Poland-Pozna?: Power distribution cables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003034174662051
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 383727-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Power distribution cables

2017/S 187-383727

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszy?ska 58
Pozna?
60-479
Poland
Contact person: Departament Logistyki i Zakupow Biuro Zamowie? i Zakupow
Telephone: +48 618843082
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

Address of the buyer profile: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

I.1) Name and addresses
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszy?ska 58
Pozna?
60-479
Poland
Contact person: Departament Logistyki i Zakupow Biuro Zamowie? i Zakupow
Telephone: +48 618843082
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

Address of the buyer profile: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.operator.enea.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kabli i przewodow dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Logistyka Sp. z o.o.

Reference number: RPUZ/P/0898/2017/DI/IM
II.1.2) Main CPV code
31320000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa kabli i przewodow dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Logistyka Sp. z o.o.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kable SN

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa kabli i przewodow dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Logistyka Sp. z o.o.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kable nn

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa kabli i przewodow dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Logistyka Sp. z o.o.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przewody izolowane SN i nn

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa kabli i przewodow dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Logistyka Sp. z o.o.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przewody izolowane SN

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa kabli i przewodow dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Logistyka Sp. z o.o.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

D1\ posiada oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na warto?? sumy ubezpieczenia nie mniejsz? ni?:

? 1 000 000 PLN dla Zadania nr 1,

? 1 000 000 PLN dla Zadania nr 2,

? 2 000 000 PLN dla Zadania nr 3,

? 100 000 PLN dla Zadania nr 4,

W przypadku, gdy wykonawca sklada ofert? dotycz?c? wi?cej ni? jednego zadania, wymagane jest wykazanie zdolno?ci finansowej stanowi?cej sum? kwot poszczegolnych zada?, ktorych oferta dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawcy wyka?? wykonanie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonanych, dostaw rownowa?nych (odpowiadaj?cych przedmiotowi zamowienia) w ilo?ci nie mniejszej ni? 3 o warto?ci l?cznej dla ka?dego zadania:

? 2 000 000 PLN brutto dla Zadania nr 1,

? 2 000 000 PLN brutto dla Zadania nr 2,

? 3 000 000 PLN brutto dla Zadania nr 3,

? 200 000 PLN brutto dla Zadania nr 4,

w ci?gu ostatnich trzech lat, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie.

W przypadku, gdy Wykonawca sklada ofert? dotycz?c? wi?cej ni? jednego zadania, Zamawiaj?cy uzna za spelniony warunek do?wiadczenia, je?li z przedstawionych dokumentow wynika zrealizowanie dostaw dla ka?dego zadania oddzielnie.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

7.1 w niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

a) Dla zadania nr 1: 30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych 00/100),

b) Dla zadania nr 2: .30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych 00/100),

c) Dla zadania nr 3: 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100),

d) Dla zadania nr 4: 2 500 PLN (slownie: dwa i pol tysi?ca zlotych 00/100).

7.2 Wadium mo?e by? wniesione w:

a) pieni?dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

9.1 Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

9.2 W przypadku oferty wspolnej Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamowienia.

9.3 Oferta wraz z zal?cznikami musi by? podpisana przez pelnomocnika Wykonawcow.

9.4 Oferta wspolna, skladana przez Wykonawcow musi by? sporz?dzona zgodnie z SIWZ.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszy?ska 58, budynek ?I pokoj nr 2 ?kancelaria.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W zakresie spraw dotycz?cych skladania odwola? zastosowanie maj? przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), w szczegolno?ci w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Power distribution cables

2017/S 187-383727

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszy?ska 58
Pozna?
60-479
Poland
Contact person: Departament Logistyki i Zakupow Biuro Zamowie? i Zakupow
Telephone: +48 618843082
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

Address of the buyer profile: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

I.1) Name and addresses
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszy?ska 58
Pozna?
60-479
Poland
Contact person: Departament Logistyki i Zakupow Biuro Zamowie? i Zakupow
Telephone: +48 618843082
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

Address of the buyer profile: http://www.enea.pl/bip/zamowienia

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kabli i przewodow dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. i Enea Logistyka Sp. z o.o.

Reference number: RPUZ/P/0898/2017/DI/IM
II.1.2) Main CPV code
31320000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kable SN

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kable nn

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przewody izolowane SN i nn

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przewody izolowane SN

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
31320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Power distribution cables
ND Document number 383727-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place POZNA?
AU Authority name Enea Operator Sp. z o.o. (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 31320000 - Power distribution cables
OC Original CPV code 31320000 - Power distribution cables
RC NUTS code PL4
IA Internet address (URL) http://www.enea.pl/bip/zamowienia
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >