W przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, wymog zlo?enia jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Je?eli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu oraz spelniania, w zakresie w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

Dokumenty, ktore b?d? wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy zostaly wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

Powy?sze dotyczy rownie? Sekcji III.1.3) ogloszenia o zamowieniu, chyba ?e Zamawiaj?cy nie opisal warunkow udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dysponuj? lub b?d? dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia, w tym:

Projektantem posiadaj?cym l?cznie nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

? uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1332) oraz w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisow prawa lub odpowiednich przepisow obowi?zuj?cych na terenie kraju, w ktorym Projektant ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wla?ciwy organ, zgodnie z ustaw? z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), lub zamierzaj?cymi ?wiadczy? uslugi transgraniczne w rozumieniu przepisow tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorz?dach zawodowych architektow oraz in?ynierow budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), zwane dalej ?Uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis na list? czlonkow wla?ciwej izby samorz?du zawodowego (W sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SIWZ, wska?e w ?Wykazie osob osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej ni? aktualnie obowi?zuj?ca, Zamawiaj?cy wymaga, aby osoba taka posiadala uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci gazowych),

? do?wiadczenie zawodowe, w tym w ci?gu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert pelnil funkcj? projektanta przy realizacji co najmniej jednego zamowienia polegaj?cego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/remontu/przebudowy stacji gazowej wysokiego ci?nienia, o ktorym mowa w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z 26.4.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 z dnia 4.4.2013 r.), wraz z uzyskaniem zgloszenia / pozwolenia na budow?.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawcow, ktorej zostanie udzielone zamowienie

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie przedmiotowego zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. W przypadku wspolnego ubiegania si? Wykonawcow o udzielenie zamowienia do oferty nale?y dol?czy? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Je?eli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia przedlo?enia umowy reguluj?cej wspolprac? tych podmiotow.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A., Oddzial w Rembelszczy?nie

ul. Jana Kazimierza 578

05-126 Niepor?t, Rembelszczyzna

Sala konferencyjna nr 1 w budynku E ? Dzial Realizacji Zamowie?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Uwaga nr 1 do Sekcji IV.2.6) ogloszenia o zamowieniu:

Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysluguje zlo?enie odwolania na zasadach i w terminach okre?lonych w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Project and design preparation, estimation of costs

2017/S 187-383761

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Poland
Contact person: Agnieszka Moczydlowska
Telephone: +48 227670881
E-mail: agnieszka.moczydlowska@gaz-system.pl
Fax: +48 227670858
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gaz-system.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Gazowej Skarbicierz.

Reference number: ZP/2017/09/0083/REM
II.1.2) Main CPV code
71242000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Project and design preparation, estimation of costs
ND Document number 383761-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Operator Gazoci?gow Przesylowych Gaz-System S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.gaz-system.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >