Poland-Wrzosowa: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003037174620876
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383243-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Wrzosowa: Refuse and waste related services

2017/S 187-383243

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Cz?stochowskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Gminy Miasto Cz?stochowa (patrz pkt VI.3. Ogloszenia)
ul. Konwaliowa 1
Wrzosowa
42-263
Poland
Contact person: mgr inz. Maciej Kutrzyk
Telephone: +48 343275320
E-mail: przetargi@czpk.czest.pl
Fax: +48 343275266
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.czpk.czest.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i transport odpadow powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszkalych i nieruchomo?ciach, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy z terenu Gminy Miasta Cz?stochowa (...).

Reference number: 15/2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Odbior i transport odpadow powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszkalych i nieruchomo?ciach, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy z terenu Gminy Miasta Cz?stochowa, obslugi punktow selektywnej zbiorki oraz zagospodarowaniu niektorych frakcji odpadow selektywnie odbieranych w okresie od 1.10.2017 do 31.10.2017.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 976 064.97 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Cz?stochowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres zamowienia obejmuje:

? ? odbior i transport odpadow powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszkalych i nieruchomo?ciach, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy z terenu Gminy Miasta Cz?stochowa, organizacja i obsluga MPZOW;

? ? odbior, transport i zagospodarowanie niektorych frakcji odpadow selektywnie odbieranych, obsluga TOPSZOK;

? ? odbior i transport odpadow remontowo?budowlanych powstaj?cych na nieruchomo?ciach, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Cz?stochowa;

? ? transport odpadow zielonych z TOPSZOZ zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Cz?stochowa (obsluga TOPSZOZ).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Z dniem 30.6.2017 na skutek uplywu czasu rozwi?zaniu ulegla umowa zawarta przez Gmin? Miasto Cz?stochowa dotycz?ca odbioru i transportu odpadow powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszkalych i nieruchomo?ciach, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy z terenu Gminy Miasta Cz?stochowa oraz zagospodarowania niektorych frakcji odpadow selektywnie odbieranych. W dniu 31.5.2017 Cz?stochowskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie dzialaj?c jako pelnomocnik Gminy Miasta Cz?stochowa ramach art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych dokonalo wyboru najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym nr 07/2017 dotycz?cym odbioru i transportu odpadow powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszkalych i nieruchomo?ciach, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy z terenu Gminy Miasta Cz?stochowa, obslugi punktow selektywnej zbiorki oraz zagospodarowania niektorych frakcji odpadow selektywnie odbieranych. Od rozstrzygni?cia post?powania odwolanie zlo?yl Wykonawca ? SUEZ Poludnie Sp. z o.o. w Cz?stochowie. W dniu 4.7.2017 Krajowa Izba Odwolawcza w Warszawie wydala wyrok, w ktorym nakazala uniewa?nienie czynno?ci wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenie oferty wybranej przez Zamawiaj?cego z powodu nie zlo?enia wadium w prawidlowy sposob (ubezpieczeniowa gwarancja wadialna wystawiona zostala przez ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego tylko czlonka Konsorcjum).

Zamawiaj?cy w dniu 4.7.2017 udzielil zamowienia z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowie? publicznych wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w Warszawie dotycz?cego odbioru odpadow z tereny Gminy Miasta Cz?stochowa na okres do 31.7.2017. Zamawiaj?cy uznal, i? w tym okresie mo?liwe b?dzie podj?cie czynno?ci w post?powaniu 07/2017. Krajowa Izba Odwolawcza w dniu 24.7.2017 w post?powaniu prowadzonym pod sygnatur? KIO 1415/17 oddalila odwolanie SUEZ Poludnie Sp. z o.o. w Cz?stochowie, ktora podniosla, i? Zamawiaj?cy udzielaj?c zamowienia z wolnej r?ki naruszyl art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Ci?g dalszy uzasadnienia w pkt VI.3. ogloszenia.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
Warszawa
02-981
Poland
NUTS code: PL91

Internet address: www.remondis.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 976 064.97 PLN
Total value of the contract/lot: 976 064.97 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Udzielenie zamowienia w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych:

Instytucja zamawiaj?cego dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: tak.

Gmina Miasto Cz?stochowa, Urz?d Miasta Cz?stochowy, ul. ?l?ska 11/13, 42-2017 Cz?stochowa, Polska.

Ci?g dalszy uzasadnienia rozpocz?tego w pkt IV.1.1.ogloszenia:

W dniu 17.7.2017 Zamawiaj?ca przeprowadzila z SUEZ Poludnie Sp. z o.o. w Cz?stochowie negocjacje dotycz?ce udzielenia tej spolce zamowienia uzupelniaj?cego dotycz?cego odbioru odpadow z terenu Gminy Miasta Cz?stochowa w miesi?cu sierpniu 2017 roku. Strony nie doszly do porozumienia m.in. w zakresie ceny za jak? wykonawca mialby realizowa? umow? w tym miesi?cu. Zamawiaj?cy w dniu 27.7.2017 udzielil kolejnego zamowienia z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowie? publicznych Wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w Warszawie dotycz?cego odbioru odpadow z tereny Gminy Miasta Cz?stochowa na okres od 1.8.2017 do 31.8.2017. Zamawiaj?cy uznal, i? w tym okresie mo?liwe b?dzie podj?cie czynno?ci w post?powaniu 07/2017. Zamawiaj?cy w dniu 8.8.2017 a Konsorcjum firm Remondis w dniu 4.8.2017 zlo?yly skarg? na orzeczenie KIO 1177/2017 z 4.7.2017, ktora zgodnie z norm? wyra?on? w art. 198f ustawy Prawo zamowie? publicznych winno zosta? rozpatrzone w ci?gu 1 miesi?ca od dnia jej wplywu do s?du. Termin rozpoznania sprawy wyznaczono na dzie? 3.10.2017. Orzeczenie S?du pozwoli Zamawiaj?cemu na ostateczne rozstrzygni?cie post?powania w sprawie 07/2017 i ewentualne udzielenie zamowienia w poszczegolnych cz??ciach. Z racji na czas niezb?dny do podj?cia czynno?ci po orzeczeniu s?du (ewentualne wezwania wykonawcow nie wykluczonych z post?powania do uzupelnienia dokumentow) konieczne bylo zapewnienie odbioru odpadow w okresie badanie i wyboru ofert. Brak zapewnienia odbioru tych?e odpadow, spowoduje sytuacj? zagro?enia epidemiologicznego na terenie gminy. Zamawiaj?cy uznaje wi?c tak? sytuacj? za wyj?tkow? powoduj?c? konieczno?? natychmiastowego wykonania zamowienia, a na dzie? dzisiejszy nie jest mo?liwe zachowanie terminow okre?lonych dla innych trybow udzielania zamowienia. Jednocze?nie informujemy, ?e niniejsze zamowienie b?dzie obowi?zywalo od 1.10.2017 do 31.10.2017.

W tej sytuacji Zamawiaj?cy uznal, i? konieczne jest udzielenie zamowienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowie? publicznych zgodnie z ktorym Zamawiaj?cy udziela zamowienia ?z wolnej r?ki w przypadku, gdy: ?ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktorej nie mogl on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie mo?na zachowa? terminow okre?lonych dla innych trybow udzielenia zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Wrzosowa: Refuse and waste related services

2017/S 187-383243

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Cz?stochowskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Gminy Miasto Cz?stochowa (patrz pkt VI.3. Ogloszenia)
ul. Konwaliowa 1
Wrzosowa
42-263
Poland
Contact person: mgr inz. Maciej Kutrzyk
Telephone: +48 343275320
E-mail: przetargi@czpk.czest.pl
Fax: +48 343275266
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.czpk.czest.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i transport odpadow powstaj?cych na nieruchomo?ciach zamieszkalych i nieruchomo?ciach, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy z terenu Gminy Miasta Cz?stochowa (...).

Reference number: 15/2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 976 064.97 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
Warszawa
02-981
Poland
NUTS code: PL91

Internet address: www.remondis.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 976 064.97 PLN
Total value of the contract/lot: 976 064.97 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Wrzosowa: Refuse and waste related services
ND Document number 383243-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WRZOSOWA
AU Authority name Cz?stochowskie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Gminy Miasto Cz?stochowa (patrz pkt VI.3. Ogloszenia)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code PL224
IA Internet address (URL) www.czpk.czest.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >