Belgium-Hasselt: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003035346972113
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 26, 2017
Solicitation No: 380928-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Hasselt: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 186-380928

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Provincie Limburg
110.00.00
Universiteitslaan 1
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: De heer Rik Schreurs
Telephone: +32 11238351
E-mail: rik.schreurs@limburg.be
Fax: +32 11238111
NUTS code: BE22

Internet address(es):

Main address: www.limburg.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1037/SG/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Provincie Limburg
110.00.00
Universiteitslaan 1
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: Mevrouw Sylvia Van der Velden
Telephone: +32 11237321
E-mail: sylvia.vandervelden@limburg.be
Fax: +32 11238111
NUTS code: BE22

Internet address(es):

Main address: www.limburg.be

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ontwerp, coordinatie en begeleiding bij de uitvoering van de bouw van een fietsbrug over het Albertkanaal aan het sas van Godsheide met een aansluitend fietspad op de Handelskaai tot aan de kruising met de Heidestraat.

Reference number: 2017N025138
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE22
Main site or place of performance:

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

II.2.4) Description of the procurement:

Deze opdracht omvat het ontwerpen van de fietsbrug en het coordineren van de bouw van de brug in alle aspecten. Na goedkeuring van het ontwerp staat de opdrachthouder in voor de volledige coordinatie en opvolging van de bouw van de brug en de verdere afwikkeling ervan tot en met de voorlopige oplevering.

Dit impliceert dat alle aspecten die betrekking hebben op het bouwen van de brug door de opdrachthouder gedaan dienen te worden. Samengevat kan gesteld worden dat de opdracht volgende onderdelen omvat:

1. Ontwerpfase: opmaak van het ontwerpdossier, voorafgaande terreinopmetingen, plannen, GBC overleg + RMC, bestek en meetstaat, .

2. Vergunningsfase: opmaak van het vergunningsdossier, omgevingsvergunning aanvragen, aanstiplijst, beschrijvende nota, project mer-Screening, .

3. Aanbestedingsfase: begeleiden van de aanbesteding, opstellen technische beschrijving.

4. Uitvoeringsfase: begeleiden van het uitvoeringsproces, de opmaak van het veiligheidsdossier, veiligheidscoordinatie, werftoezicht, begeleiding en verslaggeving van de werfvergaderingen, begeleiding voorlopige en definitieve oplevering.

De voorgaande opsomming is niet limitatief.

Ontwerp en opmaken stedenbouwkundig aanvraagdossier met bijhorend uitvoeringsdossier inclusief de veiligheidscoordinatie en het toezicht van de werken:

Ontwerp en opmaken stedenbouwkundig aanvraagdossier:

? opmaken voorontwerp,

? uitwerken ontwerp,

? opmaak van start- en projectnota ter voorlegging aan de GBC,

? stabiliteitsstudie,

? bodemonderzoeken en geotechnisch onderzoeken,

? opmaken stedenbouwkundig aanvraagdossier,

? topografische opmeting.

Coordinatie van de opdracht:

Opmaken van het bijhorende uitvoeringsdossier:

? technische uitvoeringsplannen,

? kostenraming,

? lastenboek en meetstaat.

Veiligheidscoordinatie:

? veiligheidscoordinatie-ontwerp (VCO),

? veiligheidscoordinatie-verwezenlijking (VCV).

Bijstand bij aanbesteding van de werken:

Toezicht op de uitvoering:

? leiding en controle van de uitvoering der werken,

? definitieve oplevering der werken.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ontwerpteam / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Procesnota / Weighting: 45
Price - Weighting: 30
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's die de verplichtingen van de inschrijver dekt rekening houdend met de omvang van de opdracht.

2. Een certificaat opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit blijkt dat de gemiddelde jaaromzet aan erelonen in 1 of meerdere van de disciplines wegen, rioleringen, en stedenbouwkundige inrichting van straten en pleinen in de laatste 3 boekjaren telkens minstens 500 000 EUR excl. btw bedroeg.

In geval van een tijdelijke vereniging met enerzijds 2 en anderzijds 3 of meerdere partners wordt de gevraagde omzet bepaald op respectievelijk 1 000 000 EUR en 2 000 000 EUR.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. /.

2. De gemiddelde jaaromzet aan erelonen in 1 of meerdere van de disciplines wegen, rioleringen, en stedenbouwkundige inrichting van straten en pleinen in de laatste 3 boekjaren moet telkens minstens 500 000 EUR excl. btw bedragen. In geval van een tijdelijke vereniging met enerzijds 2 en anderzijds 3 of meerdere partners wordt de gevraagde omzet bepaald op respectievelijk 1 000 000 EUR en 2 000 000 EUR.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van het tewerkgestelde personeel en een organigram van het bedrijf (organisatie) waaruit blijkt dat minstens de onderstaande profielen beschikbaar zijn:

? minstens 1 burgerlijk ingenieur,

? minstens 2 industrieel ingenieurs,

? minstens 1 verkeerskundige,

? 1 bodemsaneringsdeskundige,

? een veiligheidscoordinator niveau A.

Indien dit niet het geval is moet de inschrijver aantonen dat hij zich voor deze opdracht laat bijstaan door derden die wel over de vereiste kwalificaties beschikken.

2. 3 relevante diensten voor infrastructuurprojecten als referentieproject. Deze projecten worden beknopt voorgesteld waarbij wordt aangetoond dat de studieopdracht en de begeleiding van de uitvoering werd uitgevoerd in de laatste 10 jaar.

Het (ramings)bedrag van elk referentieproject bedroeg minstens 1 000 000 EUR excl. btw. Minstens 1 referentieproject omvat de bouw van een kunstwerk.

Voor de beoordeling van de projecten bezorgt de inschrijver minstens:

? een korte omschrijving van het project (max. 3 A4-pagina's inclusief beelden, grafieken, illustraties),

? pv van voorlopige oplevering,

? naam en adres van de opdrachtgever en de projectbegeleider bij de opdrachtgever,

? het (ramings)bedrag van het project.

3. 1 relevante dienst voor een gerealiseerd infrastructuurproject (brug) waarbij wordt aangetoond dat de inschrijver binnen een vooropgestelde timing en budget een gelijkaardig project kan realiseren. Dit dient te worden aangetoond a.d.h.v. concrete planning, ontwerp- en uitvoeringsplannen, beknopte beschrijving der werken, raming en de uiteindelijke eindafrekening van een gerealiseerde infrastructuurproject (brug) met gelijkaardige randvoorwaarden (afmetingen, overspanning, ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. /

2. Het (ramings)bedrag van elk referentieproject bedroeg minstens 1 000 000 EUR excl. btw. Minstens 1 referentieproject omvat de bouw van een kunstwerk.

Voor de beoordeling van de projecten bezorgt de inschrijver minstens:

? een korte omschrijving van het project (max. 3 A4-pagina's inclusief beelden, grafieken, illustraties),

? pv van voorlopige oplevering,

? naam en adres van de opdrachtgever en de projectbegeleider bij de opdrachtgever,

? het (ramings)bedrag van het project.

3. /.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2017
Local time: 10:30
Place:

Provinciehuis ? lokaal B0.22, provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

De offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Hasselt: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 186-380928

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Provincie Limburg
110.00.00
Universiteitslaan 1
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: De heer Rik Schreurs
Telephone: +32 11238351
E-mail: rik.schreurs@limburg.be
Fax: +32 11238111
NUTS code: BE22

Internet address(es):

Main address: www.limburg.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ontwerp, coordinatie en begeleiding bij de uitvoering van de bouw van een fietsbrug over het Albertkanaal aan het sas van Godsheide met een aansluitend fietspad op de Handelskaai tot aan de kruising met de Heidestraat.

Reference number: 2017N025138
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Belgium-Hasselt: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 380928-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place HASSELT
AU Authority name Provincie Limburg (110.00.00)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 26/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
RC NUTS code BE22
IA Internet address (URL) www.limburg.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >