Poland-Rzeszow: Tree-cutting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003037549157738
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 383021-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Tree-cutting services

2017/S 187-383021

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pzdw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie uslugi wycinki drzew i krzewow rosn?cych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 890 na odcinku od km 21+800 do km 22+474, ...w miejscowo?ci Liskowate w km 22+153 ? 22+285.

II.1.2) Main CPV code
77211400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie polega na wykonaniu uslugi wycinki drzew i krzewow rosn?cych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 890 na odcinku od km 21+800 do km 22+474, na terenie planowanej inwestycji polegaj?cej na realizacji zada? pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 890 Ku?mina ? Kro?cienko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowo?ci Liskowate w km 21+932 ? 22+072 Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 890 Ku?mina ? Kro?cienko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowo?ci Liskowate w km 22+153 ? 22+285.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

1. Wykonanie uslugi wycinki drzew i krzewow rosn?cych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 890 na odcinku od km 21+800 do km 22+474, na terenie planowanej inwestycji polegaj?cej na realizacji zada? pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 890 Ku?mina ? Kro?cienko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowo?ci Liskowate w km 21+932 ? 22+072 Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 890 Ku?mina ? Kro?cienko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowo?ci Liskowate w km 22+153 ? 22+285.

2. Odkup wyci?tego drewna.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Odkup drewna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 21/11/2017
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolno?ci ustawie z dnia 7.7.1994 Prawobud, ustawie z dnia 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo zam publ.

Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunkow zmian, zostalo zawarte w SIWZ.

Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 ? Kodeks pracy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert jest jawne i odb?dzie si? w Podkarpackim Zarz?dzie Drog Wojewodzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya ?ele?skiego 19a, 35-105 Rzeszow, ?wietlica.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferty powinny by? zlo?one w: Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich, ul. T. Boya ?ele?skiego 19a, 35-105 Rzeszow, pokoj nr 1

2. Do oferty Wykonawca zobow jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?w stanowi?ce wst?pne potw, ?e:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. O?w, o ktorym mowa w pkt 2 powy?ej, Wykonawca zobow jest zlo?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozp Wykonawczym KEwyd napdst art. 59 ust. 2 dyr 2014/24/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem. Jednolity dokument przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego dla przedm post?powania jest dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogloszenia.

4. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktorej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj? zasady okre?lone w 7 i 8 ww. Rozp.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art.86 ust.5u Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

6. Z post o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp.

7. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Tree-cutting services

2017/S 187-383021

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie uslugi wycinki drzew i krzewow rosn?cych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 890 na odcinku od km 21+800 do km 22+474, ...w miejscowo?ci Liskowate w km 22+153 ? 22+285.

II.1.2) Main CPV code
77211400
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 21/11/2017
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Tree-cutting services
ND Document number 383021-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RZESZOW
AU Authority name Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77211400 - Tree-cutting services
OC Original CPV code 77211400 - Tree-cutting services
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.pzdw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >