Poland-Rzeszow: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003035209940226
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380678-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Laboratory reagents

2017/S 186-380678

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 2 im. ?w. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
Rzeszow
35-301
Poland
Contact person: Krzysztof Golec ? przedmiot zamowienia: Joanna Piestrak ? procedura
Telephone: +48 178664000
E-mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
Fax: +48 178664702
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.szpital2.rzeszow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale oraz testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora dla Zakladu Mikrobiologii.

Reference number: Zp250/029/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup i dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale oraz testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora dla Klinicznego Zakladu Mikrobiologii.

Pakiet nr 1: Zakup i dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale. Kod CPV 33696500-0.

Pakiet nr 2: Zakup i dostawy testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora. Kod CPV 33696500-0, 38434000-6.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 771 797.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1: Zakup i dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowo podano w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Warunki techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 300 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2: Zakup i dostawy testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowo podano w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Warunki techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Skladaj?c ofert? ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 7 550 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 103-205258
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1: Zakup i dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BioMaxima S. A.
ul. Vetterow 5
Lublin
20-277
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 27 910.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2: Zakup i dostawy testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
DiaSorin Poland Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Jutrzenki 137 A
Warszawa
02-231
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 755 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 743 887.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W prowadzonym post?powaniu maj? zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamowie? publicznych ? ??rodki ochrony prawnej okre?laj?ce zasady wnoszenia odwola? i skarg do s?du na wyroki Krajowej Izby Odwolawczej.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec innych czynno?ci zamawiaj?cego wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

10. Na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Laboratory reagents

2017/S 186-380678

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 2 im. ?w. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
Rzeszow
35-301
Poland
Contact person: Krzysztof Golec ? przedmiot zamowienia: Joanna Piestrak ? procedura
Telephone: +48 178664000
E-mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
Fax: +48 178664702
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.szpital2.rzeszow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale oraz testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora dla Zakladu Mikrobiologii.

Reference number: Zp250/029/2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 771 797.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1: Zakup i dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2: Zakup i dostawy testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 103-205258

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1: Zakup i dostawy testow kasetkowych do wykrywania obecno?ci antygenow Giardia w kale.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BioMaxima S. A.
ul. Vetterow 5
Lublin
20-277
Poland
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 27 910.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2: Zakup i dostawy testow do diagnostyki chorob infekcyjnych wraz z dzier?aw? automatycznego analizatora.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DiaSorin Poland Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Jutrzenki 137 A
Warszawa
02-231
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 755 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 743 887.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Laboratory reagents
ND Document number 380678-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place RZESZOW
AU Authority name Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 2 im. ?w. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.szpital2.rzeszow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >