Slovakia-Bratislava: Medicinal products for the respiratory system

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003036491751626
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382404-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Medicinal products for the respiratory system

2017/S 187-382404

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
V?eobecna zdravotna pois?ov?a, a.s.
35937874
Panonska cesta 2
Bratislava-mestska ?as? Petr?alka
851 04
Slovakia
Contact person: Ing. Jana Hosova
E-mail: jana.hosova@vszp.sk
NUTS code: SK0

Internet address(es):

Main address: http://www.vszp.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http:////www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: zdravotne poistenie

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Lieky ATC skupiny R03DX05.

Reference number: 26/2017/JH
II.1.2) Main CPV code
33670000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Lieky ATC skupiny R03DX05.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 12 886 345.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33670000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK0
Main site or place of performance:

Slovenska republika.

II.2.4) Description of the procurement:

43 050 baleni lieku na obdobie 2 rokov.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 886 345.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchadza? musi sp??a? podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov (?alej len zakon o verejnom obstaravani) a preukaza? ich splnenie predlo?enim originalnych dokladov alebo ich uradne osved?enych kopii pod?a 32 ods. 2, resp. ods. 4a/alebo ods. 5 zakona o verejnom obstaravani. Ak bude prichadza? do uvahy, verejny obstaravate? bude postupova? v zmysle 152 ods, 4 zakona o verejnom obstaravani.

D?a 1.7.2016 nadobudol u?innos? zakon ?. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob a o zmene a doplneni niektorych zakonov (?alej len zakon o trestnej zodpovednosti pravnickych osob). Zakonom o trestnej zodpovednosti pravnickych osob bol novelizovany zakon ?. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (?alej len zakon o registri trestov). Touto novelizaciou zakona o registri trestov sa okrem ineho upravilo vydavanie vypisu z registra trestov pre pravnicke osoby. V dosledku tejto legislativnej upravy vznikla hospodarskym subjektom so statusom pravnickej osoby na u?ely preukazania osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 pism. a) zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ieho predpisu povinnos? predlo?i? aj vypis z registra trestov za pravnicku osobu, ktory vydava Generalna prokuratura Slovenskej republiky.

Hospodarsky subjekt zapisany v zozname hospodarskych subjektov mo?e preukaza? splnenie vy??ie uvedenej podmienky u?asti:

? predlo?enim vypisu z registra trestov pravnickej osoby nie star?ieho ako 3 mesiace v procese verejneho obstaravania priamo verejnemu obstaravate?ovi, alebo

? doplnenim tohto udaja do zoznamu hospodarskych subjektov prostrednictvom formulara oznamenia o zmene udajov, ktoreho vzor Urad pre verejne obstaravanie (?alej len urad) zverej?uje na svojom webovom sidle, s prilo?enym vypisom z registra trestov pravnickej osoby nie star?im ako 3 mesiace.

Predmetne podmienky vyplyvaju taxativne pod?a 32 ods. 1 a 2 zakona o verejnom obstaravani.

Pod?a 39 zakona o verejnom obstaravani uchadza? mo?e doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti predbe?ne nahradi? jednotnym europskym dokumentom.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Pod?a 33 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani Vyjadrenim banky (bank), v ktorej (v ktorych) ma uchadza? vedeny u?et (vedene u?ty) nie star?ie ako tri mesiace, ku d?u uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, o tom, ?e nema blokovane ?iadne finan?ne prostriedky z dovodu sudnych alebo exeku?nych rozhodnuti spravnych organov. Su?asne uchadza? predlo?i aj ?estne vyhlasenie, ?e v ?al?ich, inych bankach nema vedene u?ty ani zavazky.

Podmienka je primerana a jej potreba sleduje cie? najs? ekonomicky sposobileho uchadza?a, ktory si plni svoje zavazky riadne a v?as.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pod?a 34 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani zoznamom dodavok liekov, ktore uchadza? dodal za predchadzajuce 3 roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov, dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a tohto zakona.

Po?iadavku verejny obstaravate? ur?il s cie?om overenia skusenosti a spo?ahlivosti uchadza?a primerane k naro?nosti predmetu zakazky.

Pod?a 34 ods. 1 pism. l) zakona uvedenim podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma uchadza? v umysle zabezpe?i? subdodavate?om.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

?al?ie po?adovane doklady (prilohy Ramcovej dohody): Povolenie na zaobchadzanie s liekmi a so zdravotnickymi pomockami vydany MZ SR.

Uspe?ny uchadza? preuka?e pred podpisom zmluvy schopnos? dodania obstaravanych liekov, napr. potvrdenie od vyrobcu dodava? lieky v sulade s predmetom zakazky po?as obdobia platnosti Ramcovej dohody.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronicka aukcia sa uskuto?ni cez auk?nu sie? ProeBiz. Bli??ie informacie o elektronickej aukcii su uvedene v su?a?nych podkladoch.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273921
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
Place:

V?eobecna zdravotna pois?ov?a a.s., Panonska cesta 2, Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvaranie ponuk sa tyka ?asti ponuk ozna?enej ako ?Ostatne a je neverejne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Pristup k su?a?nym podkladom je elektronicky cez system EVO Uradu pre verejne obstaravanie www.evo.gov.sk po zaregistrovani sa v tomto systeme.

Su?a?ne podklady budu dostupne priamo a uplne bez obmedzeni ?i poplatkov, ako aj vysvet?ovanie su?a?nych podkladov a ostatna dopl?ujuca dokumentacia aj na adrese stranky profilu verejneho obstaravate?a: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky

Verejny obstaravate? odporu?a uchadza?om po?as celeho trvania verejnej su?a?e priebe?ne sledova? webovu stranku Uradu pre verejne obstaravanie, ?as? Profil verejneho obstaravate?a, adresa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky

Uspe?ny uchadza? musi by? zapisany v registri partnerov verejneho sektora, tato povinnos? sa vz?ahuje aj na subdodavate?ov.

Viazanos? ponuky v sume 40 000 EUR, slovom: ?tyridsa?tisic EUR do lehoty na predkladanie ponuk uchadza? zabezpe?i: a) poskytnutim bankovej zaruky za uchadza?a (ak bude uchadza? vy?adova? vratenie originalu bankovej zaruky pred skon?enim lehoty viazanosti ponuk, predlo?i v ponuke original bankovej zaruky vo?ny, nezviazany s ponukou a v ponuke jej uradne osved?enu kopiu zviazanu s ponukou),

b) zlo?enim finan?nych prostriedkov na u?et verejneho obstaravate?a ?islo: SK4781800000007000182424 v ?tatnej pokladnici. V pripade zlo?enia zabezpeky na u?et verejneho obstaravate?a uchadza? pri jej poukazani uvedie: Variabilny symbol: I?O svojej spolo?nosti, Kon?tantny symbol: 0558, Informacie pre prijemcu platby: R03DX05. Podmienky vratenia zabezpeky: Ak bola zabezpeka zlo?ena na u?et verejneho obstaravate?a, verejny obstaravate? vrati zabezpeku uchadza?om aj s urokmi, ak mu ich banka poskytne.

Verejny obstaravate? uvo?ni zabezpeku uchadza?om najneskor do siedmich dni od uzavretia Ramcovej dohody.

Verejny obstaravate? si vyhradzuje pravo zru?i? verejnu su?a? v pripade, ak bude predlo?ena len 1 ponuka vo verejnej su?a?i.

Verejny obstaravate? si vyhradzuje pravo zru?i? su?a? v pripade neu?asti minimalne 3 u?astnikov v elektronickej aukcii.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Medicinal products for the respiratory system

2017/S 187-382404

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
V?eobecna zdravotna pois?ov?a, a.s.
35937874
Panonska cesta 2
Bratislava-mestska ?as? Petr?alka
851 04
Slovakia
Contact person: Ing. Jana Hosova
E-mail: jana.hosova@vszp.sk
NUTS code: SK0

Internet address(es):

Main address: http://www.vszp.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

I.5) Main activity
Other activity: zdravotne poistenie

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Lieky ATC skupiny R03DX05.

Reference number: 26/2017/JH
II.1.2) Main CPV code
33670000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 12 886 345.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33670000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK0
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 886 345.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273921
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Medicinal products for the respiratory system
ND Document number 382404-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name V?eobecna zdravotna pois?ov?a, a.s. (35937874)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33670000 - Medicinal products for the respiratory system
OC Original CPV code 33670000 - Medicinal products for the respiratory system
RC NUTS code SK0
IA Internet address (URL) http://www.vszp.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >