Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003035704778655
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 10, 2017
Solicitation No: 382913-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2017/S 187-382913

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego, Oddzial Regionalny w Bydgoszczy
Gda?ska 163A
Bydgoszcz
85-915
Poland
Contact person: Agnieszka Dynasi?ska
Telephone: +48 525257866
E-mail: bydgoszcz@amw.com.pl
Fax: +48 525257825
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.amw.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.amw.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci cz??ci wspolnej budynkow mieszkalnych SP oraz terenow przyleglych.

Reference number: OB-ZP.7720.204.2017
II.1.2) Main CPV code
90600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga utrzymania czysto?ci w cz??ciach wspolnych budynkow mieszkalnych oraz na przyleglych do nich terenach zewn?trznych utwardzonych i zielonych. Zamowienie sklada si? z 2 cz??ci.

Cz??? nr 1 - Chelmno, ul. 3 Maja 6. Powierzchnie wewn?trzne (pomieszczenia pomocnicze - wozkownie, gospodarcze komunikacja piwnic, klatki schodowe i przedsionki): 100,15 m, powierzchnie zewn?trzne: 578,91 m.

Cz??? nr 2 - Le?nica Wielka, budynek nr 3. Powierzchnie wewn?trzne (pomieszczenia pomocnicze - wozkownie, gospodarcze komunikacja piwnic, klatki schodowe i przedsionki): 154 m, powierzchnie zewn?trzne: 987 m.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 45 878.73 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci w cz??ciach wspolnych budynkow mieszkalnych oraz na przyleglych do nich terenach zewn?trznych utwardzonych i zielonych: Chelmno, ul. 3 Maja 6

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Chelmno, ul. 3 Maja 6.

II.2.4) Description of the procurement:

Powierzchnie wewn?trzne (pomieszczenia pomocnicze - wozkownie, gospodarcze komunikacja piwnic, klatki schodowe i przedsionki) 100,15 m.

Powierzchnie zewn?trzne 578,91 m.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 22 624.69 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiaj?cy po zako?czonej umowie oglosi nast?pne post?powanie.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia: zamowienie b?dzie realizowane od dnia podpisania umowy (zale?y od rozstrzygni?cia post?powania), do 31.12.2020.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci cz??ci wspolnej budynkow mieszkalnych SP oraz terenow przyleglych: Le?nica Wielka, budynek nr 3

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Le?nica Wielka, budynek nr 3.

II.2.4) Description of the procurement:

Powierzchnie wewn?trzne (pomieszczenia pomocnicze - wozkownie, gospodarcze komunikacja piwnic, klatki schodowe i przedsionki) 154 m.

Powierzchnie zewn?trzne 987 m.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 254.04 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiaj?cy po zako?czonej umowie oglosi nast?pny przetarg.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia: zamowienie b?dzie realizowane od dnia podpisania umowy (zale?y od rozstrzygni?cia post?powania), do 31.12.2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Post?powanie prowadzone powtornie. Pierwotne post?powanie w cz??ci 3 i 4 prowadzone pod nr BP.DZP.7720.50.2017 zostalo uniewa?nione ze wzgl?du na: cz. 3 brak zlo?onych ofert, cz. 4: kwota brutto Wykonawcy przekraczala ?rodki finansowe, ktore przeznaczyl Zamawiaj?cy na sfinansowanie zamowienia. Zamawiaj?cy maj?c na wzgl?dzie piln? potrzeb? sprz?tania, skraca termin procedury nowego ogloszenia.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-137274
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/10/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Oddzial AMW w Bydgoszczy, Gda?ska 163 A, 85-915 Bydgoszcz ? sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2020 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy stosownie do wymaga? art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zamowienia i umowie czynno?ci, w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z 26.6.1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z po?n. zm.).

2. Przyst?puj?c do post?powania, Wykonawca ma obowi?zek wniesienia wadium na poni?sze cz??ci: cz??? nr 1: 600 PLN (sze??set zlotych), cz??? nr 2: 600 PLN (sze??set zlotych).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Zasady i tryb post?powania w zakresie korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej okre?lone zostaly w Dziale VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2017/S 187-382913

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego, Oddzial Regionalny w Bydgoszczy
Gda?ska 163A
Bydgoszcz
85-915
Poland
Contact person: Agnieszka Dynasi?ska
Telephone: +48 525257866
E-mail: bydgoszcz@amw.com.pl
Fax: +48 525257825
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.amw.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci cz??ci wspolnej budynkow mieszkalnych SP oraz terenow przyleglych.

Reference number: OB-ZP.7720.204.2017
II.1.2) Main CPV code
90600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 45 878.73 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci w cz??ciach wspolnych budynkow mieszkalnych oraz na przyleglych do nich terenach zewn?trznych utwardzonych i zielonych: Chelmno, ul. 3 Maja 6

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 22 624.69 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiaj?cy po zako?czonej umowie oglosi nast?pne post?powanie.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci cz??ci wspolnej budynkow mieszkalnych SP oraz terenow przyleglych: Le?nica Wielka, budynek nr 3

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 254.04 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2017
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiaj?cy po zako?czonej umowie oglosi nast?pny przetarg.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-137274
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/10/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
ND Document number 382913-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Agencja Mienia Wojskowego, Oddzial Regionalny w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 10/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
OC Original CPV code 90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.amw.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >