Poland-Gdansk: Hire of sea-going vessels with crew

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • W - Lease or Rental of Equipment
Opps ID: NBD00003034254534743
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 383032-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Hire of sea-going vessels with crew

2017/S 187-383032

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Morski w Gda?sku
5830003579
ul. Dlugi Targ 41/42
Gda?sk
80-830
Poland
Contact person: Monika Wi?clawska-Olichwier
Telephone: +48 583011641
E-mail: zamowienia@im.gda.pl
Fax: +48 583013513
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.im.gda.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.im.gda.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: badania naukowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga wynajmu sprz?tu morskiego oraz czarter jednostek plywaj?cych.

Reference number: 2017/DZP/008
II.1.2) Main CPV code
60651100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest w cz??ci I: usluga najmu morskiego sprz?tu pomiarowo-badawczego, w cz??ci II- czarter jednostek plywaj?cych.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 821 035.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga najmu morskiego sprz?tu pomiarowo-badawczego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
98300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Gda?sk, Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest :usluga najmu nw. morskiego sprz?tu pomiarowo-badawczego:

1) pr?domierz AWAC o cz?stotliwo?ci 600 kHz z ram? i zwalniakiem LRT Sonardyne, (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie do 2 pr?domierzy),

2) pr?domierz AWAC o cz?stotliwo?ci 1 MHz z ram? i zwalniakiem LRT Sonardyne, (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie do 4 pr?domierzy),

3) Sonar boczny EdgeTech 4200 o cz?stotliwo?ci 120/410 kHz,

4) System akwizycji Coda GeoSurvey DA 500 4G z interfejsem do rejestracji danych sonarowych

z sonaru EdgeTech 4200,

5) Sonar boczny EdgeTech 4125 o cz?stotliwo?ci 600/1600 kHz z systemem akwizycji danych CODA DA 500 z interfejsem do sonaru EdgeTech 4125,

6) Pojazd podwodny Saab Seaeye Falcon z kablem 300 m,

7) Echosonda wielowi?zkowa Reson Seabat 7125,

8) Echosonda wielowi?zkowa Reson Seabat P-20

9) System INS Hydrins produkcji iXsea,

10) System INS Phins produkcji iXsea,

11) System pozycjonowania podwodnego USBL Sonardyne Ranger 2 wraz z czterema transponderami typu WSM,

12) System pozycjonowania podwodnego USBL Sonardyne Scout wraz z czterema transponderami typu WSM,

13) boomer SiG od 3000 (mi?dzy 300 a 600 J) z zestawem hydrofonow analogowych (8 elementow)

i sparkerem,

14) Czujnik akustyczny C-POD (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie do 20 czujnikow),

15) Czujnik akustyczny SM3M+ lub wy?szej klasy produkcji WildLifeAcoustics (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie do 6 czujnikow),

16) Zwalniak akustyczny LRT produkcji Sonardyne wraz z kanistrem na link? awaryjn? 75 m (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie do 20 zwalniakow),

17) Pokladowy system kontroli, programowania i obslugi zwalniakow akustycznych LRT produkcji Sonardyne,

18) Zestaw hydrofonow do sejsmiki wielokanalowej 48 kanalow z wymiennymi kablami dystansuj?cymi mi?dzy elementami (3,125 m; 12 m, 25 m, 50 m, 100 m) z systemem akwizycji danych sejsmicznych wielokanalowych, transponderami pozycjonuj?cymi poszczegolne sekcje, altymetrami dla poszczegolnych sekcji typu GeoEL produkcji Geometrics lub rownowa?ny tj. spelniaj?cy min. ww. wymagania techniczne.

19) ?rodlo sejsmiczne typu mini G Gun o pojemno?ci 2 x 40 cm,

20) ?rodlo sejsmiczne typu multisparker o mocy co najmniej 6000 J,

21) Transpondery akustyczne Compatt 6G produkcji Sonardyne (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie 3 transponderow),

22) Pomiarowy zestaw oceanograficzny skladaj?cy si? z: rejestratora danych Campbell CR-1000, pr?domierza na ramie dennej AWAC 1 MHz pol?czonego z rejestratorem kablem o dlugo?ci 70 m z zamontowanym czujnikiem temperatury, przewodno?ci i zawiesiny (OBS 3+), 4 czujnikow miniCTD Valeport pol?czonych z rejestratorem kablami o dlugo?ci 10 m (ka?dy czujnik osobno), modemem satelitarnym Iridium (bez karty SIM), modemem radiowym VHF, antenami do obu modemow, odbiornikiem GPS z anten? (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie 2 kompletnych zestawow oceanograficznych),

23) Lokalizator Smartrak produkcji Innovatum z minimum trzema czujnikami magnetycznymi do zainstalowania na pojazdach typu ROV marki Cougar i Falcon,

24) Lokalizator TSS 330 Cabletracker do zainstalowania na poje?dzie typu ROV marki Cougar.

25) Magnetometr gradientowy G882 produkcji Geometrics z modemem FSK i kablem 250 m,

26) Odbiornik hydrograficznych GPS RTK Trimble BX 892,

27) System CPT Neptun 5000,

28) System utrzymywania zestawu pomiarowego w toni Scanfish III,

29) System do pomiaru potencjalu katodowego PMAC do instalacji na poje?dzie typu ROV marki Cougar

30) Czujnik mini CTD produkcji Valeport (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie 8 szt.)

31) Czujnik Monitor CTD produkcji Valeport (mo?liwo?? wypo?yczenia w jednym czasie 3 szt.)

32) Grawitacyjny probnik rdzeniowy 600kg/6m

33) Czerpacz Van Veena 65 l

34) Czerpacz Van Veena 65 l

Zamowienie obejmuje rownie?

uslug? mobilizacji pomiarowego zestawu oceanograficznego opisanego w punkcie 22.

dostaw? ww. sprz?tu do Instytutu Morskiego w Gda?sku pod adresem: ul. Oliwska 85,

80-542 Gda?sk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu i braku podstaw wykluczenia podane zostaly pkt 7 SIWZ. SIWZ dost?pny jest na stronie www.im.gda.pl .

Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera? umowy ramowej ani ustanawia? dynamicznego systemu zakupow, a tak?e nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga czarteru trzech jednostek plywaj?cych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Gda?sk, Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga czarteru trzech jednostek plywaj?cych tj.:

1) Statku [typ I] o dlugo?ci calkowitej mi?dzy 30,0 a 33,0 m, szeroko?ci mi?dzy 6,00 m

a 8,00 m, o zanurzeniu maksymalnym 3,0 m, nap?dzany silnikiem o mocy co najmniej 190 kW.

2) Statku [typ II] o dlugo?ci calkowitej mi?dzy 22,0 a 27,0 m, szeroko?ci mi?dzy 6,00 m

a 8,00 m, zanurzeniu maksymalnym 3,2 m, nap?dzany silnikiem o mocy co najmniej 350 kW.

3) Statku [typ III] o dlugo?ci calkowitej mi?dzy 17,0 a 23,0 m, szeroko?ci mi?dzy 4,00 m a 6,00 m, zanurzeniu maksymalnym 1,7 m, nap?dzany silnikiem o mocy co najmniej 120 kW.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu i braku podstaw wykluczenia podane zostaly pkt 7 SIWZ. SIWZ dost?pny jest na stronie www.im.gda.pl

Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera? umowy ramowej ani ustanawia? dynamicznego systemu zakupow,a tak?e nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wymaga potwierdzenia warunku posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej.

Zamawiaj?cy wymaga dol?czenia do oferty

w postaci kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? ? aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu ofert.*

*W przypadku wskazania przez Wykonawc? ww. dokumentu w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj?cy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? dokumenty. Informacj? na temat adresu strony internetowej oraz numeru KRS lub NIP Wykonawca zamieszcza

w poz. 2.1 formularza ofertowego (zal?cznik nr 1 do SIWZ).

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e: ? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono jego upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 7.1 b) SIWZ, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie, w ktorym okre?la si? tak?e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlo?one przed wla?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. O?wiadczenie to, musi by? zlo?one w terminie o ktorym mowa pkt. 7.1 b) SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony w przypadku wykazania przez Wykonawc? nale?ycie wykonanej (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanej)

min. 1 uslugi o l?cznej warto?ci min. 2 000 000 PLN (dwa miliony zlotych) netto, polegaj?cej na wypo?yczeniu morskiego sprz?tu i urz?dze? slu??cych do bada? morskich lub uslugi czarteru jednostek plywaj?cych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie. Przedmiotowy wykaz musi zawiera? daty lub okres wykonywania uslug, ich warto?ci, opis uslugi oraz dane podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly lub s? wykonywane.

Wykonawca skladaj?cy ofert? na Cz??? I zamowienia zobowi?zany jest wykaza?, ?e dysponuje lub posiada min. nw. sprz?t: pr?domierz AWAC o cz?stotliwo?ci 600 kHz z ram? i zwalniakiem LRT Sonardyne; pr?domierz AWAC o cz?stotliwo?ci 1 MHz z ram? i zwalniakiem LRT Sonardyne ,Sonar boczny EdgeTech 4125 o cz?stotliwo?ci 600/1600 kHz z systemem akwizycji danych CODA DA 500 z interfejsem do sonaru EdgeTech 4125, Echosonda wielowi?zkowa Reson Seabat 7125, System INS Phins produkcji iXsea, System pozycjonowania podwodnego USBL Sonardyne Scout wraz z czterema transponderami typu WSM, Czujnik akustyczny C-POD ? min. 10 szt., Zwalniak akustyczny LRT produkcji Sonardyne wraz z kanistrem na link? awaryjn? 75 m ? min. 20 szt. Pokladowy system kontroli, programowania i obslugi zwalniakow akustycznych LRT produkcji Sonardyne, Zestaw hydrofonow do sejsmiki wielokanalowej 48 kanalow z wymiennymi kablami dystansuj?cymi mi?dzy elementami (3,125 m; 12 m, 25 m, 50 m, 100 m) z systemem akwizycji danych sejsmicznych wielokanalowych, transponderami pozycjonuj?cymi poszczegolne sekcje, altymetrami dla poszczegolnych sekcji typu GeoEL produkcji Geometrics lub rownowa?ny tj. spelniaj?cy min. ww. wymagania techniczne. ?rodlo sejsmiczne typu mini G Gun o pojemno?ci 2 x 40 cm, Magnetometr gradientowy G882 produkcji Geometrics z modemem FSK i kablem 250 m.Wykonawca skladaj?cy ofert? na CZ??? II zamowienia zobowi?zany jest wykaza?, ?e dysponuje lub posiada nw. jednostki plywaj?ce: Statek [typ I], o dlugo?ci calkowitej mi?dzy 30,0 a 33,0 m, szeroko?ci mi?dzy 6,00 m a 8,00 m, zanurzeniu maksymalnym 3 m, (szczegolowy opis statku zawarty jest w SIWZ) Statek [typ II], o dlugo?ci calkowitej mi?dzy 22,0 a 29,0 m, szeroko?ci mi?dzy 6,00 m a 8,00 m, zanurzeniu maksymalnym 3,2 m, (szczegolowy opis statku zawarty jest w SIWZ) Statek [typ III], o dlugo?ci calkowitej mi?dzy 17,0 a 23,0 m, szeroko?ci mi?dzy 4,00 m a 6,00 m, zanurzeniu maksymalnym 1,7 m, (szczegolowy opis statku zawarty jest w SIWZ).

Wykonawca mo?e polega? na potencjale technicznym innych podmiotow, niezale?nie od charakteru l?cz?cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, i? b?dzie dysponowal zasobami niezb?dnymi do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ?aden z nich nie mo?e podlega? wykluczeniu z powodu niespelnienia warunkow o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunek dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia mog? spelnia? l?cznie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz wykonanych uslug stanowi zal?cznik nr ?4 do SIWZ.

Wykonawca zobowi?zany jest zal?czy? do wykazu: dowody, czy wykazane uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodem nale?ytego wykonania uslugi s?:

referencje b?d? inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz ktorego uslugi zostaly wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane o?wiadczenie wykonawcy ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? ww. po?wiadczenia.

W przypadku gdy Zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz ktorego uslugi wskazane w wykazie, zostaly wcze?niej wykonane, wykonawca nie ma obowi?zku przedkladania ww. dowodow nale?ytego wykonania uslugi.

Wykaz posiadanych urz?dze? dla CZ??CI I stanowi zal?cznik nr ?5a do SIWZ.

Wykaz posiadanych urz?dze? dla CZ??CI II stanowi zal?cznik nr ?5b do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 8a i 8b do SIWZ

Strony niniejszej umowy dopuszczaj? zmian? jej postanowie? w zakresie opisanym w pkt 19 SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Instytut Morski w Gda?sku, ul. Dlugi Targ 41/42, 80-830 Gda?sk, pok nr 12.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy: nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania zgodnie z art.24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamowie? Publicznych, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce posiadania wiedzy i do?wiadczenia i dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Warunki udzialu i podstawy wykluczenia opisane zostaly w pkt 5 i 6 SIWZ, dost?pnej na stronie www.im.gda.pl . Wraz z ofert? ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert: o?wiadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ; w postaci kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? ? aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu ofert. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych dokumentow: Wykazu wykonanych uslug ? zal. nr ?4 do SIWZ; Wykazu posiadanych urz?dze? ? zal?cznik nr ?5a lub 5b do SIWZ; informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci, (zal?cznik nr 7 do SIWZ); o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (zal?cznik nr 7 do SIWZ). Zamawiaj?cy podaje nazw? swojej strony internetowej na ktorej zamieszczone b?dzie ogloszenie o wyborze oferty lub uniewa?nieniu post?powania. www.im.gda.pl Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, skladaj?cy ofert?, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku, gdy Wykonawca nale?y z innym wykonawc? do tej samej grupy kapitalowej, wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci Dla cz??ci I ? zamowienia ? 15 000 PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych i 00/100 groszy).Dla cz??ci II ? zamowienia ? 15 000 PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych i 00/100 groszy). Szczegolowe warunki dotycz?ce wadium opisane zostaly w pkt 11 SIWZ. Z powodu specyfiki przedmiotu zamowienia, nie przewiduje si? mo?liwo?ci opisu przedmiotu zamowienia z uwzgl?dnieniem wymaga? w zakresie dost?pno?ci dla osob niepelnosprawnych o ktorych mowa w art. 29 ust.1 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie wymaga zlo?enia ofert wariantowych. Zamawiaj?cy nie zawiera umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. Zamawiaj?cy nie przewiduje ?adnego zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, przesylaj?c kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec innych czynno?ci ni? ww. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania okre?laj? przepisy Dzialu VI ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, z po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? UZP
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Hire of sea-going vessels with crew

2017/S 187-383032

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Morski w Gda?sku
5830003579
ul. Dlugi Targ 41/42
Gda?sk
80-830
Poland
Contact person: Monika Wi?clawska-Olichwier
Telephone: +48 583011641
E-mail: zamowienia@im.gda.pl
Fax: +48 583013513
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.im.gda.pl

I.5) Main activity
Other activity: badania naukowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga wynajmu sprz?tu morskiego oraz czarter jednostek plywaj?cych.

Reference number: 2017/DZP/008
II.1.2) Main CPV code
60651100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 5 821 035.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga najmu morskiego sprz?tu pomiarowo-badawczego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
98300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga czarteru trzech jednostek plywaj?cych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Hire of sea-going vessels with crew
ND Document number 383032-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDANSK
AU Authority name Instytut Morski w Gda?sku (5830003579)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60651100 - Hire of sea-going vessels with crew
98300000 - Miscellaneous services
OC Original CPV code 60651100 - Hire of sea-going vessels with crew
98300000 - Miscellaneous services
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.im.gda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >