Poland-Warsaw: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003035301902008
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382160-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 187-382160

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Centrum Edukacji Artystycznej
525-10-03-814
ul. Brzozowa 35
Warszawa
00-258
Poland
Contact person: Krzysztof Mondzielewski
Telephone: +48 224210621
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Fax: +48 224210633
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.cea.art.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Post?powanie 107/2017 ? Termomodernizacja budynkow PSM I stopnia im. Witolda Lutoslawskiego w Ja?le.

Reference number: FS.2601.111.2017.ZO
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? roboty budowlane prowadzone w: Pa?stwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutoslawskiego w Ja?le ? ul. Koll?taja 12, 38-200 Jaslo.

Opis przedmiotu zamowienia stanowi, zgodnie z wymogami art. 31 ustawy Pzp dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Na dokumentacj? skladaj? si? pliki w folderach do ktorych dost?p zostal wskazany w ogloszeniu na stronie internetowej Zamawiaj?cego po?wi?conej przedmiotowemu post?powaniu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 913 308.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45331200
45320000
45310000
45331100
45421100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Ul. Koll?taja 12, 38-200 Jaslo.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? roboty budowlane prowadzone w: Pa?stwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutoslawskiego w Ja?le ? ul. Koll?taja 12, 38-200 Jaslo.

Opis przedmiotu zamowienia stanowi, zgodnie z wymogami art. 31 ustawy Pzp dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Na dokumentacj? skladaj? si? pliki w folderach do ktorych dost?p zostal wskazany w ogloszeniu na stronie internetowej Zamawiaj?cego po?wi?conej przedmiotowemu post?powaniu.

W szczegolno?ci wykonawca zobowi?zany jest do wykonania nast?puj?cych robot:

1. Budynek A:

a) Ocieplenie ?cian zewn?trznych warstw? styropianu.

b) Ocieplenie ?cian przy gruncie.

c) Ocieplenie dachu warstw? welny mineralnej.

d) Ocieplenie stropu piwnicy piank? poliuretanow?.

e) Wymiany okna w klatce schodowej.

f) Monta? nawiewnikow podci?nieniowych.

g) Usprawnienie systemu grzewczego poprzez monta? dwoch gazowych absorpcyjnych pomp ciepla.

h) Wymiany o?wietlenia w calym budynku na nowe spelniaj?ce obecne standardy.

i) Wymiany instalacji elektrycznej w calym obiekcie ? budynki A i B.

j) Instalacja fotowoltaiczna.

2. Budynek B:

a) Ocieplenie ?cian zewn?trznych.

b) Ocieplenie ?cian przy gruncie.

c) Usuni?cie ocieplenia od wewn?trz ?ciany szczytowej od strony wschodniej.

d) Ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym pap?.

e) Podmurowanie ?cianek attykowych.

f) Ocieplenie stropu piwnicy piank? poliuretanow?.

g) Wymiana bram gara?owych na ocieplane

h) Monta? nawiewnikow podci?nieniowych.

i) Wymiany o?wietlenia w calym budynku na nowe spelniaj?ce obecne standardy.

Przedmiotowe post?powanie stanowi element realizowanego przez Zamawiaj?cego ? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie projektu pn. ?Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych pa?stwowych placowek szkolnictwa artystycznego w Polsce dofinansowanego ze ?rodkow UE w ramach POIi? 2014-2020, Priorytet I ? Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki, Dzialanie 1.3 ? Wspieranie efektywno?ci energetycznej, inteligentnego zarz?dzania energi? i wykorzystania odnawialnych ?rodel energii w infrastrukturze publicznego, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 15,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 15,00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Kierownika Budowy / Weighting: 15,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.01.03.01-00-0198/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-255775
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
CREO Spolka z o.o.
813-30-82-998
ul. K. Baczy?skiego 9a
Rzeszow
35-210
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 615 205.67 PLN
Total value of the contract/lot: 913 308.78 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ?je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

2) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosil wykonawcy do zlo?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, a w przypadku udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? ? ogloszenia o udzieleniu zamowienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:

a) nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo

b) opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamowienia z wolnej r?ki;

3) 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:

a) nie zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo

b) zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen?.

5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 187-382160

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Centrum Edukacji Artystycznej
525-10-03-814
ul. Brzozowa 35
Warszawa
00-258
Poland
Contact person: Krzysztof Mondzielewski
Telephone: +48 224210621
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Fax: +48 224210633
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.cea.art.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Post?powanie 107/2017 ? Termomodernizacja budynkow PSM I stopnia im. Witolda Lutoslawskiego w Ja?le.

Reference number: FS.2601.111.2017.ZO
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 913 308.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45331200
45320000
45310000
45331100
45421100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-255775

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
CREO Spolka z o.o.
813-30-82-998
ul. K. Baczy?skiego 9a
Rzeszow
35-210
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 615 205.67 PLN
Total value of the contract/lot: 913 308.78 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Construction work
ND Document number 382160-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Centrum Edukacji Artystycznej (525-10-03-814)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45310000 - Electrical installation work
45320000 - Insulation work
45331100 - Central-heating installation work
45331200 - Ventilation and air-conditioning installation work
45421100 - Installation of doors and windows and related components
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45310000 - Electrical installation work
45320000 - Insulation work
45331100 - Central-heating installation work
45331200 - Ventilation and air-conditioning installation work
45421100 - Installation of doors and windows and related components
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.cea.art.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >