Poland-Wejherowo: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003035963793658
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 380886-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wejherowo: Credit granting services

2017/S 186-380886

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
Wejherowo
84-200
Poland
Contact person: Zygmunt Hoeft
Telephone: +48 586779701
E-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl
Fax: +48 586779700
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.ugwejherowo.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.ugwejherowo.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Wejherowo w wysoko?ci 6 354 522 PLN z przeznaczeniem na finansowanie zada? inwestycyjnych.

Reference number: ZZP.271.37.2017.MW
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na udzieleniu i obsludze kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Wejherowo w wysoko?ci 6 354 522 PLN (slownie: sze?? milionow trzysta pi??dziesi?t cztery tysi?ce pi??set dwadzie?cia dwa zlotych) z przeznaczeniem na finansowanie zada? inwestycyjnych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.4) Description of the procurement:

1)Kredyt zostanie wyplacony w okresie od 1.12.2017 r. do 30.12.2017 r..

Powy?szy termin (1.12.2017 r.) stanowi podstaw? do obliczenia warto?ci oferty.

Zamawiaj?cy dopuszcza wykorzystanie ni?szej kwoty kredytu, a wnioskowan? kwot? 6 354 522 PLN nale?y rozumie? jako nieprzekraczaln?.

2) Waluta kredytu: PLN

3) Uruchomienie ?rodkow nast?powa? b?dzie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiaj?cego, skladanego na 2 dni robocze przed planowan? dat? uruchomienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2028
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci: 30 000 PLN slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej; Na potwierdzenie spelnienia warunku Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci bankowej na terenie Polski, a tak?e realizacji uslug obj?tych przedmiotem zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz.128 z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga? b?dzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Urz?d Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy: nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych. W celu wykazania spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu, do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunku kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ktorej mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci bankowej na terenie Polski, a tak?e realizacji uslug obj?tych przedmiotem zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz.128 z po?n. zm.) lub dokumenty rownowa?ne potwierdzaj?ce prawo prowadzenia na terytorium Polski dzialalno?ci bankowej w zakresie udzielania kredytow zgodnie z przepisami w/w ustawy.

2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, ktorzy zlo?yli oferty, skladaj? o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawcy mog? przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia dokumenty o jakich mowa w 5 pkt 1,2,3,4,5,6,9 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia. (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp, w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowienia, a je?eli jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego tak?e wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, 6 miesi?cy od dnia zaarcia umowy je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wejherowo: Credit granting services

2017/S 186-380886

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
Wejherowo
84-200
Poland
Contact person: Zygmunt Hoeft
Telephone: +48 586779701
E-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl
Fax: +48 586779700
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.ugwejherowo.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Wejherowo w wysoko?ci 6 354 522 PLN z przeznaczeniem na finansowanie zada? inwestycyjnych.

Reference number: ZZP.271.37.2017.MW
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2028
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Wejherowo: Credit granting services
ND Document number 380886-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WEJHEROWO
AU Authority name Gmina Wejherowo
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://www.bip.ugwejherowo.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >