Czech Republic-?enov u Noveho Ji?ina: Energy and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003034526510367
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383402-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Czech Republic-?enov u Noveho Ji?ina: Energy and related services

2017/S 187-383402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
VOP CZ, s.p.
00000493
Dukelska 102
?enov u Noveho Ji?ina
742 42
Czech Republic
Contact person: MT Legal s.r.o, advokatni kancela?, Jakubska 121/1, 602 00 Brno
Telephone: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://www.vop.cz

Address of the buyer profile: https://verejnezakazky.vop.cz/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: statni podnik
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Realizace energetickych uspor metodou EPC v objektech VOP CZ, s.p.

II.1.2) Main CPV code
71314000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je poskytovani energetickych slu?eb zaru?ujicich vysledek (uspory provoznich naklad? souvisejicich s u?itim energie) v objektech zadavatele v arealech v ?enov? u Noveho Ji?ina a v Bludovicich. Sou?asti p?edm?tu pln?ni ve?ejne zakazky je te? ve?kera dodavatelska in?enyrska ?innost v?etn? zhotoveni projektu a dokumentace skute?neho provedeni energeticky uspornych opat?eni. Sou?asti pln?ni jsou take dal?i slu?by nutne k usp??nemu fungovani energetickeho systemu po zavedeni energeticky uspornych za?izeni. Zadavatel nep?edpoklada najem p?edm?tneho za?izeni vybranym dodavatelem, v?etn? jeho provozovani. P?edm?tem nabidky rovn?? neni zaji?t?ni nakupu zemniho plynu dodavatelem a nasledny prodej tepelne energie zadavateli.

Dale viz ZD.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 69 757 917.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314000
45000000
45231000
45311000
45315000
45232141
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Konkretni objekty v arealu zadavatele v ?enov? u Noveho Ji?ina a v Bludovicich na adresach Dukelska 102, 742 42 ?enov u Noveho Ji?ina, resp. Novy Ji?in 141, 741 01 Novy Ji?in.

Bli?e viz ZD.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je poskytovani energetickych slu?eb zaru?ujicich vysledek (uspory provoznich naklad? souvisejicich s u?itim energie) v objektech zadavatele v arealech v ?enov? u Noveho Ji?ina a v Bludovicich. Sou?asti p?edm?tu pln?ni ve?ejne zakazky je te? ve?kera dodavatelska in?enyrska ?innost v?etn? zhotoveni projektu a dokumentace skute?neho provedeni energeticky uspornych opat?eni. Sou?asti pln?ni jsou take dal?i slu?by nutne k usp??nemu fungovani energetickeho systemu po zavedeni energeticky uspornych za?izeni. Zadavatel nep?edpoklada najem p?edm?tneho za?izeni vybranym dodavatelem, v?etn? jeho provozovani. P?edm?tem nabidky rovn?? neni zaji?t?ni nakupu zemniho plynu dodavatelem a nasledny prodej tepelne energie zadavateli.

Dale viz ZD.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalita navrhu / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Vy?e zaru?enych uspor (CZK/rok) / Weighting: 45
Cost criterion - Name: Nabidkova cena (CZK bez DPH) / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zadavatel v souladu s ust. 41 ZZVZ po?adoval, aby u?astnici k zaji?t?ni pln?ni svych povinnosti vyplyvajicich z u?asti v zadavacim ?izeni poskytli jistotu ve vy?i 300 000 CZK.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 018-029768
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EV? s.r.o.
13582275
Arno?ta z Pardubic 676
Pardubice
530 02
Czech Republic
Telephone: +420 466053520
E-mail: evc@evc.cz
NUTS code: CZ053

Internet address: http://www.evc.cz/cs/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 69 757 917.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Czech Republic-?enov u Noveho Ji?ina: Energy and related services

2017/S 187-383402

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
VOP CZ, s.p.
00000493
Dukelska 102
?enov u Noveho Ji?ina
742 42
Czech Republic
Contact person: MT Legal s.r.o, advokatni kancela?, Jakubska 121/1, 602 00 Brno
Telephone: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://www.vop.cz

Address of the buyer profile: https://verejnezakazky.vop.cz/

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Realizace energetickych uspor metodou EPC v objektech VOP CZ, s.p.

II.1.2) Main CPV code
71314000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 69 757 917.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71314000
45000000
45231000
45311000
45315000
45232141
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 018-029768

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EV? s.r.o.
13582275
Arno?ta z Pardubic 676
Pardubice
530 02
Czech Republic
Telephone: +420 466053520
E-mail: evc@evc.cz
NUTS code: CZ053

Internet address: http://www.evc.cz/cs/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 69 757 917.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Czech Republic-?enov u Noveho Ji?ina: Energy and related services
ND Document number 383402-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place ?ENOV U NOVEHO JI?INA
AU Authority name VOP CZ, s.p. (00000493)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232141 - Heating works
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45315000 - Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
71314000 - Energy and related services
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232141 - Heating works
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45315000 - Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
71314000 - Energy and related services
RC NUTS code CZ080
IA Internet address (URL) http://www.vop.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >