Poland-Otwock: Analysers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003036553199234
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380591-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Otwock: Analysers

2017/S 186-380591

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
nr post?powania DZP/71/2017
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Poland
Contact person: Karolina K?sik
Telephone: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Fax: +48 227794031-477
NUTS code: PL7

Internet address(es):

Main address: www.spskgruca.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow do oznaczania morfologii krwi wraz z najmem analizatora przez okres 48 miesi?cy DZP/71/2017.

Reference number: DZP/71/2017
II.1.2) Main CPV code
38434000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia byla: Dostawa odczynnikow do oznacze? morfologii krwi wraz z najmem analizatora przez okres 48 miesi?cy.

Dokladny opis modelu analizatora wraz z odczynnikami znajduje si? w zal?cznikach nr 1 SIWZ ? formularz ofertowy oraz nr 5 SIWZ ? specyfikacja techniczna analizatora.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 135 712.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL7
Main site or place of performance:

Otwock SPSK.

II.2.4) Description of the procurement:

Dokladny opis modelu analizatora wraz z odczynnikami znajduje si? w zal?cznikach nr 1 SIWZ ? formularz ofertowy oraz nr 5 SIWZ ? specyfikacja techniczna analizatora.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Mo?liwo?? rozdzialu leukocytow (dotyczy 100 % wykonanych oznacze? / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Czas naprawy analizatora mierzony od zgloszenia awarii / Weighting: 28
Quality criterion - Name: Czas dostawy odczynnikow od otrzymania zamowienia liczony w dni kalendarzowe / Weighting: 8
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji:

a) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania zamowienia na poziomie minimum 20 % warto?ci umowy

b) Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamowienia opisanego w formularzu ofertowym poprzez zwi?kszenie ka?dej z pozycji, z zastrze?eniem, ?e l?czna warto?? umowy nie mo?e zosta? przekroczona.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-235697
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL7
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 90 145.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy PZP, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, w taki sposob, aby mogl si? on zapozna? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? KIO
Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Otwock: Analysers

2017/S 186-380591

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
nr post?powania DZP/71/2017
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Poland
Contact person: Karolina K?sik
Telephone: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Fax: +48 227794031-477
NUTS code: PL7

Internet address(es):

Main address: www.spskgruca.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow do oznaczania morfologii krwi wraz z najmem analizatora przez okres 48 miesi?cy DZP/71/2017.

Reference number: DZP/71/2017
II.1.2) Main CPV code
38434000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 135 712.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL7

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-235697

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL7
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 90 145.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Otwock: Analysers
ND Document number 380591-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place OTWOCK
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP (nr post?powania DZP/71/2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
38434000 - Analysers
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
38434000 - Analysers
RC NUTS code PL7
IA Internet address (URL) www.spskgruca.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >