Poland-Grudzi?dz: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003037451471303
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380665-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Grudzi?dz: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

2017/S 186-380665

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
13 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Czwartakow 3
Grudzi?dz
86-300
Poland
Contact person: Bernadeta Skrzeszewska
Telephone: +48 261483290
E-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261483222
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: www.13wog.mil.wp.pl

Address of the buyer profile: www.13wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze? elektrotechnicznych i elektromechanicznych oraz zestawow narz?dziowych ? sprawa nr 105/2017.

Reference number: 105/2017
II.1.2) Main CPV code
31700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest jednorazowa dostawa urz?dze? elektrotechnicznych i elektromechanicznych oraz zestawow narz?dziowych

zadanie nr 1: Dostawa multimetrow oraz miernika cyfrowego w tym: Multimetr z funkcj? oscyloskopu

dwukanalowego z akcesoriami, Multimetr samochodowy z akcesoriami, Miernik cyfrowy

zadanie nr 2: Dostawa zestawow narz?dziowych oraz mobilnego ?ci?gacza hydraulicznego w tym: Zestaw

narz?dziowy w wozku mechanika samochodowego ? uniwersalny, Zestaw narz?dziowy w wozku mechanika

pojazdow g?sienicowych, Mobilny elektrohydrauliczny ?ci?gacz.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa multimetrow oraz miernika cyfrowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
Main site or place of performance:

ul. Bema 3, 86-300 Grudzi?dz.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest jednorazowa dostawa multimetrow oraz miernika cyfrowego w tym: Multimetr z funkcj? oscyloskopu dwukanalowego z akcesoriami ? 3 sztuki; Multimetr samochodowy z akcesoriami ? 12

sztuk; Miernik cyfrowy ? 12 sztuk

1) Dostawa towaru winna by? zrealizowana jednorazowo do magazynu slu?by czolgowo-samochodowej, ul.

Bema 3, 86-300 Grudzi?dz, 13 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) Wykonawca winien zaoferowa? przedmiot zamowienia wykonany zgodnie z dokumentacj? techniczn?

i wymaganiami technicznymi producenta danego wyrobu, ktorego produkty zostaly zaoferowane przez

Wykonawc? w tre?ci oferty oraz opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym Zal?cznik nr 1 do SIWZ;

3) Przedmiot zamowienia winien by? nowy, nieu?ywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej, spelniaj?cy

wymagania jako?ciowe okre?lone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu oraz wymagania

funkcjonalno-u?ytkowe wymagane przez Zamawiaj?cego (Zal?cznik nr 1 do SIWZ);

4) Przedmiot zamowienia oferowany przez Wykonawc? winien spelnia? co najmniej podstawowe wymagania

(minimalne) okre?lone przez Zamawiaj?cego w tre?ci Zal?cznika nr 1 do SIWZ i nie mo?e by? gorszy

jako?ciowo i technicznie od parametrow wymaganych przez Zamawiaj?cego. Dopuszcza si? dostawy

przedmiotu o wy?szych parametrach i funkcjach przy zachowaniu funkcjonalno?ci i przeznaczenia danego

przedmiotu, urz?dzenia z zastrze?eniem ust. 4 Rozdzialu III SIWZ. W zakresie parametrow okre?lonych za

pomoc? przedzialu ?od-do np. wymiary, nie dopuszcza si? zaoferowania produktu o innych parametrach ni?

okre?lone przedzialem.

5) Przedmiot zamowienia winien by? oznakowany symbolem ?CE umieszczonym na wyrobie ?deklaracja

producenta, ?e oznakowany produkt spelnia wymagania dyrektyw tzw. ?Nowego Podej?cia Unii Europejskiej

(UE) (o ile dotyczy danego wyrobu)

6) Przedmiot zamowienia powinien by? opakowany w sposob zapewniaj?cy zachowanie wla?ciwo?ci oraz

parametrow techniczno-eksploatacyjnych zarowno podczas transportu jak i przechowywania w warunkach

magazynowych;

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Post?powanie zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. Ustawy Pzp z uwagi na fakt, ?e oferta z najni?sz? cen? (jedyna zlo?ona w post?powaniu) przewy?sza kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia o kwot? 42 357,14 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawow narz?dziowych oraz mobilnego ?ci?gacza hydraulicznego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
Main site or place of performance:

Ul. Bema 3, 86-300 Grudzi?dz.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest jednorazowa dostawa zest. narz?dziowych w wozku mechanika

samochodowego ? uniwersalny ? 3 szt., zest. narz?dziowy w wozku mechanika poj. g?sienicowych ? 3 szt. oraz

mobilnego ?ci?gacza hydraulicznego ? 2 szt. w tym:

1) Dostawa towaru winna by? zrealizowana do magazynu slu?by czolgowo-samochodowej, ul. Bema 3, 86-300

Grudzi?dz, 13 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) Wykonawca winien zaoferowa? przedmiot zamowienia wykonany zgodnie z dokumentacj? techniczn?

i wymaganiami technicznymi producenta danego wyrobu, ktorego produkty zostaly zaoferowane przez

Wykonawc? w tre?ci oferty oraz opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym Zal?cznik nr 1 do SIWZ;

3) Przedmiot zamowienia winien by? nowy, nieu?ywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej, spelniaj?cy

wymagania jako?ciowe okre?lone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu oraz wymagania

funkcjonalno-u?ytkowe wymagane przez Zamawiaj?cego (Zal?cznik nr 1 do SIWZ);

4) Przedmiot zamowienia oferowany przez Wykonawc? winien spelnia? co najmniej podstawowe wymagania

(minimalne) okre?lone przez Zamawiaj?cego w tre?ci Zal?cznika nr 1 do SIWZ i nie mo?e by? gorszy

jako?ciowo i technicznie od parametrow wymaganych przez Zamawiaj?cego. Dopuszcza si? dostawy

przedmiotu o wy?szych parametrach i funkcjach przy zachowaniu funkcjonalno?ci i przeznaczenia danego

przedmiotu, urz?dzenia z zastrze?eniem ust. 4 Rozdzialu III SIWZ. W zakresie parametrow okre?lonych za

pomoc? przedzialu ?od-do np. wymiary, nie dopuszcza si? zaoferowania produktu o innych parametrach ni?

okre?lone przedzialem.

5) Przedmiot zamowienia winien by? oznakowany symbolem ?CE umieszczonym na wyrobie ?deklaracja

producenta, ?e oznakowany produkt spelnia wymagania dyrektyw tzw. ?Nowego Podej?cia Unii Europejskiej

(UE) (o ile dotyczy danego wyrobu)

6) Przedmiot zamowienia powinien by? opakowany w sposob zapewniaj?cy zachowanie wla?ciwo?ci oraz

parametrow techniczno-eksploatacyjnych zarowno podczas transportu jak i przechowywania w warunkach

magazynowych;

7) Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania przez Wykonawc? zestawy przedmiotow zamowienia,

w ktorych w sklad mog? wchodzi? produkty ro?nych producentow z zastrze?eniem, i? je?eli w dany zestaw

wchodzi np. komplet kluczy to dany komplet winien pochodzi? od jednego producenta,

8) Zaoferowany przedmiot zamowienia musi odpowiada? wymogom okre?lonym w ustawie z dnia 30.8.2002 roku o systemie oceny zgodno?ci (Dz.U. z 2017, poz.1226 ) (o ile dotyczy danego wyrobu).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Post?powanie zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. Ustawy Pzp z uwagi na fakt, ?e oferta z najni?sz? cen? (jedyna zlo?ona w post?powaniu) przewy?sza kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia o kwot? 653 166,72 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 166-341456
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa multimetrow oraz miernika cyfrowego ? uniewa?nienie post?powania z uwagi na fakt, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa zestawow narz?dziowych oraz mobilnego ?ci?gacza hydraulicznego ? uniewa?nienie post?powania z uwagi na fakt, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? w UZP
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Grudzi?dz: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

2017/S 186-380665

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
13 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Czwartakow 3
Grudzi?dz
86-300
Poland
Contact person: Bernadeta Skrzeszewska
Telephone: +48 261483290
E-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261483222
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: www.13wog.mil.wp.pl

Address of the buyer profile: www.13wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze? elektrotechnicznych i elektromechanicznych oraz zestawow narz?dziowych ? sprawa nr 105/2017.

Reference number: 105/2017
II.1.2) Main CPV code
31700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa multimetrow oraz miernika cyfrowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
31700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawow narz?dziowych oraz mobilnego ?ci?gacza hydraulicznego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
31700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 166-341456

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa multimetrow oraz miernika cyfrowego ? uniewa?nienie post?powania z uwagi na fakt, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa zestawow narz?dziowych oraz mobilnego ?ci?gacza hydraulicznego ? uniewa?nienie post?powania z uwagi na fakt, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy?

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Grudzi?dz: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
ND Document number 380665-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place GRUDZI?DZ
AU Authority name 13 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
OC Original CPV code 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
RC NUTS code PL616
IA Internet address (URL) www.13wog.mil.wp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >