Poland-Bialystok: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003034463355841
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383333-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Insurance services

2017/S 187-383333

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a
Bialystok
15-276
Poland
E-mail: szpital@cksr.ac.bialystok.pl
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.usk.bialystok.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku.

Reference number: 28/2017
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie zostalo podzielone na dwie cz??ci (pakiety):

Pakiet 1 ? ubezpieczenie maj?tku

Pakiet 2 ? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 767 582.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET 1 ? ubezpieczenie maj?tku

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515000
66515100
66515200
66515400
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a

15-276 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Ubezpieczenie maj?tku.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Pakiet 1

Znaczenie (waga) poszczegolnych kryteriow w ogolnej ocenie ofert

Cena ? 60 %

Zakres ubezpieczenia ? klauzule ? 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET 2 ? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a

15-276 Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Pakiet 2

Znaczenie (waga) poszczegolnych kryteriow w ogolnej ocenie ofert

Cena ? 60 %

Zakres ubezpieczenia ? klauzule ? 40 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-204143
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1 ? ubezpieczenie maj?tku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
24/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? S.A.
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 237 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 149 108.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2 ? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
24/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? S.A.
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 538 430.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 618 474.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Wadium w wysoko?ci:

Pakiet 1 ? 4 700 PLN

slownie zlotych: cztery tysi?ce siedemset zlotych

Pakiet 2 ? 30 000 PLN

slownie zlotych: trzydzie?ci tysi?cy zlotych

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zawarcia w okresie trwania umowy zamowienia polegaj?cego na powtorzeniu uslug podobnych do zamowienia podstawowego, w wysoko?ci 20 % zamowienia podstawowego dla Pakietu 1.

Zamowienie udzielane b?dzie w trybie zamowienia z wolnej r?ki, w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Dla Pakietu 1 wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy dopuszczalne s? w granicach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych. Do okoliczno?ci, w ktorych Strony za obopoln? zgod? mog? zawrze? aneks do umowy we wskazanym zakresie:

a) zmiana obowi?zuj?cych przepisow prawa powoduj?c? konieczno?? dostosowania do nich warunkow umowy,

b) zaw??enie zakresu prowadzonej dzialalno?ci albo rezygnacja przez Zamawiaj?cego z ochrony ubezpieczeniowej dla okre?lonych ryzyk, wymagaj?ce ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji skladki,

c) zwi?kszenie zakresu prowadzonej dzialalno?ci albo potrzeba obj?cia ochron? ubezpieczeniow? okre?lonych ryzyk lub okre?lonych skladnikow maj?tku wlasnego lub powierzonego, powoduj?ce konieczno?? rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji skladki,

d) uzupelnienie sumy ubezpieczenia, limitu po wyplacie odszkodowania,

e) zmiany dotycz?ce Ubezpieczonych obj?tych umow?, polegaj?ce na powstawaniu nowych jednostek, przeksztalceniach, pol?czeniach, zmianach wlasno?ciowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby,

f) obowi?zek ubezpieczenia wynikaj?cy z zawartych umow najmu, dzier?awy, leasingu lub innych o podobnym charakterze,

g) zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunkow zawartych w umowie,

h) zmiany korzystne dla Zamawiaj?cego, w tym zmniejszenie stawek/ skladek,

i) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowi?zuj?cej stawki VAT.

Dla Pakietu 2 wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy dopuszczalne s? w granicach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych. Do okoliczno?ci, w ktorych Strony za obopoln? zgod? mog? zawrze? aneks do umowy we wskazanym zakresie:

a) zmiana obowi?zuj?cych przepisow prawa powoduj?c? konieczno?? dostosowania do nich warunkow umowy,

b) zaw??enie zakresu prowadzonej dzialalno?ci albo rezygnacja przez Zamawiaj?cego z ochrony ubezpieczeniowej dla okre?lonych ryzyk, wymagaj?ce ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji skladki,

c) zmiany dotycz?ce Ubezpieczonych obj?tych umow?, polegaj?ce na powstawaniu nowych jednostek, przeksztalceniach, pol?czeniach, zmianach wlasno?ciowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby,

d) obowi?zek ubezpieczenia wynikaj?cy z zawartych umow najmu, dzier?awy, leasingu lub innych o podobnym charakterze,

e) zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunkow zawartych w umowie,

f) zmiany korzystne dla Zamawiaj?cego, w tym zmniejszenie stawek/ skladek,

g) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowi?zuj?cej stawki VAT.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: UZP@UZP.GOV.PL

Internet address:WWW.UZP.GOV.PL

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: UZP@UZP.GOV.PL

Internet address:WWW.UZP.GOV.PL

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: UZP@UZP.GOV.PL

Internet address:WWW.UZP.GOV.PL

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Insurance services

2017/S 187-383333

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a
Bialystok
15-276
Poland
E-mail: szpital@cksr.ac.bialystok.pl
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.usk.bialystok.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku.

Reference number: 28/2017
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 767 582.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET 1 ? ubezpieczenie maj?tku

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515000
66515100
66515200
66515400
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET 2 ? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-204143

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1 ? ubezpieczenie maj?tku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
24/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? S.A.
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 237 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 149 108.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2 ? ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
24/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? S.A.
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 538 430.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 618 474.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Bialystok: Insurance services
ND Document number 383333-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66510000 - Insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515100 - Fire insurance services
66515200 - Property insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515100 - Fire insurance services
66515200 - Property insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.usk.bialystok.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >