Poland-Krakow: Construction supervision services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003037149859410
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 383129-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Construction supervision services

2017/S 187-383129

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Gol?bia 24
Krakow
31-007
Poland
Contact person: Magdalena Rupniewska
Telephone: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Dzial Zamowie? Publicznych UJ
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Krakow
31-113
Poland
Contact person: Magdalena Rupniewska
Telephone: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wylonienie Wykonawcy w zakresie uslugi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot zwi?zanych z modernizacj? i przebudow? budynku Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.

Reference number: 80.272.210.2017
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie sprawowania uslug dotycz?cych Zarz?dzania Kontraktem, tj. pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli budowy dla potrzeb realizacji robot zwi?zanych z modernizacj? i przebudow? budynku Uniwersytetu Jagiello?skiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. W zakres przebudowy i modernizacji wchodz? roboty ogolnobudowlane oraz termomodernizacyjne, a tak?e wyposa?enie. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w SIWZ i zal?cznikach do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
71200000
71210000
71244000
71247000
71248000
71250000
71251000
71300000
71310000
71530000
71540000
71600000
71631300
71700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Krakow ul. Reymonta 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolno?ci calo?ciowe (kompleksowe) nadzorowanie (kontrol?) i rozliczenie Inwestycji w imieniu Zamawiaj?cego (kontrole finansowe, ilo?ciowe i jako?ciowe), w tym zast?powanie i doradzanie Zamawiaj?cemu

w calym procesie inwestycyjnym, mi?dzy innymi:

1. Etap wst?pny:

1.1. weryfikacja dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji i przebudowy pod k?tem technicznym, merytorycznym oraz osi?gni?cia wymaganych wska?nikow produktu i rezultatu bezpo?redniego dotycz?cych robot termomodernizacyjnych,

1.2. weryfikacja harmonogramow rzeczowo-finansowych przedstawionych przez GW,

1.3. weryfikacja kosztorysow szczegolowych opracowanych przez GW,

1.4. egzekwowanie, weryfikacja i zatwierdzenie Projektu Organizacji Budowy, Projektu Organizacji Robot, Planu BIOZ i innych.

2. Etap w trakcie prowadzenia robot budowlano-monta?owych i termomodernizacyjnych:

2.1 ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich bran?ach budowlanych ze wskazaniem Glownego Inspektora Nadzoru ? koordynatora specjalisty ds. robot w zakresie teletechniki i automatyki BMS;

2.2 uczestnictwo w przekazaniu GW terenu inwestycji oraz dokumentacji projektowej i formalno-prawnej;

2.3 organizowanie, protokolowanie okresowych spotka?, w tym z udzialem gestorow mediow;

2.4 uzgodnienie i nadzor nad prawidlowym zabezpieczeniem podczas prowadzenia prac przez GW urz?dze? istniej?cej w budynku serwerowni wraz z towarzysz?cymi instalacjami,

2.5 nadzor nad robotami przygotowawczymi, towarzysz?cymi, zabezpieczaj?cymi;

2.6 opracowanie i przedlo?enie do akceptacji Zamawiaj?cego systemu obiegu dokumentacji oraz nadzor nad jej prawidlowym obiegiem;

2.7 weryfikacja zmian dokumentacji projektowej wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego;

2.8 bie??ca kontrola harmonogramu sporz?dzonego przez GW;

2.9 bie??ca kontrola dostaw, zgodno?ci wykonania robot budowlano-monta?owych i termomodernizacyjnych z zatwierdzon? dokumentacj? projektow?;

2.10 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polece?, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy;

2.11 ewentualne wstrzymanie robot;

2.12 prowadzenie kontroli jako?ci wszystkich wykonywanych czynno?ci i robot;

2.13 dokumentowanie robot;

2.14 ustalanie zakresu ewentualnych robot uzupelniaj?cych i/lub dodatkowych;

2.15 przeprowadzanie odbioru czynno?ci i prac;

2.16 nadzor nad rozruchem systemow instalacyjnych;

2.17 weryfikacja i skompletowanie dokumentow koniecznych do dokonania odbioru ko?cowego;

2.18 skompletowanie i weryfikacja instrukcji p.po?, sieci i urz?dze?;

2.19 udzial w odbiorach specjalistycznych;

2.20 przeprowadzenie z udzialem Zamawiaj?cego odbioru ko?cowego wraz z przygotowaniem protokolu odbioru ko?cowego;

2.21 prowadzenie dokumentacji dotycz?cej podwykonawcow, w tym kontrola obowi?zku zatrudnienia pracownikow na umow? o prac?;

2.22 opracowanie instrukcji u?ytkowania obiektu w kontek?cie osi?gni?cia rezultatu bezpo?redniego.

3. Etap po zako?czeniu robot budowlano-monta?owych i termomodernizacyjnych:

3.1 koordynacja i nadzor, w okresie 12 miesi?cy po zako?czeniu czynno?ci odbioru ko?cowego, nad poprawnym eksploatowaniem, a tak?e osi?gni?cie wymaganych wska?nikow po zako?czeniu robot budowlanych,

3.2 przeprowadzanie przegl?dow nie rzadziej ni? co 6 miesi?cy przez okres 60 miesi?cy (w okresie trwania r?kojmi za wady udzielonej przez GW).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zespolu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 31/08/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.01.03.01-00-0020/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie b?dzie realizowane od zawarcia umowy. Z uwagi na ograniczenia publikatora, wskazana 30.11.2017 jako przewidywan? dat?

Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamowienia w terminie, tj. sukcesywnie i stosownie do post?pu prac przez GW w okresie realizacji robot i czynno?ci odbiorowych i stosownie do zada? realizowanych w okresie r?kojmi, tj. w okresie 60 m-cy od daty odbioru ko?cowego robot.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa ? o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e:

1 W zakresie sytuacji finansowej:

1.1. s? ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza ni? 1 200 000 PLN (slownie: jeden milion dwie?cie tysi?cy zlotych).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolno?? techniczna lub zawodowa ? o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e:

1 dysponuj? osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, tj.:

1.1 glownego inspektora nadzoru pelni?cego funkcj? koordynatora, posiadaj?cego uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, a tak?e posiadaj?cego do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu co najmniej 2 uslug nadzoru w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie ka?da z nadzorowanych robot budowlanych:

a) obejmowala co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierala nadzor nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze co najmniej 40 000 m wraz z instalacjami.

1.2 inspektorow nadzoru robot w bran?ach:

1.2.1 konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj?cego uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, a tak?e posiadaj?cego do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu co najmniej 2 uslug nadzoru w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie ka?da z nadzorowanych robot budowlanych:

a) obejmowala co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierala nadzor nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze min 20 000 m.

1.2.2 instalacyjnej posiadaj?cego uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu co najmniej 2 uslug nadzoru w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie ka?da z nadzorowanych robot budowlanych:

a) obejmowala co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierala nadzor nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze min 20 000 m.

1.2.3 instalacyjnej posiadaj?cego uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu:

1. co najmniej 2 uslug nadzoru w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie ka?da z nadzorowanych robot budowlanych:

a) obejmowala co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierala nadzor nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze co najmniej 20 000 m.

2. co najmniej jedn? uslug? nadzoru w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi swoim zakresem instalacje fotowoltaiczne o warto?ci co najmniej 300 000 PLN brutto (slownie: trzysta tysi?cy zlotych).

W przypadku gdy jedna z wykazanych uslug na potwierdzenie spelnienia warunku opisanego w punkcie 1 powy?ej obejmowala swoim zakresem instalacje fotowoltaiczne o warto?ci co najmniej 300 000 PLN brutto (slownie: trzysta tysi?cy zlotych), Zamawiaj?cy uzna t? uslug? jako wykazanie warunku okre?lonego w pkt. 2 powy?ej.

1.2.4 instalacyjnej posiadaj?cego uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur? towarzysz?c? bez ogranicze?, a tak?e posiadaj?cego do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu co najmniej 2 uslug nadzoru w zakresie odpowiadaj?cym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie ka?da z nadzorowanych robot budowlanych:

a) obejmowala co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,

b) zawierala nadzor nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym.

1.3 specjalist? ds. robot z zakresu teletechniki i automatyki BMS, posiadaj?cego do?wiadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu automatyki budynkow w co najmniej 2 obiektach o kubaturze co najmniej 20 000 m.

2. Posiada niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie ? z uwagi na ograniczon? liczb? znakow wymogi zostaly szczegolowo opisane w SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zawiera wzor umowy, stanowi?cy zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:05
Place:

Dzial Zamowie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2 31-113 Krakow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Obligatoryjne przeslanki wykluczenia Wykonawcy okre?lono w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Stosownie do tre?ci art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?:

2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.

z 2015 r., poz. 978 z po?n. zm.) lub

2.2 ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z po?n. zm.),

2.3 ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych,

2.4 ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z Zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1?4 ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania,

2.5 ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

Szczegolowe warunki dotycz?ce wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykonawca, najpo?niej w dniu skladania ofert a przed uplywem terminu skladania ofert, winien wnie?? wadium w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 35 000 PLN (slownie: trzydzie?ci pi?? tysi?cy zlotych 00/100). Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Construction supervision services

2017/S 187-383129

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Gol?bia 24
Krakow
31-007
Poland
Contact person: Magdalena Rupniewska
Telephone: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wylonienie Wykonawcy w zakresie uslugi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot zwi?zanych z modernizacj? i przebudow? budynku Uniwersytetu Jagiello?skiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.

Reference number: 80.272.210.2017
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
71200000
71210000
71244000
71247000
71248000
71250000
71251000
71300000
71310000
71530000
71540000
71600000
71631300
71700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 31/08/2025
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Construction supervision services
ND Document number 383129-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name Uniwersytet Jagiello?ski (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 - Architectural and related services
71210000 - Advisory architectural services
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71250000 - Architectural, engineering and surveying services
71251000 - Architectural and building-surveying services
71300000 - Engineering services
71310000 - Consultative engineering and construction services
71520000 - Construction supervision services
71530000 - Construction consultancy services
71540000 - Construction management services
71600000 - Technical testing, analysis and consultancy services
71631300 - Technical building-inspection services
71700000 - Monitoring and control services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 - Architectural and related services
71210000 - Advisory architectural services
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71250000 - Architectural, engineering and surveying services
71251000 - Architectural and building-surveying services
71300000 - Engineering services
71310000 - Consultative engineering and construction services
71520000 - Construction supervision services
71530000 - Construction consultancy services
71540000 - Construction management services
71600000 - Technical testing, analysis and consultancy services
71631300 - Technical building-inspection services
71700000 - Monitoring and control services
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.uj.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >