Poland-Rydultowy: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003037407278557
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383229-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rydultowy: Refuse and waste related services

2017/S 187-383229

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Rydultowy
ul. Ofiar Terroru 36
Rydultowy
44-280
Poland
Contact person: Katarzyna Iwulska
Telephone: +48 0324537409
E-mail: kiwulska@urzad.rydultowy.pl
Fax: +48 0324537410
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.rydultowy.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu Miasta Rydultowy (trzecie post?powanie).

Reference number: BP.271.000020.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu Miasta Rydultowy.

2. Przewidywany termin realizacji zamowienia: 1.11.2017 r. ? 31.10.2019 r. Zamawiaj?cy zastrzega sobie zmian? terminow rozpocz?cia wykonywania ww. uslug w przypadku przedlu?aj?cej si? procedury o udzielenie zamowienia publicznego w szczegolno?ci wniesienia przez Wykonawcow ?rodkow ochrony prawnej lub konieczno?ci powtorzenia post?powania, w tym w odniesieniu do jakiej? cz??ci, po uprzednim uniewa?nieniu.

3. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na dwa zadania.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 187 347.29 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych, nieruchomo?ci niezamieszkalych oraz niektorych odpadow kom. z PSZOK-u

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90512000
90533000
90513100
90511200
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia w zakresie zadania nr 1 jest ?wiadczenie uslug odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych:

1) zmieszanych odpadow komunalnych, papieru, tworzyw sztucznych, opakowa? wielomaterialowych, metali,szkla, odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji, ?u?li i popiolow z budynkow ogrzewanych paliwem stalym bezpo?rednio z nieruchomo?ci,

2) papieru, tworzyw sztucznych, opakowa? wielomaterialowych, metali, szkla oraz przeterminowanych lekow z punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych,

3) przeterminowanych lekow z aptek i punktow aptecznych.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje ?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych, o ktorych mowa w ust. 1 od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne.

3. Planowana szacunkowa ilo?? odpadow komunalnych w zakresie zadania nr 1 przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamowienia: Zmieszane odpady komunalne ? planowana szacunkowa ilo?? odpadow komunalnych w okresie realizacji zamowienia (Mg) ? 7656 Mg, ?u?le i popioly z budynkow ogrzewanych paliwem stalym ? 6216 Mg, Odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne,opakowania wielomaterialowe, metale, szklo) ? 1008 Mg, Odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji ? 408 Mg;Przeterminowane leki 0,72 Mg; Inne odpady nieulegaj?ce biodegradacji- 192 Mg. Suma: 15 480,72 Mg.

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 7a do SIWZ (dokumenty zamowienia).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kryterium ?rodowiskowe (emisja spalin): liczba pojazdow typu ?mieciarka realizuj?cych zamowienie spelniaj?cych wymagania co najmniej normy EURO 5 / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? odbiorow odpadow z PSZOK-u / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i transportu odpadow zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90533000
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia w zakresie zadania nr 2 jest ?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i transportu odpadow zielonych (kod odpadu 20 02 01 odpady ulegaj?ce biodegradacji) z PSZOK-u.

2. Utrzymanie i obslug? PSZOK-u oraz wyposa?enie w kontenery zapewnia Zamawiaj?cy.

3. Do zbierania odpadow w PSZOK-u przewiduje si? wykorzystanie nast?puj?cych kontenerow:

1) KP-7 ? 8 szt.,

2) KP-34 ? 2 szt.,

3) KP-18 ? 1 szt.

4. Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? liczby pojemnikow stanowi?cych wyposa?enie PSZOK-u.

5. Planowana szacunkowa ilo?? odpadow zielonych przeznaczona do odbioru, transportu w okresie realizacji zamowienia (Mg): Odpady zielone ? 1272 Mg

6. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 7b do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? odbiorow odpadow z PSZOK-u ? / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? mycia i dezynfekcji pojemnikow na odpady zielone na PSZOK-u / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274595
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych, nieruchomo?ci niezamieszkalych oraz niektorych odpadow kom. z PSZOK-u

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Naprzod Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Raciborska 144b
Rydultowy
44-280
Poland
E-mail: naprzod@naprzod.eu
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 969 453.69 PLN
Total value of the contract/lot: 6 299 520.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i transportu odpadow zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Naprzod Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Raciborska 144b
Rydultowy
44-280
Poland
E-mail: naprzod@naprzod.eu
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 217 893.60 PLN
Total value of the contract/lot: 279 840.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno zawiera?:

1) wskazanie czynno?ci lub zaniechania Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy;

2) zwi?zle przedstawienie zarzutow;

3) okre?lenie ??dania;

4) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prezes Krajowej Izby Odwolawczej przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych, ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy,albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

8. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rydultowy: Refuse and waste related services

2017/S 187-383229

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Rydultowy
ul. Ofiar Terroru 36
Rydultowy
44-280
Poland
Contact person: Katarzyna Iwulska
Telephone: +48 0324537409
E-mail: kiwulska@urzad.rydultowy.pl
Fax: +48 0324537410
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.rydultowy.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych z terenu Miasta Rydultowy (trzecie post?powanie).

Reference number: BP.271.000020.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 187 347.29 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych, nieruchomo?ci niezamieszkalych oraz niektorych odpadow kom. z PSZOK-u

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90512000
90533000
90513100
90511200
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i transportu odpadow zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90533000
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274595

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych, nieruchomo?ci niezamieszkalych oraz niektorych odpadow kom. z PSZOK-u

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Naprzod Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Raciborska 144b
Rydultowy
44-280
Poland
E-mail: naprzod@naprzod.eu
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 969 453.69 PLN
Total value of the contract/lot: 6 299 520.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?wiadczenie uslugi odbioru i transportu odpadow zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Naprzod Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Raciborska 144b
Rydultowy
44-280
Poland
E-mail: naprzod@naprzod.eu
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 217 893.60 PLN
Total value of the contract/lot: 279 840.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Rydultowy: Refuse and waste related services
ND Document number 383229-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RYDULTOWY
AU Authority name Miasto Rydultowy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) http://www.rydultowy.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >