Poland-Bydgoszcz: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003035432811343
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381914-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2017/S 186-381914

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000

Description
Construction work.
Site preparation work.
Works for complete or part construction and civil engineering work.
Construction work for pipelines, communication and power lines.
Pipelaying construction work.
District-heating mains construction work.
Construction, foundation and surface works for highways, roads.
Landscaping work for green areas.
Flatwork.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 539 000 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value

Contract No: 2017/S 115-232751

Lot No: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Hydrafbud Sp. z o.o.
ul. Kapu?ciska 7/22
85-807 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 525814685
E-mail: hydrafbud@gmail.com
Fax: +48 525814685

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 658 227,71 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 539 000 PLN
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2017/S 186-381914

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Budowa przyl?cza cieplowniczego dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 67 ul. Wojska Polskiego 65.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
Zakres zamowienia obejmuje:
budow? przyl?cza cieplowniczego wraz z kanalizacj? teletechniczn? z rur preizolowanych projektowana ?rednica przyl?cza 2xDN80/160 L~187,50mb, 2x50/125 L~161,80mb
Prace prowadzone b?d? na dzialkach nr 4/44;4/48, obr. 131,
1/109; 7/1;7/244; 7/156; 7/251; 7/301; 7/256; 7/247 obr?b 132 w Bydgoszczy.
Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj? si? znaki towarowe lub nazwy wlasne, to uzna? nale?y ?e ?wiadcz? one o jako?ci materialow/urz?dze? i maj? jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialow/urz?dze?. W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza skladanie ofert, ktorych poszczegolne materialy/ urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog? by? zast?pione materialami /urz?dzeniami rownowa?nymi. Za produkty rownowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, ktore posiadaj? nie gorsze parametry techniczne, ni? te ktore wskazuj? nazwy wlasne, a zastosowanie ich w ?aden sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwi?za? technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Badanie spawow nale?y przeprowadzi? metod? nieniszcz?c? (100 % spawow) minimum ultrad?wi?kow?, chyba, ?e projekt przewiduje metod? o wi?kszej dokladno?ci (radiograficzn?.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 539 000 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value

Contract No: 2017/S 115-232751

Lot No: 1 - Lot title: Budowa przyl?cza cieplowniczego dla projektu pn. Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji zadanie 67, ul. Wojska Polskiego 65
V.1.1) Date of contract award decision:
22.8.2017
V.1.2) Information about offers

Number of offers received: 4
Number of offers received by electronic means: 0

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Hydrafbud Sp. z o.o.
ul. Kapu?ciska 7/22
85-807 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 525814685
E-mail: hydrafbud@gmail.com
Fax: +48 525814685

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 658 227,71 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 539 000 PLN
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: yes
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:
Value excluding VAT 30 000 PLN
Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted: Wykonanie przyl?cza cieplowniczego.
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Budowa przyl?cza cieplowniczego dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 67 ul. Wojska Polskiego 65, realizowana w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

VI.4) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Construction work
ND Document number 381914-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45112710 - Landscaping work for green areas
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 - Pipelaying construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236000 - Flatwork
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45112710 - Landscaping work for green areas
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 - Pipelaying construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236000 - Flatwork
IA Internet address (URL) http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >