Poland-Bydgoszcz: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003035528815673
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381911-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2017/S 186-381911

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000

Description
Construction work.
Site preparation work.
Works for complete or part construction and civil engineering work.
Construction work for pipelines, communication and power lines.
Pipelaying construction work.
District-heating mains construction work.
Construction, foundation and surface works for highways, roads.
Landscaping work for green areas.
Flatwork.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Gazbud Sp. z o.o.
ul. Witebska 3
85-759 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523768011
E-mail: biuro@gazbud.com.pl

V.1.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 56 716,29 PLN
V.1.6) Price paid for bargain purchases
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2017/S 186-381911

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Budowa przyl?czy cieplowniczych dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 75 ul. Raclawicka 10 i zadanie 76 Ko?ciuszki 11 w Bydgoszczy.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Bydgoszcz.
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiotem zamowienia jest:
Budowa przyl?czy cieplowniczych dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 75 ul. Raclawicka 10 i zadanie 76 Ko?ciuszki 11 realizowana w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
Zakres zamowienia obejmuje:
ul. Raclawicka 10:
budow? przyl?cza cieplowniczego wraz z kanalizacja teletechniczn? z rur preizolowanych 2x48,3/110 z instalacj? alarmow? impulsow? o l?cznej dlugo?ci ok. 7,0 m.
Prace prowadzone b?d? na dzialkach nr 277/1 i 232/2 obr?b 112 w Bydgoszczy.
oraz
ul. Ko?ciuszki 11
budow? przyl?cza cieplowniczego wraz z kanalizacj? teletechniczn? z rur preizolowanych projektowana ?rednica przyl?cza 2xDN40,3/110 L~8,0mb,
Prace prowadzone b?d? na dzialkach nr 48/1, 114 obr. 126 w Bydgoszczy.
Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj? si? znaki towarowe lub nazwy wlasne, to uzna? nale?y ?e ?wiadcz? one o jako?ci materialow/urz?dze? i maj? jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialow/urz?dze?.
W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza skladanie ofert, ktorych poszczegolne materialy/ urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog? by? zast?pione materialami /urz?dzeniami rownowa?nymi. Za produkty rownowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, ktore posiadaj? nie gorsze parametry techniczne, ni? te ktore wskazuj? nazwy wlasne, a zastosowanie ich w ?aden sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwi?za? technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Badanie spawow nale?y przeprowadzi? metod? nieniszcz?c? (100 % spawow) minimum ultrad?wi?kow?, chyba, ?e projekt przewiduje metod? o wi?kszej dokladno?ci (radiograficzn?).
Jest to zamowienie na roboty budowlane, o kodzie numerycznym Wspolnego slownika zamowie? (CPV):
45000000-7 ? Roboty budowlane,
45100000-8 ? Przygotowanie terenu pod budow?,
45200000-9 ? Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz??ci oraz roboty w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej,
45231000-5 ? Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci?gow, ci?gow komunikacyjnych i linii energetycznych,
45231110-9 ? Roboty budowlane w zakresie kladzenia ruroci?gow
45232140-5 ? Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych,
45233000-9 ? Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog,
45112710-5 ? Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych,
45236000-0 ? Wyrownanie terenu.
2. Przedmiot zamowienia nale?y wykona? zgodnie z:
2.1. Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW, stanowi?cym Zal?czniki nr 1 do SIWZ
2.2. Przedmiarem robot stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ ? przedmiar ma charakter pomocniczy.
2.3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.
3. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:
3.1. Wykonanie wskazanej w pkt III/1 sieci cieplowniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wyniklymi w trakcie realizacji zamowienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem kosztow zwi?zanych z realizacj? przedmiotu zamowienia, o ktorych mowa w pkt III/6.
3.2. Zabezpieczenie calo?ci materialow koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia dostarcza w calo?ci Wykonawca.
Materialy musz? by? fabrycznie nowe, nieu?ywane, posiadaj?ce gwarancje producenta, spelnia? wymogi Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz musz? posiada? deklaracje zgodno?ci z norm? lub aprobat? techniczn? (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1.7.2013 r.) lub kopie deklaracji wla?ciwo?ci u?ytkowych zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1.7.2013 r.) oraz musz? spelnia? normy ekologiczne UE okre?lone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Ka?da partia materialow musi by? przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.
Czynno?? t? nale?y dokona? poprzez sporz?dzenie stosownego protokolu odbioru. Przy ka?dorazowym odbiorze materialow nale?y przekaza? Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzaj?ce spelnienie wymaga? Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodno?ci lub kopie deklaracji wla?ciwo?ci u?ytkowych, aprobaty techniczne.
4. Informacje i wymagania dodatkowe:
4.1. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementow preizolowanych (kolana, trojniki, zawory, itp.) okre?lonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgl?dami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniej?cym uzbrojeniem. Punkty wl?czenia do istniej?cych sieci cieplowniczych musz? by? zachowane.
Wszelkie odst?pstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego musz? by? zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci b?d?cej przedmiotem zamowienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te musz? by? rownie? zaakceptowane przez Zamawiaj?cego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urz?du Miasta Bydgoszczy.
Nie nale?y dokonywa? zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.
4.2. Roboty budowlane nale?y prowadzi? w sposob wykluczaj?cy przerwy w dostawach ciepla. Ewentualne konieczne przerwy nale?y ka?dorazowo uzgodni?
z Zamawiaj?cym
4.3. Koszty zwi?zane z opro?nianiem, ponownym napelnianiem sieci no?nikiem ciepla oraz uruchomieniem systemu cieplowniczego ponosi Zamawiaj?cy.
4.4. W przypadku wyst?pienia robot archeologicznych, koszty z tym zwi?zane ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowi?zany jest:
5.1. Wykona? przedmiot zamowienia w terminie podanym w Rozdziale VI SIWZ.
5.2. Zabezpieczy? teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi? peln? odpowiedzialno?? za teren budowy od dnia jego przej?cia do dnia przekazania wla?cicielowi nieruchomo?ci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nale?y oznakowa? zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
5.3. Wykona? roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej).
Wykonawca na ??danie Zamawiaj?cego winien dostarczy? przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodet? rz?dne wykonanej sieci
w miejscach wskazanych przez Zamawiaj?cego.
5.4. Wykona? odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi? do stanu pierwotnego teren robot oraz teren nie b?d?cy terenem budowy, a zwi?zany z tymi robotami (dotyczy drog dojazdowych, chodnikow i trawnikow oraz innych elementow ktore wymagaj? przywrocenia do stanu pierwotnego) oraz uzyska? stosowne protokoly odbiorowe spisane z wla?cicielami lub zarz?dcami terenow, ktore nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu. Wykonawca zobowi?zany jest uwzgl?dni? w wynagrodzeniu konieczno?? ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wyst?powania niesprzyjaj?cych warunkow atmosferycznych, je?li taki warunek postawi zarz?dca terenu.
5.5. Prace w obr?bie kabli elektroenergetycznych, o?wietleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorow deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodoci?gowych oraz innych urz?dze? uzbrojenia terenu wykona? pod nadzorem wla?cicieli uzbrojenia, je?li jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zal?czonych do projektu oraz uzyska? stosowne protokoly odbiorowe, ktore nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu.
Wykonawca ponosi wszelk? odpowiedzialno?? za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak rownie? ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przebudow? infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywan? inwestycj? (w tym rownie? uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
5.6. Opracowa? plan bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia ? BIOZ, je?li odr?bne przepisy nakladaj? taki obowi?zek.
5.7. Wykona? badania metod? nieniszcz?c? 100 % spoin) minimum ultrad?wi?kow?, chyba, ?e projekt przewiduje metod? o wi?kszej dokladno?ci (radiograficzn?).
Wykonawca winien dostarczy? protokol z przeprowadzonych bada? wraz ze schematem lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieplowniczej. Badania winien wykona? uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiaj?cego. Wykonawca ten powinien posiada? akredytacj? Instytutu Spawalnictwa lub rownowa?ne.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do kontroli pol?cze? spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych pol?cze?.
5.8. Przeprowadzi? prob? szczelno?ci calego wybudowanego odcinka.
5.9. Wszystkie pol?czenia spawane wykona? zgodnie z technologi? okre?lon? w projekcie.
5.10. Wykona? dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po zamufowaniu) potwierdzone protokolem przez Zamawiaj?cego.
5.11. Wykona? plukanie sieci zgodnie z technologi? monta?u sieci.
5.12. Wszelkie materialy powstale z demonta?u istniej?cej nawierzchni drog i chodnikow, nadwy?ki mas ziemi nale?y zagospodarowa?, zutylizowa? we wlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony ?rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi.
W przypadku odpadow zawieraj?cych azbest lub b?d?cych w kontakcie z azbestem nale?y dokona? ich utylizacji spelniaj?c wymagania okre?lone w odr?bnych przepisach.
Armatur? pozostal? po przebudowywaniu lub likwidacji komor nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu.
5.13. Zabezpieczy? przed uszkodzeniem drzewa i ich uklady korzeniowe nie podlegaj?ce wycince, a b?d?ce w pasie prowadzenia robot.
5.14. Spisa? protokoly wej?cia w teren z wladaj?cymi dzialkami oraz po zako?czeniu robot protokoly oddania terenu budowy z wladaj?cymi dzialkami, sporz?dzonymi przy wspoludziale Inspektora nadzoru Zamawiaj?cego. Protokoly nale?y dol?czy? do protokolu odbioru ko?cowego/ dokumentacji odbiorowej.
5.15. Respektowa? prawa wladaj?cych dzialkami do kontroli nieruchomo?ci, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.
5.16. Uzyska? stosowne zezwolenia zarz?dcy drog dotycz?ce transportu materialow potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy je?li jest wymagane oraz zezwolenie na zaj?cie pasa drogowego podczas wykonywania prac.
Dostarczy? Zamawiaj?cemu kopi? protokolu z odbioru terenu po robotach z zarz?dc? drog.
5.17. Prowadzi? dziennik budowy dostarczony przez Zamawiaj?cego. Dziennik budowy nale?y prowadzi? zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta?u i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj?cego dane dotycz?ce bezpiecze?stwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.6.2012 (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
5.18. Dostarczy? Zamawiaj?cemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacj? fotograficzn? ka?dego etapu robot (przed przyst?pieniem do robot, ka?dego etapu robot i po ich zako?czeniu).
5.19 Wykonawca winien uzyska? od Zamawiaj?cego potwierdzenie gotowo?ci odbioru robot.
5.20 Zgloszenie do odbioru ko?cowego nale?y dokona? poprzez zawiadomienie Zamawiaj?cego na pi?mie lub e-mailem o gotowo?ci do przekazania przedmiotu zamowienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru ko?cowego).
6. Wszelkie niezb?dne do wykonania zakresu zamowienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostaj?ce do uzyskania przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest uzyska? we wlasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoly odbiorow Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu do protokolu ko?cowego odbioru robot.
7. Wybrany Wykonawca b?dzie zobowi?zany opracowa? Harmonogram rzeczowo ? finansowy i przedstawi? Zamawiaj?cemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.
Harmonogram ma uwzgl?dnia? terminy wyl?czenia sieci cieplowniczej z eksploatacji na poszczegolnych odcinkach prac wraz ze zrzutem wody uzgodnione uprzednio z Zamawiaj?cym z uwzgl?dnieniem terminow okre?lonych w Rozdziale VI.
8. Zamawiaj?cy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamowienia.
9. Wymagany minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi na wykonany przedmiot zamowienia: 60 miesi?cy licz?c od daty podpisania protokolu odbioru ko?cowego przedmiotu zamowienia na roboty budowlane, z wyl?czeniem urz?dze? i produktow obj?tych gwarancj? producenta. Okres r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rowny jest okresowi gwarancji. Gwarancja i r?kojmia zgodnie z warunkami okre?lonymi w Zal?czniku nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy.
10. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga, aby czynno?ci przy realizacji zamowienia, ktore wykonywane s? w sposob okre?lony w art. 22 1 Kodeksu Pracy (tj. praca okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?) byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac?. Do czynno?ci tych Zamawiaj?cy zalicza proste czynno?ci budowlane realizowane wlasnym sprz?tem wykonawcy lub r?cznie, polegaj?ce na:
? wykonywaniu wykopow liniowych pod sieci cieplownicze, odkrywanie kanalow cieplowniczych,
? ukladaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych.
Pozostale wymagania, w szczegolno?ci uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymaga?, okre?lone zostaly w Rozdziale XIX SIWZ.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania przegl?du budowy przez inspektora BHP Zamawiaj?cego na okoliczno?? sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated without a call for competition
No tenders or no suitable tenders in response to: open procedure
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 095-188057 of 18.5.2017

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
Lot title: Budowa przyl?czy cieplowniczych dla projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji zadanie 75 ul. Raclawicka 10 i zadanie 76 Ko?ciuszki 11 w Bydgoszczy
V.1.1) Date of contract award decision:
4.9.2017
V.1.2) Information about offers

Number of offers received: 3
Number of offers received by electronic means: 0

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Gazbud Sp. z o.o.
ul. Witebska 3
85-759 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523768011
E-mail: biuro@gazbud.com.pl

V.1.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 56 716,29 PLN
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Budowa sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, przewidzianego do wspolfinansowania ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepla i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na cieplo u?ytkowe, Poddzialanie 1.6.2 Sieci cieplownicze i chlodnicze dla ?rodel wysokosprawnej kogeneracji.
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Construction work
ND Document number 381911-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45112710 - Landscaping work for green areas
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 - Pipelaying construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236000 - Flatwork
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45112710 - Landscaping work for green areas
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 - Pipelaying construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45236000 - Flatwork
IA Internet address (URL) http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >