Poland-Bytom: Damage or loss insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003035773733865
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 380904-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bytom: Damage or loss insurance services

2017/S 186-380904

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Spolka Restrukturyzacji Kopal? S.A.
ul. Strzelcow Bytomskich 207
Bytom
41-914
Poland
Contact person: Krystyna Malinowska ? Mum
Telephone: +48 323513300
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Fax: +48 323513309
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www..srk.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.srk.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Jednoosobowa Spolka Skarbu Pa?stwa
I.5) Main activity
Other activity: gornictwo ? likwidacja kopal?

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenie agregatow gl?binowych w SRK S.A., Oddzial w Czeladzi Centralny Zaklad Odwadniania Kopal?.

Reference number: CZOK/43/17/18
II.1.2) Main CPV code
66515000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Ubezpieczenie agregatow gl?binowych w SRK S.A., Oddzial w Czeladzi Centralny Zaklad Odwadniania Kopal?.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Centralny Zaklad Odwadniania Kopal? z siedzib?, 41-253 Czelad?, ul. Ko?ciuszki 9.

II.2.4) Description of the procurement:

Ubezpieczenie agregatow gl?binowych w SRK S.A. Oddzial w Czeladzi Centralny Zaklad Odwadniania Kopal?.

Ubezpieczeniem obj?te s? maszyny i urz?dzenia:

? Agregaty gl?binowe wraz z osprz?tem,

? Wyposa?enie techniczne, w trakcie u?ytkowania oraz monta?u,

? Odpowiedzialno?? cywilna z tytulu posiadanego mienia i prowadzonej dzialalno?ci

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Franszyza redukcyjna za ubezpieczenie maszyn od awarii / Weighting: 3
Cost criterion - Name: Franszyza redukcyjna za ubezpieczenie monta?owe EAR / Weighting: 2
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

19. Podwykonawstwo

1. Zamawiaj?cy nie wprowadza ?adnych ogranicze? odno?nie zakresu prac, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy.

2. Powierzenie cz??ci zamowienia podwykonawcy:

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzaj?cej, ?e urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego, nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo ? akcyjnej i prokurenta prawomocnie nie skazano za przest?pstwa okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzaj?cej, ?e wobec Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego s?d nie orzekl zakazu ubiegania si? o zmowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni?

3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

4. Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

5. Oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

7. O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych prowadzonych

w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.

2. Zezwolenie Ministra Finansow lub inny dokument potwierdzaj?cy uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia dzialalno?ci ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) zgodnie z opisem w pkt. 5.3.1 SIWZ

3. Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, rownie? wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz

z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow, okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow

o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

4. Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, w celu oceny, czy Wykonawca b?dzie dysponowal zasobami tych podmiotow, obowi?zany jest zlo?y? zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia wraz z informacjami dotycz?cymi:

1) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawc?, przy wykonaniu zamowienia,

3) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego swoje zdolno?ci ? zal?cznik nr ? wzor dokumentu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Zamawiaj?cy uzna warunek w zakresie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow, za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e si? posiadaniem zezwolenia Ministra Finansow lub inny dokument potwierdzaj?cy uprawnienie wykonawcy do prowadzenia dzialalno?ci ubezpieczeniowej w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia tj. prowadz? dzialalno?? zgodnie z ustaw? z dnia 11.9.2015 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1844).

2. Zamawiaj?cy uzna warunek w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e si?:

a) nale?ytym wykonaniem uslug w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, w tym co najmniej jedn? uslug? w ramach jednej umowy polegaj?c? na ubezpieczeniu mienia o warto?ci minimum 700 000 PLN brutto wraz z dowodami okre?laj?cymi czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zgodnie z zal?cznikiem nr 4 do SIWZ.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert Spolka Restrukturyzacji Kopal? S.A., 41-914 Bytom, ul. Strzelcow Bytomskich 207 ? pokoj 112 (parter)

Skladanie ofert ? sekretariat Spolki (II pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10. Przepisy art. 180 ? 198 ustawy Pzp. dotycz?ce odwolania stosuje si? odpowiednio.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Spolka Restrukturyzacji Kopal? S.A.
ul. Strzelcow Bytomskich 207
Bytom
41-914
Poland
E-mail: przetargi@srk.com.pl

Internet address: www.srk.com.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bytom: Damage or loss insurance services

2017/S 186-380904

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Spolka Restrukturyzacji Kopal? S.A.
ul. Strzelcow Bytomskich 207
Bytom
41-914
Poland
Contact person: Krystyna Malinowska ? Mum
Telephone: +48 323513300
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Fax: +48 323513309
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www..srk.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: gornictwo ? likwidacja kopal?

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ubezpieczenie agregatow gl?binowych w SRK S.A., Oddzial w Czeladzi Centralny Zaklad Odwadniania Kopal?.

Reference number: CZOK/43/17/18
II.1.2) Main CPV code
66515000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Bytom: Damage or loss insurance services
ND Document number 380904-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BYTOM
AU Authority name Spolka Restrukturyzacji Kopal? S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66515000 - Damage or loss insurance services
OC Original CPV code 66515000 - Damage or loss insurance services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www..srk.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >