Poland-Ruszow: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003036796245234
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 383153-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ruszow: Engineering design services

2017/S 187-383153

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Ruszow
ul. Le?na 2
Ruszow
59-950
Poland
Contact person: Paulina Milanowska
Telephone: +48 757714338
E-mail: paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizacj? dwoch dostrzegalni przeciwpo?arowych polo?onych na terenie Nadle?nictwa Ruszow.

Reference number: K.270.4.2017.KZ
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1) Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo ? kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizacj? dwoch dostrzegalni przeciwpo?arowych polo?onych na terenie Nadle?nictwa Ruszow w ramach programu: ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? zapobieganie, przeciwdzialanie oraz ograniczanie skutkow zagro?e? zwi?zanych z po?arami lasow finansowanych ze ?rodkow wlasnych oraz ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.

2) Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 8 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa Ruszow ? Le?nictwo Po?wi?tne oraz Le?nictwo Toporow.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo ? kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizacj? dwoch dostrzegalni przeciwpo?arowych polo?onych na terenie Nadle?nictwa Ruszow.

2. Unormowania, ktorych zobowi?zany b?dzie w szczegolno?ci przestrzega? Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia:

1) Podstawowe akty prawne:

a) Ustawa z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. z dn. 14.4.2017 r. : Dz.U .poz. 788),

b) Ustawa z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami),

c) Ustawa z dnia 18.12.2003 r. o ochronie ro?lin (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2041 z po?n. zm.),

d) Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.9.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiecze?stwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z po?n. zm.),

e) Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dna 22.3.2006 r. w sprawie szczegolowych zasad zabezpieczenia przeciwpo?arowego lasow (Dz.U. Nr 58, poz. 405 z po?n. zm.),

f) Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z po?n. zm.),

g) Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dna 22.3.2006 r. w sprawie szczegolowych zasad zabezpieczenia przeciwpo?arowego lasow (Dz.U. 2015 poz. 1070 z po?n. zm.),

h) Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z po?n. zm.), powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa i normy techniczne,

i) Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z po?n. zm.),

j) Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08).

k)?Instrukcja ochrony przeciwpo?arowej lasu ? wprowadzon? zarz?dzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasow Pa?stwowych z dnia 21.11.2011 r. dost?pna na stronie internetowej: http: // www.lasy.gov.p/publikacje /copy of gospodarka ?lesna/ochrona lasu/instrukcja-ochrony-przeciwpozarowej/view

3.Zasady ogolne realizacji przedmiotu zamowienia:

1)Wymagany minimalny okres gwarancji: Wykonawca zobowi?zany jest udzieli? minimum 24 ? miesi?cznej gwarancji jako?ci licz?c od dnia podpisania protokolu odbioru ko?cowego bez uwag.

W przypadku zaoferowania, krotszego terminu gwarancji lub braku podania okresow gwarancji Zamawiaj?cy odrzuci ofert? na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Okres r?kojmi strony ustalaj? na zgodnie z zasadami wynikaj?cymi z kodeksu cywilnego na 2 lata. 2)Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotycz?cych zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r poz.1666 z po?n. zm.).3)Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia. 4) Zalatwienie wszystkich niezb?dnych formalno?ci oraz wszelkie poniesione koszty zwi?zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia le?? po stronie Wykonawcy i winne zosta? skalkulowane w cenie oferty.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0007/16.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow w powy?szym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow w powy?szym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia, ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy posiadaj? niezb?dn? zdolno?? techniczn? lub zawodow?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek, za spelniony, je?eli Wykonawca przedstawi do oferty o?wiadczenie, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej trzy uslugi to?same lub zbli?one swoim zakresem do przedmiotu zamowienia obj?tego niniejszym post?powaniem:

1) Za uslug? spelniaj?c? powy?sze kryteria, Zamawiaj?cy uzna wykonanie:

a) Min. trzech dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub modernizacji wie?y

z odci?gami linowymi o wysoko?ci min. 30 metrow o warto?ci co najmniej 10 000 PLN ka?da dokumentacja.

2) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mog? spelnia? l?cznie.

3) W przypadku powolania si? przez Wykonawc? na zasoby innych podmiotow ww. warunek Wykonawca mo?e spelnia? l?cznie z tymi podmiotami.

Zamawiaj?cy uzna warunek, za spelniony, je?eli wykonawca przedstawi do oferty o?wiadczenie, w ktorym wska?e do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamowienia nast?puj?ce osoby (minimum po jednej osobie w danej specjalno?ci) posiadaj?ce uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ktore odpowiednio do zakresu wykonywanych prac posiadaj? uprawnienia budowlane bez ogranicze? w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu zamowienia do celow projektowych w specjalno?ciach:

1) architektonicznej lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow uprawniaj?ce do projektowania,

2) konstrukcyjno ? budowlanej lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow uprawniaj?ce do projektowania, dysponuj?ce do?wiadczeniem w zakresie wykonania (zako?czenie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert) co najmniej trzech dokumentacji projektowych (w zakresie posiadanych uprawnie?)

3) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mog? spelnia? l?cznie.

4) W przypadku powolania si? przez Wykonawc? na zasoby innych podmiotow ww. warunek Wykonawca mo?e spelnia? l?cznie z tymi podmiotami.

5) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 290) osoby, ktore, przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, uzyskaly uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj? uprawnienia do pelnienia tych funkcji

w dotychczasowym zakresie.

6) Zakres uprawnie? budowlanych nale?y odczytywa? zgodnie z tre?ci? decyzji o ich nadaniu

i w oparciu o przepisy b?d?ce podstaw? ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre?lone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog? rownie? wykonywa? osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Kieruj?c si? powy?szymi przepisami Zamawiaj?cy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadaj?ce uprawnieniom wymaganym przez Zamawiaj?cego, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej wydanych przepisow oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji zamowienia wymienione s? w dokumentacji zamowienia ( punkt 3,16 SIWZ oraz zal?cznik nr 7 do SIWZ (wzor umowy).

Wszelkie dopuszczalne w rozumieniu art. 144 Pzp zmiany umowy, nast?pi? mog? z inicjatywy Zamawiaj?cego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawiera?:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zako?czenia umowy b?d? wynagrodzenia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Komisyjne otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Le?nej 2 w Ruszowie, w ?wietlicy (pokoj nr 5).

Information about authorised persons and opening procedure:

Upowa?nieni do porozumiewania si? z Wykonawcami: Janusz Dro? i Paulina Milanowska. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia dla calego przedmiotu zamowienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy i adresy Wykonawcow,a tak?e informacje dotycz?ce ceny.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Wszystkie podstawy wykluczenia Wykonawcow z post?powania wymienione s? w dokumentacji zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-607
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si?: w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia nie przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 albo w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-607
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ruszow: Engineering design services

2017/S 187-383153

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Ruszow
ul. Le?na 2
Ruszow
59-950
Poland
Contact person: Paulina Milanowska
Telephone: +48 757714338
E-mail: paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizacj? dwoch dostrzegalni przeciwpo?arowych polo?onych na terenie Nadle?nictwa Ruszow.

Reference number: K.270.4.2017.KZ
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Ruszow: Engineering design services
ND Document number 383153-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RUSZOW
AU Authority name Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Ruszow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >