Czech Republic-Liberec: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003036148285897
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380761-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Czech Republic-Liberec: Electricity

2017/S 186-380761

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Liberec
00262978
nam. Dr. E. Bene?e 1/1
Liberec 1
460 59
Czech Republic
Contact person: Ing. Alena Blahova
Telephone: +420 485243499
E-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.liberec.cz/cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zastupovani Statutarniho m?sta Liberce, jeho organizaci a p?ipojenych obci jako centralniho zadavatele p?i nakupu elektricke energie na ?eskomoravske komoditni burze Kladno.

Reference number: HA 3/17
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka elekt?iny v ramci sdru?enych slu?eb dodavky elekt?iny v nap??ove hladin? nizkeho a vysokeho nap?ti v p?edpokladanem souhrnnem mno?stvi 17 100 MWh pro rok 2018, ve slo?eni 15 360 MWh v hladin? nizkeho nap?ti (1. ?ast ve?ejne zakazky), 1 740 MWh dodavek sdru?enych slu?eb v hladin? vysokeho nap?ti (2. ?ast ve?ejne zakazky).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 15 511 800.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast 1 ? nizke nap?ti.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

Liberec.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka elekt?iny v ramci sdru?enych slu?eb dodavky elekt?iny nizkeho nap?ti ? 15 360 MWh.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast 2 ? vysoke nap?ti.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

Liberec.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka elekt?iny v ramci sdru?enych slu?eb dodavky elekt?iny v hladin? vysokeho nap?ti ? 1 740 MWh (2. ?ast ve?ejne zakazky).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Procurement of supplies quoted and purchased on a commodity market
Explanation:

Jednaci ?izeni bez uve?ejn?ni v souladu 64 pism. c) zakona ?. 134/2016 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek, tj. dodavky kupovane na komoditnich burzach.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

?ast 1 ? nizke nap?ti.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Centropol Energy, a.s.
25458302
Vani?kova 1594/1
Usti nad Labem
400 01
Czech Republic
Telephone: +420 840011222
E-mail: obchod@centropol.cz
NUTS code: CZ042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 052 800.00 CZK
Total value of the contract/lot: 13 824 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?ast 2 ? vysoke nap?ti.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pra?ska energetika, a.s.
60193913
Na Hroud? 1492/4
Praha 10
100 05
Czech Republic
Telephone: +420 800550055
E-mail: pre@pre.cz
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 705 200.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 687 800.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Czech Republic-Liberec: Electricity

2017/S 186-380761

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statutarni m?sto Liberec
00262978
nam. Dr. E. Bene?e 1/1
Liberec 1
460 59
Czech Republic
Contact person: Ing. Alena Blahova
Telephone: +420 485243499
E-mail: blahova.alena@magistrat.liberec.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.liberec.cz/cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zastupovani Statutarniho m?sta Liberce, jeho organizaci a p?ipojenych obci jako centralniho zadavatele p?i nakupu elektricke energie na ?eskomoravske komoditni burze Kladno.

Reference number: HA 3/17
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 15 511 800.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast 1 ? nizke nap?ti.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast 2 ? vysoke nap?ti.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

?ast 1 ? nizke nap?ti.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centropol Energy, a.s.
25458302
Vani?kova 1594/1
Usti nad Labem
400 01
Czech Republic
Telephone: +420 840011222
E-mail: obchod@centropol.cz
NUTS code: CZ042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 052 800.00 CZK
Total value of the contract/lot: 13 824 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?ast 2 ? vysoke nap?ti.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Pra?ska energetika, a.s.
60193913
Na Hroud? 1492/4
Praha 10
100 05
Czech Republic
Telephone: +420 800550055
E-mail: pre@pre.cz
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 705 200.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 687 800.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Czech Republic-Liberec: Electricity
ND Document number 380761-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place LIBEREC
AU Authority name Statutarni m?sto Liberec (00262978)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code CZ051
IA Internet address (URL) http://www.liberec.cz/cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >