Poland-Ch?ciny: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003036483162495
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382405-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ch?ciny: Medical equipments

2017/S 187-382405

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. ?w. Rafala w Czerwonej Gorze
ul. Czerwona Gora 10
Ch?ciny
26-060
Poland
Contact person: Cezary Koziol
Telephone: +48 413465240
E-mail: przetargi@czerwonagora.pl
Fax: +48 413465240
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.bip.czerwonagora.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.czerwonagora.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej do leczenia raka pluca ? zakup wspolfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorob Nowotworowych.

Reference number: ZP-1414-2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej do leczenia raka pluca ? zakup wspolfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorob Nowotworowych. Powy?ej 209 000 EUR.

Zadanie nr 1 ? Ebus (endoskop ultrasonograficzny) ? 1 szt.

Zadanie nr 2 ? Videogastroskop ? 1 szt.

Zadanie nr 3 ? Urz?dzenie do podci?nieniowego leczenia ran ? 2 szt.

Zadanie nr 4 ? Respirator ? 1 szt.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.4) Description of the procurement:

Ebus (endoskop ultrasonograficzny) ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji -40 % / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.4) Description of the procurement:

Videogastroskop ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.4) Description of the procurement:

Urz?dzenie do podci?nieniowego leczenia ran ? 2 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.4) Description of the procurement:

Respirator ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest zobowi?zany zal?czy? do oferty o?wiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamowienia (zal?cznik nr 2 SIWZ),

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu Wykonawca,ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, sklada na wezwanie Zamawiaj?cego nast?puj?ce dokumenty:

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ? 23 ustawy,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu,

2.2 za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

2.3 za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

2.4 odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2:

3.1 podpunkt 2.1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawcama siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

3.2 podpunkt od 2.2 do 2.4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a. nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

4. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywal oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu na podstawie przedlo?onych w ofercie przez wykonawc? wymaganych dokumentow i o?wiadcze? oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spelnia/nie spelnia.

I.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje/nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje/nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Sekcja Zamowie? Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

1.2. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

2. W post?powaniu b?dzie zastosowana procedura, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp

3. Wykonawca jest zobowi?zany dol?czy? do oferty:

3.1. Formularz ofertowy (zal?cznik nr 1 do SIWZ),

3.3. Dowod wplaty wadium.

3.4. Jednolity Dokument Zamowienia

3.6. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, do oferty nale?y dol?czy? pelnomocnictwo osoby (osob) do reprezentowania Wykonawcow,

4. Ponadto Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, sklada na wezwanie Zamawiaj?cego nast?puj?ce dokumenty:

4.1. Deklaracja zgodno?ci,

4.2. Certyfikat CE,

4.3 Wpis do rejestru wyrobow medycznych lub dokument rownowa?ny.

Dokumenty podane w pkt 4.1. do 4.3. dotycz? wszystkich zada?.

5. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci jak ni?ej.

Zadanie nr 1 ?.. 6 000 PLN

Zadanie nr 2 ?. 4 000 PLN

Zadanie nr 3 ?. 800 PLN

Zadanie nr 4 ?. 1 200 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ch?ciny: Medical equipments

2017/S 187-382405

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. ?w. Rafala w Czerwonej Gorze
ul. Czerwona Gora 10
Ch?ciny
26-060
Poland
Contact person: Cezary Koziol
Telephone: +48 413465240
E-mail: przetargi@czerwonagora.pl
Fax: +48 413465240
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.bip.czerwonagora.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej do leczenia raka pluca ? zakup wspolfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorob Nowotworowych.

Reference number: ZP-1414-2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Ch?ciny: Medical equipments
ND Document number 382405-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place CH?CINY
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. ?w. Rafala w Czerwonej Gorze
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL721
IA Internet address (URL) www.bip.czerwonagora.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >