Poland-Czernica: Software implementation services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003034202980818
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383341-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Czernica: Software implementation services

2017/S 187-383341

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
Czernica
55-003
Poland
Contact person: Katarzyna Michalak
Telephone: +48 717265700
E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl
Fax: +48 717265700
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: www.czernica.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i wdro?enie oprogramowania e-uslug publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym.

Reference number: GKiI.271.2.10.2017.KM
II.1.2) Main CPV code
72263000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i wdro?enie oprogramowania e-uslug publicznych z oprogramowaniem

dziedzinowym wraz ze ?rodowiskiem przetwarzania danych oraz szkolenie pracownikow Zamawiaj?cego, w tym

wdro?enie programow:

? System Finansowo-Ksi?gowy

? System Podatkow i Oplat Lokalnych

? Zaj?cie pasa drogowego

? Elektroniczny Obieg Dokumentow (EOD)

? Rejestr Umow

? Place i kadry

? Place i kadry ? portal informacyjny WWW

? System Platno?ci Elektronicznych (SPE)

? System Autoryzacji i Rozlicze? (SAiR)

? Platforma Uslug Publicznych/Elektroniczne Biuro Obslugi Interesanta (E-Deklaracje, E-Decyzje, E-Podatki

? Formularze elektroniczne ePUAP

? Aplikacja Mobilna (AM)

? Punkt potwierdzania profili zaufanych

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia ? Zal?cznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 500 118.00 PLN / Highest offer: 501 840.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Urz?d Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i wdro?enie oprogramowania e-uslug publicznych z oprogramowaniem

dziedzinowym wraz ze ?rodowiskiem przetwarzania danych oraz szkolenie pracownikow Zamawiaj?cego.

Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ wraz z

zal?cznikami.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia ? Zal?cznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania wszelkich prac niezb?dnych do osi?gni?cia zakladanego rezultatu,

tj. dostawy i wdro?enia (uruchomienia) Systemu Elektronicznego Zarz?dzania Dokumentacj? i Systemow

Dziedzinowych dla Zamawiaj?cego wraz ze ?wiadczeniem uslug wsparcia w okresie gwarancji i r?kojmi.

Wykonawca zobowi?zany b?dzie wykona? przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

zapisami zlo?onej oferty, dokumentacj? i wymaganiami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepisow prawa,

standardow i norm oraz etyk? zawodow? i ustalonymi zwyczajami, silami wlasnymi lub w systemie generalnego

wykonawstwa.

Moduly wchodz?ce w sklad Systemu

Lp. Nazwa modulu-uslugi / Przewidywana ilo?? rownoczesnego dost?pu / Przewidywana ogolna ilo??

u?ytkownikow korzystaj?cych z systemu

1. Platforma Uslug Publicznych/Elektroniczne Biuro Obslugi Interesanta (E-Deklaracje, E-Decyzje, E-Podatki) /

nielimitowana / nielimitowana

2. System Platno?ci Elektronicznych (SPE) / nielimitowana / nielimitowana

3. System Autoryzacji i Rozlicze? (SAiR) / nielimitowana / nielimitowana

4. Aplikacja Mobilna (AM) / nielimitowana / nielimitowana

5. Elektroniczny Obieg Dokumentow (EOD) / 25 / 45

6. System Finansowo-Ksi?gowy / 7 / 10

7. System Podatkow i Oplat Lokalnych / 7 / 8

8. Rejestr Umow / 10 / 45

9. Zaj?cie pasa drogowego / 3 / 5

10. Place i kadry / 3 / 6

11. Place i kadry ? portal informacyjny www / 25 / 45.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.02.01.01-02-0011/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287801
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa i wdro?enie oprogramowania e-uslug publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sputnik Software Sp. z o.o.
634582244
ul. Gorecka 30
Pozna?
60-201
Poland
Telephone: +48 61-6240081
E-mail: info@nowoczesnyurzad.pl
Fax: +48 61-6240052
NUTS code: PL518

Internet address: http://www.nowoczesnyurzad.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 420 567.50 PLN
Lowest offer: 500 118.00 PLN / Highest offer: 501 840.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolania sklada si? zgodnie z ustaw? Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Czernica: Software implementation services

2017/S 187-383341

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
Czernica
55-003
Poland
Contact person: Katarzyna Michalak
Telephone: +48 717265700
E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl
Fax: +48 717265700
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: www.czernica.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i wdro?enie oprogramowania e-uslug publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym.

Reference number: GKiI.271.2.10.2017.KM
II.1.2) Main CPV code
72263000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 500 118.00 PLN / Highest offer: 501 840.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287801

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa i wdro?enie oprogramowania e-uslug publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sputnik Software Sp. z o.o.
634582244
ul. Gorecka 30
Pozna?
60-201
Poland
Telephone: +48 61-6240081
E-mail: info@nowoczesnyurzad.pl
Fax: +48 61-6240052
NUTS code: PL518

Internet address: http://www.nowoczesnyurzad.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 420 567.50 PLN
Lowest offer: 500 118.00 PLN / Highest offer: 501 840.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Czernica: Software implementation services
ND Document number 383341-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place CZERNICA
AU Authority name Gmina Czernica (634582244)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72263000 - Software implementation services
OC Original CPV code 72263000 - Software implementation services
RC NUTS code PL518
IA Internet address (URL) www.czernica.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >