Belgium-Hasselt: Repair and maintenance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003034067227802
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 379271-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Hasselt: Repair and maintenance services

2017/S 185-379271

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Hasselt
BE0207466964
Groenplein 1
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: Mevrouw Brunild Sacre
Telephone: +32 11239991
E-mail: brunild.sacre@hasselt.be
Fax: +32 11283088
NUTS code: BE221

Internet address(es):

Main address: www.hasselt.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1818/D1/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Technisch beheer van de installaties voor de centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling in diverse stadgebouwen voor 2018 (jaarcontract met 3 mogelijke verlengingen).

Reference number: 2017-1818
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Diverse stadsgebouwen, 3500 Hasselt.

II.2.4) Description of the procurement:

Technisch beheer van de installaties voor de centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling in diverse stadgebouwen voor 2018 (jaarcontract met 3 mogelijke verlengingen).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de dienstverlening / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Garanties voor een vlotte samenwerking / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecificeerd.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver zijn RSZ-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* Door indiening van de offerte verklaart de inschrijver op erewoord dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen van artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver (ondertekening, zie bijlage A offerte formulier):

? niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

? geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;

? niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

? bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

? in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

? in orde is met de betaling van belastingen;

? zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Nadat de verklaring op erewoord is ondertekend zal de aanbestedende overheid de documenten zelf elektronisch opvragen bij de bevoegde instanties.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Centrale Werkplaatsen, Roode Berg ? Hellebeemden 20 te 3500 Hasselt.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen:

Afgeven van de inschrijving (persoonlijk, per koerier of per bode) kan:

Tijdens de officiele openingsuren, zie www.hasselt.be op de Centrale Werkplaatsen, Hellebeemden 20 te 3500 Hasselt (bureau Brunild Sacre of Marleen Konings). Bewijs afgifte verplicht laten invullen (zie bijlage bewijs afgifte offerte).

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 17.10.2017 om 9:00.

Belangrijke opmerking:

De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden.

De geleide bezoeken vinden plaats in week 42, het exacte schema kan een week op voorhand opgevraagd worden.

Het plaats bezoek loopt over 2 dagen: maandag, 17.10.2017 en dinsdag, 18.10.2017 telkens vanaf 9:00 uur.

Na het bezoek zal aan de inschrijver een attest gegeven worden.

Dit attest moet verplicht bij de offerte gevoegd worden.

Het staat de inschrijvers vrij bij deze gelegenheid vragen te stellen betreffende de bestaande toestand.

De inschrijver die zijn offerte indient, erkent ingevolge dit plaats bezoek:

? alle nuttige informatie ontvangen te hebben om de omvang van de opdracht te begrijpen;

? zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de opdracht;

? het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de opdracht en met de middelen die ingezet dienen te worden voor de perfecte uitvoering ervan;

? de aanwezigheid van een bepaald component dat niet vermeld was in het bijzonder bestek maar wel geinstalleerd was op het ogenblik van de aanbesteding, zal door de dienstverlener derhalve niet kunnen ingeroepen worden om een prijsaanpassing te bekomen of een verrekening in plus te eisen.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Hasselt: Repair and maintenance services

2017/S 185-379271

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Hasselt
BE0207466964
Groenplein 1
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: Mevrouw Brunild Sacre
Telephone: +32 11239991
E-mail: brunild.sacre@hasselt.be
Fax: +32 11283088
NUTS code: BE221

Internet address(es):

Main address: www.hasselt.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Technisch beheer van de installaties voor de centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling in diverse stadgebouwen voor 2018 (jaarcontract met 3 mogelijke verlengingen).

Reference number: 2017-1818
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecificeerd.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Belgium-Hasselt: Repair and maintenance services
ND Document number 379271-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place HASSELT
AU Authority name Stad Hasselt (BE0207466964)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50000000 - Repair and maintenance services
OC Original CPV code 50000000 - Repair and maintenance services
RC NUTS code BE221
IA Internet address (URL) www.hasselt.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >