Poland-Nadarzyn: Various medicinal products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003036676413159
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 380567-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nadarzyn: Various medicinal products

2017/S 186-380567

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu
PL
ul. Mokra 17
Nadarzyn
05-830
Poland
Contact person: Pawel Doli?ski
Telephone: +48 223560366
E-mail: sekretariat@ifps.org.pl
Fax: +48 223560367
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.ifps.org.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.ifps.org.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa Lekow wg 2 pakietow.

Reference number: IFPS/46/PZP/17
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Pakiet 1 ? leki

Pakiet 2 ? leki.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

LEKI

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cisatracurium 2mg/ml roztwor do wstrzyk/infuzji amp a 5 ml Op. 5amp. 230

Mivacuri chloridum 10 mg/5 ml/ roztwor do wstrz. Op. 5amp. 500

Mivacuri chloridum 20mg/10ml/ roztwor do wstrz. Op. 5amp. 1000.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

LEKI

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Remifentanilum 5 mg,proszek do sporz?dzania koncetratu r-ru do wstrzykiwa? lub infuzji Op. 5 fiol. 120.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy nale?y przedlo?y? wraz z ofert?: O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Informacjezawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow: Dotyczy zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal: aktualny akt administracyjny (koncesje,zezwolenie)uprawniaj?cy do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, skladu celnego lub konsygnacyjnego wydany przez Glownego Inspektora farmaceutycznego (GIF, MZ) lub rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwe organy pa?stw czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i ?rodki odurzaj?ce aktualne zezwolenie Glownego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzaj?ce uprawnienie do obrotu produktami leczniczymi b?d?cymi ?rodkami odurzaj?cymi, ?rodkami psychotropowymi lub prekursorami.(je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek posiadania takich dokumentow). Powy?sze dokumenty musz? by? zgodne z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 roku ? Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 zpo?n. zm.) oraz ustawy z dnia 29 maja 2005 roku o przeciwdzialaniu narkomanii (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. .224).W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z post?powania na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i8) ustawy Zamawiaj?cy wymaga, zlo?enia wraz z ofert?: O?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia b?dzie ??dal dokumentow o ktorych mowa w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126). Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. tj. potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu:

a) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal: aktualny akt administracyjny (koncesje, zezwolenie)uprawniaj?cy do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, skladu celnego lub konsygnacyjnego wydany przez Glownego Inspektora farmaceutycznego (GIF, MZ) lub rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwe organy pa?stw czlonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i ?rodki odurzaj?ce aktualne zezwolenie Glownego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzaj?ce uprawnienie do obrotu produktami leczniczymi b?d?cymi ?rodkami odurzaj?cymi, ?rodkami psychotropowymi lub prekursorami. (je?eli przepisy prawa nakladaj? obowi?zek posiadania takich dokumentow).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego ? w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy, w stosunku do tre?ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powy?ej projekcie umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu (?wiatowe Centrum Sluchu) ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/Nadarzyna, sala 2.50, (II pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nadarzyn: Various medicinal products

2017/S 186-380567

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu
PL
ul. Mokra 17
Nadarzyn
05-830
Poland
Contact person: Pawel Doli?ski
Telephone: +48 223560366
E-mail: sekretariat@ifps.org.pl
Fax: +48 223560367
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.ifps.org.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa Lekow wg 2 pakietow.

Reference number: IFPS/46/PZP/17
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

LEKI

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

LEKI

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Nadarzyn: Various medicinal products
ND Document number 380567-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place NADARZYN
AU Authority name Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33690000 - Various medicinal products
OC Original CPV code 33690000 - Various medicinal products
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.ifps.org.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >