Poland-Warsaw: Chemical reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003036113845015
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 382406-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Chemical reagents

2017/S 187-382406

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Wydzial Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
E-mail: olczak@chem.uw.edu.pl
Fax: +48 228224880
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.chem.uw.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.chem.uw.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Reference number: 120/11/2017
II.1.2) Main CPV code
33696300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych obslugiwane przez elektroniczny portal zamowie? dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 w Warszawie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych obslugiwane przez elektroniczny portal zamowie? dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 w Warszawie.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje mo?liwo?? zastosowania prawa opcji.

a) Zamawiaj?cy okre?lil w opisie przedmiotu zamowienia zakres i rodzaj odczynnikow chemicznych jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczy? (zapewni?), zwany dalej rownie? ?podstawowym zakresem przedmiotu zamowienia lub ?baz? odczynnikow.

b) W przypadku je?li w trakcie realizacji zamowienia oka?e si?, i? konieczne b?dzie zamowienie dodatkowych odczynnikow wychodz?cych poza ?podstawowy zakres Zamawiaj?cy pozostawia sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji i zamowienia dodatkowych odczynnikow za ktore Wykonawcy b?dzie przyslugiwalo odr?bne wynagrodzenie. W przypadku konieczno?ci zamowienia odczynnikow wychodz?cych poza ?podstawowy zakres rozliczenie b?dzie nast?powalo na podstawie cen jednostkowych zgodnie z lit c) niniejszego punktu.

c) W przypadku zamowienia odczynnikow nieuj?tych ?bazie odczynnikow rozliczenie b?dzie nast?powalo na podstawie cen katalogowych producenta odczynnika pomniejszonych o zaoferowany w ofercie rabat. W przypadku, gdy ceny katalogowe producentow okre?lone s? w innych walutach ni? PLN Zamawiaj?cy przeliczy cen? zgodnie z aktualnym na dzie? zlo?enia zamowienia kursem NBP.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych obslugiwane przez elektroniczny portal zamowie? dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 w Warszawie.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje mo?liwo?? zastosowania prawa opcji.

a) Zamawiaj?cy okre?lil w opisie przedmiotu zamowienia zakres i rodzaj odczynnikow chemicznych jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczy? (zapewni?), zwany dalej rownie? ?podstawowym zakresem przedmiotu zamowienia lub ?baz? odczynnikow.

b) W przypadku je?li w trakcie realizacji zamowienia oka?e si?, i? konieczne b?dzie zamowienie dodatkowych odczynnikow wychodz?cych poza ?podstawowy zakres Zamawiaj?cy pozostawia sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji i zamowienia dodatkowych odczynnikow za ktore Wykonawcy b?dzie przyslugiwalo odr?bne wynagrodzenie. W przypadku konieczno?ci zamowienia odczynnikow wychodz?cych poza ?podstawowy zakres rozliczenie b?dzie nast?powalo na podstawie cen jednostkowych zgodnie z lit c) niniejszego punktu.

c) W przypadku zamowienia odczynnikow nieuj?tych ?bazie odczynnikow rozliczenie b?dzie nast?powalo na podstawie cen katalogowych producenta odczynnika pomniejszonych o zaoferowany w ofercie rabat. W przypadku, gdy ceny katalogowe producentow okre?lone s? w innych walutach ni? PLN Zamawiaj?cy przeliczy cen? zgodnie z aktualnym na dzie? zlo?enia zamowienia kursem NBP.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych obslugiwane przez elektroniczny portal zamowie? dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 w Warszawie.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje mo?liwo?? zastosowania prawa opcji.

a) Zamawiaj?cy okre?lil w opisie przedmiotu zamowienia zakres i rodzaj odczynnikow chemicznych jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczy? (zapewni?), zwany dalej rownie? ?podstawowym zakresem przedmiotu zamowienia lub ?baz? odczynnikow.

b) W przypadku je?li w trakcie realizacji zamowienia oka?e si?, i? konieczne b?dzie zamowienie dodatkowych odczynnikow wychodz?cych poza ?podstawowy zakres Zamawiaj?cy pozostawia sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji i zamowienia dodatkowych odczynnikow za ktore Wykonawcy b?dzie przyslugiwalo odr?bne wynagrodzenie. W przypadku konieczno?ci zamowienia odczynnikow wychodz?cych poza ?podstawowy zakres rozliczenie b?dzie nast?powalo na podstawie cen jednostkowych zgodnie z lit c) niniejszego punktu.

c) W przypadku zamowienia odczynnikow nieuj?tych ?bazie odczynnikow rozliczenie b?dzie nast?powalo na podstawie cen katalogowych producenta odczynnika pomniejszonych o zaoferowany w ofercie rabat. W przypadku, gdy ceny katalogowe producentow okre?lone s? w innych walutach ni? PLN Zamawiaj?cy przeliczy cen? zgodnie z aktualnym na dzie? zlo?enia zamowienia kursem NBP.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Uniwersytet Warszawski

Wydzial Chemii

ul. Pasteura 1,

02-093 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.) przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od daty publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i ust 2. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszeniu o udzieleniu zamowienia.

6. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Chemical reagents

2017/S 187-382406

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Wydzial Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
E-mail: olczak@chem.uw.edu.pl
Fax: +48 228224880
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.chem.uw.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Reference number: 120/11/2017
II.1.2) Main CPV code
33696300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sukcesywne dostawy odczynnikow chemicznych dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Chemical reagents
ND Document number 382406-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Uniwersytet Warszawski
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696300 - Chemical reagents
OC Original CPV code 33696300 - Chemical reagents
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.chem.uw.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >