Romania-Bucuresti: Post and courier services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003034545489896
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381862-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Post and courier services

2017/S 186-381862

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Registrul Auto Roman ? RA
Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
Contact point(s): CIA
For the attention of: Ion Dumitrescu
010719 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212027000-281
E-mail: ion.dumitrescu@rarom.ro
Fax: +40 213197433

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rarom.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

64100000

Description
Post and courier services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 3 053 892 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 1465
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Posta Atlassib Curier Rapid SRL
Str. Autogarii nr. 1, et. 1+2
550123 Sibiu
Romania
E-mail: posta@atlassib.ro
Internet address: www.postaatlassib.ro; posta

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 664 672 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 3 053 892 RON
Excluding VAT
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Post and courier services

2017/S 186-381862

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Registrul Auto Roman ? RA
Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
Contact point(s): CIA
For the attention of: Ion Dumitrescu
010719 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212027000-281
E-mail: ion.dumitrescu@rarom.ro
Fax: +40 213197433

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rarom.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Other: regie autonoma cu surse proprii
I.3) Main activity
Other: CAEN 7120 activitati de testari si analize tehnice
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Servicii de transport rapid de documente si marfa in trafic intern si international.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediul central si reprezentantele RAR-RA din tara (conform caiet de sarcini).

NUTS code RO

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de transport rapid in sistem ?usa in usa expeditiile (documente si marfuri) ?preluate de la sau ?aduse pentru autoritatea contractanta, respectiv RAR-RA si reprezentantele sale din teritoriu, catre persoane fizice si juridice, domiciliate in tara si strainatate.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

64100000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 3 053 892 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Pretul ofertei. Weighting 90
2. Numarul ?curierilor implicati in indeplinirea contractului care sunt unici intretinatori de familie (NCUIF). Weighting 10
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
- Nu exista.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 103-206589 of 31.5.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 1465 Lot title: Servicii de transport rapid de documente si marfa in trafic intern si international
V.1) Date of contract award decision:
31.8.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Posta Atlassib Curier Rapid SRL
Str. Autogarii nr. 1, et. 1+2
550123 Sibiu
Romania
E-mail: posta@atlassib.ro
Internet address: www.postaatlassib.ro; posta

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 664 672 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 3 053 892 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

1. Mod de obt. a doc. de atribuire: prin acces direct si nemijlocit la descarcarea fisierelor electronice atasate in SEAP la AP, sectiunea ?Doc. si clarificari; pentru deschiderea fisierelor cu extensie ?p7m, se instaleaza aplicatia ?verifierx86.exe care se poate descarca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download , se face dublu click pe fisier, se selecteaza butonul View sau Save; doc. este gratuita.

Solicitarile de doc./clarificari ale op. ec. si raspunsurile AC la acestea, se transmit prin intermediul SEAP, in conditiile exprimate in Sectiunea IV.4.3. punctul a.4.
2. Date despre subcontractanti: numai in cazul in care ofertantul nominalizeaza subcontractanti, se vor prezenta informatii corespunzatoare in DUAE, inclusiv DUAE ale subcontractantilor, cu informatiile despre neincadrarea in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Se pot lua in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor, cu conditia prezentarii de documente relevante in acest sens.
Documente probante: Angajamente (formularele adecvate din Capitolul III Formulare). Daca of. este declarat castigator, la incheierea contractului de achizitie, acesta este obligat sa prezinte doc. justific pentru subcontractare, acordul exprimat de subcontractanti pentru preluarea partii/partilor din contract, pe care urmeaza sa o/le execute, cu optiunea acestora privind modul de efectuare a platilor, direct,de catre AC sau de catre of. (cf. art. 218 din Legea nr. 98/2016) precum si contractele semnate cu subcontractantii pentru executarea partii din contract, ce le revine.
Doc. de subcontractare din oferta vor deveni anexe la contract.
3. Date despre tert/tertii: prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini of. in vederea indeplinirii oblig. contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor fin. pe care le va pune la dispozitie of. (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
Cf. prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. AC respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare op. ec. membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include inf. cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate ec. si fin. proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract.
La solicitarea AC, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea factorilor de ev. asupra ofertelor admisibile va prez. doc. justific. ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea ec. si fin.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii fin., respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract,ceea ce atrage incadrarea of. in categoria of. inacceptabile. Odata cu depunerea DUAE, of. vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu doc. anexe la angajament,transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), si acordul de subcontractare.
Doc. justific. care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar of. declarat castigator la solicitarea AC.
Modalitatea de departajare: vezi sectiunea IV.4.2. d) Factori de evaluare ? modalitatea de departajare.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Registrul Auto Roman ? RA ? Compartimentul Juridic
Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
010719 Bucuresti
Romania
E-mail: rarom@rarom.ro
Telephone: +40 212027000
Internet address: www.rarom.ro
Fax: +40 213181754

VI.4) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Post and courier services
ND Document number 381862-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Registrul Auto Roman ? RA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 64100000 - Post and courier services
OC Original CPV code 64100000 - Post and courier services
RC NUTS code RO
IA Internet address (URL) www.rarom.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >