Poland-Warsaw: Electricity distribution

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003034505104961
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383330-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Warsaw: Electricity distribution

2017/S 187-383330

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
29/BDG/WR/2017
ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17
Warszawa
00-071
Poland
Contact person: Agnieszka ?wierczy?ska
Telephone: +48 224210479
E-mail: aswierczynska@mkidn.gov.pl
Fax: +48 228288773
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mkidn.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug dystrybucji (przesylu) energii elektrycznej do punktow poboru w obiektach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Reference number: 29/BDG/WR/2017
II.1.2) Main CPV code
65310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? uslug dystrybucji (przesylu) energii elektrycznej do punktow poboru w obiektach Zamawiaj?cego, zgodnie z ustaw? z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. Nr 220 tj.), zlokalizowanych przy:

a) ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17, 00-071 Warszawa ? w ilo?ci 3200016 kWh.

b) ul. Ksawerow 13, 00-001 Warszawa ? w ilo?ci 344016 kWh.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 747 967.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Obiekty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mieszcz?ce si? przy:

a) ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17, 00-071 Warszawa,

b) ul. Ksawerow 13, 00-001 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? uslug dystrybucji (przesylu) energii elektrycznej do punktow poboru w obiektach Zamawiaj?cego, zgodnie z ustaw? z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. Nr 220 tj.), zlokalizowanych przy:

a) ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17, 00-071 Warszawa ? w ilo?ci 3200016 kWh.

b) ul. Ksawerow 13, 00-001 Warszawa ? w ilo?ci 344016 kWh.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w dokumentacji przetargowej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Do zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem jest dystrybucja (przesyl) energii elektrycznej zastosowanie znajduje tryb szczegolny zamowienia z wolnej r?ki przewidziany w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp, cyt. ?Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: (....) uslugi mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego Wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze(....) .

Usluga mo?e zosta? zrealizowana tylko przez jednego Wykonawc? wymienionego w Sekcji V.2.3) niniejszego ogloszenia. Jest on jedynym Wykonawc? (monopolist?) ?wiadcz?cym uslugi dystrybucji (przesylu) energii elektrycznej na rynku lokalnym (m.st. Warszawy) na podstawie koncesji wydanej przez prezesa Urz?du Regulacji Energetyki. Zatem nale?y uzna?, i? jest to przyczyna techniczna o obiektywnym charakterze.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-320293
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Nie?wieska 52
Warszawa
03-867
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 747 967.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Warto?? zamowienia (netto w PLN), okre?lona w Sekcji IV.1.7) niniejszego ogloszenia zostala oszacowana zgodnie z art. 34 ust. 3a pkt 2) ustawy Pzp. Na podstawie art. 143 ust. 1a ustawy Pzp, umowa na przedmiotowe uslugi zostala zawarta na czas nieoznaczony. W zwi?zku z tym warto?? umowy w trakcie jej realizacji mo?e ulec zwi?kszeniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z Dzialem VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Warsaw: Electricity distribution

2017/S 187-383330

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
29/BDG/WR/2017
ul. Krakowskie Przedmie?cie 15/17
Warszawa
00-071
Poland
Contact person: Agnieszka ?wierczy?ska
Telephone: +48 224210479
E-mail: aswierczynska@mkidn.gov.pl
Fax: +48 228288773
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mkidn.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug dystrybucji (przesylu) energii elektrycznej do punktow poboru w obiektach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Reference number: 29/BDG/WR/2017
II.1.2) Main CPV code
65310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 747 967.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-320293

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Nie?wieska 52
Warszawa
03-867
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 747 967.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Electricity distribution
ND Document number 383330-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (29/BDG/WR/2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 65310000 - Electricity distribution
OC Original CPV code 65310000 - Electricity distribution
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.mkidn.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >