Poland-Bierutow: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003034109105395
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 384124-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bierutow: Refuse and waste related services

2017/S 187-384124

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Urz?d Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
For the attention of: Joanna Plociennik
56-420 Bierutow
Poland
Telephone: +48 713146251
E-mail: przetargi@bierutow.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.bierutow.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000

Description
Refuse and waste related services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bierutow: Refuse and waste related services

2017/S 187-384124

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Urz?d Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
For the attention of: Joanna Plociennik
56-420 Bierutow
Poland
Telephone: +48 713146251
E-mail: przetargi@bierutow.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.bierutow.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Defence
Public order and safety
Environment
Economic and financial affairs
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz?cych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Miasta i Gminy Bierutow.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Miasto i Gmina Bierutow.

NUTS code PL518

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1.Przedmiotem zamowienia jest odbior, zagospodarowanie i transport odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych w okresie od 1.1.2018 r. do 30.6.2019 r.
2.Ilo?? odpadow komunalnych odebranych w Mie?cie i Gminie Bierutow w okresie od 1.1.2015 r. ? 31.12.2015 r., obj?tych przedmiotem zamowienia, l?cznie z Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na podstawie zlo?onych sprawozda?:
1. odpady zmieszane- 1782,1 Mg,
2. papier 10,70 Mg,
2. szklo ? 152,4 Mg,
3. tworzywa sztuczne ? 83,7 Mg,
4. bioodpady ?124,5 Mg,
5. wielkogabaryty ? 53,7 Mg,
6. gruz ? 19,4 Mg,
7. sprz?t elektroniczny ? 1,3 Mg,
8. sprz?t elektryczny ? 1,5 Mg,
9. przeterminowane leki ? 0,02 Mg,
10. opony ? 0,9 Mg,
3.Ilo?? odpadow komunalnych zebranych na terenie Miasta i Gminy Bierutow oraz w PSZOK, z nieruchomo?ci obj?tych zamowieniem, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.,
1. odpady zmieszane ? 1887,180 Mg,
2. bioodpady ? 273,980 Mg,
3. papier ? 53,310 Mg,
4. tworzywa sztuczne ? 74,900 Mg,
5. szklo ? 148,040 Mg,
6. wielko gabaryty ? 89,440 Mg,
7. sprz?t elektryczny ? 2,065 Mg,
8. sprz?t elektroniczny ? 1,360 Mg,
9. opony ? 2,776 Mg,
10. gruz ? 47,075 g,
11. leki ? 0,040 Mg.
4. Ilo?? odpadow komunalnych zebranych na terenie Miasta i Gminy Bierutow oraz w PSZOK, z nieruchomo?ci obj?tych zamowieniem, w okresie od 1.1.2017 r. ? 31.8.2017 r.
1. odpady zmieszane ? 1334,16 Mg,
2. odpady ulegaj?ce biodegradacji ? 204,74 Mg (200201),
3. odpady kuchenne ? 13,18 Mg (200108),
4. papier ? 20,58 Mg,
5. tworzywa sztuczne ? 37,14 Mg,
6. szklo ? 101,52 Mg,
7. wielkogabaryty ? 33,36 Mg,
8. sprz?t elektryczny ? 13,34 Mg,
9. zmieszane odpady opakowaniowe ? 43,88 Mg,
10. opony ? 6,90 Mg.
PSZOK
1. ulegaj?ce biodegradacji ? 5,02 Mg
2. Gruz ? 48,97 Mg
3. sprz?t elektryczny ? 1,67 Mg
4. wielkogabaryty ? 9,51 Mg
5. zu?yte opony ? 068 Mg
6. leki ? 0,025 Mg
7. tworzywa sztuczne ? 0,080 Mg
5.Wykonawca powinien wzi?? pod uwag? tendencj? wzrostow? ilo?ci powstaj?cych odpadow komunalnych w Mie?cie i Gminie Bierutow. Dla porownania ilo?? odpadow zebrana z terenu Miasta i Gminy Bierutow w roku 2014 l?cznie z Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych:
1. papier ? 16,442 Mg
2. szklo ? 171,026 Mg
3. tworzywa sztuczne ? 74,904 Mg
4. bioodpady ? 220,88 Mg
5. odpady zmieszane ? 1506,823 Mg
6. wielkogabaryty ? 47,71 Mg
7. gruz ? 45,75Mg
8. sprz?t elektroniczny ? 0,088 Mg
9. sprz?t elektryczny ? 0,004 Mg
10. przeterminowane leki ? 0,011 Mg
6.Liczba osob zameldowanych (stalych i czasowo) w Mie?cie i Gminie Bierutow: 10.038 osob (dane na dzie? 31.12.2016 r.) Ilo?? osob zamieszkuj?cych Miasto i Gmin? Bierutow zgloszonych do oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosila 8140.
7.Ilo?? odpadow biodegradowalnych w 1995 r. wynosila 1075 Mg
8.Szacunkowa odleglo?? do instalacji RIPOK w miejscowo?ci Ga?, woj. dolno?l?skie 40,4 km
9.Przedmiotem zamowienia jest odbior, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadow komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszkalych z terenu Miasta i Gminy Bierutow, w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie z zapisami prawa.
Zgodnie z zalo?eniami Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Dolno?l?skiego zebrane odpady zmieszane oraz odpady zielone, nale?y dostarczy? do wla?ciwej dla regionu wschodniego okre?lonej w wojewodzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej instalacji przetwarzania odpadow komunalnych w miejscowo?ci Ga? (Ga? 90, 55-200 Olawa), w wojewodztwie dolno?l?skim, lub instalacji zast?pczych, ktore zostaly wskazane dla regionu wschodniego (Mechaniczno- biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadow komunalnych, przetwarzanie selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych bioodpadow- ul. Ceglana 10, 58- 260 Bielawa; Zawiszow 5, 58-100 ?widnica).
10. Zakres zamowienia obejmuje:
10.1.Odbior i zagospodarowanie zmieszanych odpadow komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszkalych w przypadku wla?cicieli nieruchomo?ci prowadz?cych selektywn? zbiork? odpadow, odpady stanowi?ce pozostalo?? po wysegregowaniu wszystkich frakcji, do ktorych wysegregowania zobowi?zuje regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta i Gminy Bierutow.
W przypadku wla?cicieli nieruchomo?ci nie prowadz?cych selektywnej zbiorki- odpady zmieszane, ktore zawieraj? ro?ne frakcje odpadow, w tym rownie? frakcje, ktore mo?na gromadzi? selektywnie.
10.2.Odbior i zagospodarowanie odpadow segregowanych z nieruchomo?ci zamieszkalych, zbieranych zarowno w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach wg obecnie obowi?zuj?cego regulaminu:
a) papier i makulatura ? kolor niebieski,
b) metale i tworzywa sztuczne ? kolor ?olty,
c) szklo ? kolor zielony,
d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji- kolor br?zowy,(wla?ciciel nieruchomo?ci mo?e posiada? kompostownik przydomowy wowczas jest zwolniony z obowi?zku posiadania pojemnika na bio),
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ? dopuszczony kolor to czarny, metalowy ? ocynkowany, ciemnoszary lub ciemnozielony). Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych dopuszcza si? pojemniki
o pojemno?ci 110 l, ktore traktuje si? jako rownowa?ne pojemnikom o pojemno?ci 120 l,
f) Odbior odpadow wielkogabarytowych (meble, okna, wanny, brodziki, telewizory, lodowki, opony samochodowe i inne) raz na kwartal odbieranych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych wystawionych przed nieruchomo?ci?.
Regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta i Gminy Bierutow jest obecnie modyfikowany, i od dnia 1.1.2018 r. b?dzie obowi?zywal w nowej formie. W projekcie Uchwaly dodano obowi?zek segregacji dodatkowej frakcji odpadow jak? jest popiol, ktory b?dzie zbierany w osobnym pojemniku w kolorze szarym, z napisem ?popiol raz w miesi?cu w sezonie grzewczym, oraz raz na dwa miesi?ce w okresie letnim.
Po zmianie regulaminu odpady wielkogabarytowe b?d? zbierane w systemie akcyjnym dwa razy w roku.
Wykonawca winien do kalkulacji ceny przyj?? zmienion?, zmniejszon? cz?stotliwo?ci odbioru odpadow segregowanych tj. papieru, szkla, bioodpadow a tak?e odpadow wielkogabarytowych oraz powinien uwzgl?dni? odbior popiolu z nieruchomo?ci, w ktorych b?dzie produkowany. Zmienion? cz?stotliwo?? odbioru odpadow podano w pkt. 2.11.2.
10.3.Odbior i zagospodarowanie wszystkich odpadow komunalnych zebranych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych;
10.4.Transport odpadow;
10.5.Utrzymanie porz?dku i czysto?ci wokol pojemnikow podczas odbioru odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 30.6.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1.Zamawiaj?cy ??da od wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci: 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100).
2.Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.
3.Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
? pieni?dzu,
? w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych,
? por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4.Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj?cego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: wadium ? IR.2710.11.2017.JP.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Wszelkie rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? b?d? prowadzone w walucie polskiej (PLN).
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Warunek ten zostanie spelniony, gdy Wykonawca przedlo?y wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci prowadzonego przez Burmistrza Bierutowa;
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Warunek ten zostanie spelniony, gdy Wykonawca wyka?e:
a)posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy w wysoko?ci min. 1 500 000 PLN brutto,
b)posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? min. 500 000 PLN brutto;
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
A)Warunek ten zostanie spelniony, gdy Wykonawca wyka?e wykonanie nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 3 lat (a je?eli okres prowadzenia jest krotszy ? w tym okresie) przed uplywem terminu skladania ofert min. 1 uslug? na odbieraniu odpadow komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od wla?cicieli nieruchomo?ci w gminach o liczbie mieszka?cow powy?ej 10 tys., o czasie ?wiadczenia nie krotszym ni? 18 miesi?cy o warto?ci nie mniejszej ni? 1 500 000 PLN brutto wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.
Sprawdzenie ww. warunku udzialu w post?powaniu odbywa? si? b?dzie na podstawie dokumentow i o?wiadcze? zlo?onych przez Wykonawc? na zasadzie spelnia/nie spelnia.
b) Zdolno?? techniczna:
Warunek ten zostanie spelniony, gdy Wykonawca wyka?e posiadanie:
? nast?puj?cych pojazdow:
a)min. 2 pojazdy do opro?niania pojemnikow o pojemno?ci 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
b)min. 2 pojazdy do opro?niania pojemnikow/kontenerow o pojemno?ci 7 m,
c)min. 1 pojazdu z d?wigiem HDS do opro?niania pojemnikow do selektywnej zbiorki odpadow;
? systemu monitoringu bazuj?cego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umo?liwiaj?cy trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o polo?eniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu oraz system czujnikow zapisuj?cych dane o miejscach postoju oraz system czujnikow zapisuj?cych dane o miejscach wyladunku odpadow (ewidencja);
? systemu do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opro?nianych konkretnych pojemnikow/kontenerow oraz odbieranych workow;
? baza magazynowo- transportowa usytuowana w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od granicy Miasta i Gminy Bierutow, na terenie, do ktorego posiada tytul prawny.
Sprawdzenie ww. warunku udzialu w post?powaniu odbywa? si? b?dzie na podstawie dokumentow i o?wiadcze? zlo?onych przez Wykonawc? na zasadzie spelnia/nie spelnia.
c)Zdolno?? zawodowa:
Warunek ten zostanie spelniony, gdy Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje min. 4 osobami z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C, posiadaj?cych aktualne ?wiadectwo kwalifikacji zawodowej.
Sprawdzenie ww. warunku udzialu w post?powaniu odbywa? si? b?dzie na podstawie dokumentow i o?wiadcze? zlo?onych przez Wykonawc? na zasadzie spelnia/nie spelnia.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Aspekty ekologiczne. Weighting 20

3. Aspekty spoleczne. Weighting 20

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IR.2710.11.2017.JP
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.11.2017 - 10:00

Place:

Bierutow, Urz?d Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Zawarto?? oferty:
1.Formularz ofertowy ? wg wzoru ? zal?cznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 2. JEDZ ? wg wzoru ? zal?cznik nr 2 do SIWZ; 3. Zobowi?zanie wymagane postanowieniami pkt 6.2.SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiotow w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu; 4.Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspoldzialaniu, z ktorej b?dzie wynika? przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik mo?e by? ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno by? zal?czone w formie oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii; 5.Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodno?? z oryginalem przez notariusza) wzgl?dnie do podpisania innych dokumentow skladanych wraz z ofert?, chyba, ?e Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? w szczegolno?ci za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne, a wykonawca wskazal to wraz ze zlo?eniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentow zlo?onych wraz z ofert?; 6. Dowod wniesienia wadium.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
3.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
4.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 27.5. i 27.6. wnosi si? w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
7. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia;
2)1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
8.Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Poland-Bierutow: Refuse and waste related services
ND Document number 384124-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BIERUTOW
AU Authority name Urz?d Miejski w Bierutowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code PL518
IA Internet address (URL) www.bierutow.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >