Poland-Bielsk Podlaski: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003037558883681
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 383020-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsk Podlaski: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 187-383020

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe reprezentuj?ce Skarb Pa?stwa, Nadle?nictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Studziwodzka 39
Bielsk Podlaski
17-100
Poland
Contact person: Olszewski Wieslaw
Telephone: +85 7302652
E-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl
Fax: +85 7302617
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.bielsk.bialystok.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bialystok.lasy.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: lPGL LP
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo?kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornikow malej retencji w Nadle?nictwie Bielsk w Bielsku Podlaskim.

Reference number: SA.270.11.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo?kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? zbiornikow wodnych malej retencji w Nadle?nictwie Bielsk w Bielsku Podlaskim oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa Bielsk.

II.2.4) Description of the procurement:

2.1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo?kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? zbiornikow wodnych malej retencji w Nadle?nictwie Bielsk w Bielsku Podlaskim oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na:

1) modernizacj? zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Le?nictwie Kleszczele, oddzial le?ny 146f i 147d, dzialka oznaczona w ewidencji gruntow nr 784/1 i 620/1, obr?b ewidencyjny Kleszczele, gmina Kleszczele, powiat hajnowski o docelowych parametrach:

? pow. calkowita ? 0,25 ha,

? maksymalna pow. lustra wody ? 0,21 ha,

? maksymalna obj?to?? projektowanego zbiornika ? 4840 m,

? pojemno?? stala ? 4400 m,

? ?rednia gl?boko?? zbiornika przy maksymalnym wypelnieniu ? 2,3 m.

Sposob realizacji zadania: odmulenie i pogl?bienie kopark? zbiornika z umocnieniem brzegow i urozmaiceniem przebiegu linii brzegowej, wymiana istniej?cej zastawki.

2) modernizacj? zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego w Le?nictwie Czeremcha, oddzial le?ny 370b, dzialka oznaczona w ewidencji gruntow nr 428, obr?b ewidencyjny Polowce, gmina Czeremcha, powiat hajnowski o docelowych parametrach:

? pow. calkowita ? 0,25 ha,

? maksymalna pow. lustra wody ? 0,25 ha,

? maksymalna obj?to?? projektowanego zbiornika ? 4840 m,

? pojemno?? stala ? 4000 m,

? ?rednia gl?boko?? zbiornika przy maksymalnym wypelnieniu ? 2,3 m.

Sposob realizacji zadania: odmulenie, pogl?bienie i poszerzenie kopark? zbiornika z umocnieniem brzegow i urozmaiceniem przebiegu linii brzegowej, wymiana istniej?cej zastawki i 3 przepustow.

3) budow? zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Le?nictwie Orla, oddzial le?ny 347a, dzialka oznaczona w ewidencji gruntow nr 237/2 i 983/1, obr?b ewidencyjny Reduty, gmina Orla, powiat bielski o docelowych parametrach:

? pow. calkowita ? 0,30 ha,

? maksymalna pow. lustra wody ? 0,30 ha,

? maksymalna obj?to?? projektowanego zbiornika ? 4200 m,

? pojemno?? stala ? 3700 m,

? ?rednia gl?boko?? zbiornika przy maksymalnym wypelnieniu ? 1,4 m.

Sposob realizacji zadania: wykonanie nowego zbiornika o powierzchni 0,30 ha z umocnieniem brzegow. Usuni?cie drzew na cz??ci powierzchni pod inwestycj?.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nast?puj?cego zakresu prac

Zakres opracowania dla projektowanych zbiornikow obejmuje:

? opracowanie i zlo?enie wnioskow o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

? wykonanie map do celow projektowych (wykonanych przez uprawnionego geodet?),

? badanie geotechniczne gruntu przez uprawnionego geologa,

? opracowanie waloryzacji przyrodniczej terenu obj?tego inwestycj? zgodnie z wymogami certyfikacji FSC i PEFC

? uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

? opracowanie operatow wodno-prawnych odpowiadaj?cych wymogom art. 132 ustawy z dnia 18.7.2011 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz 2019 z po?niejszymi zmianami) wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zbiornik wodny malej retencji,

? uzyskanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji umarzaj?cej) oraz wykonanie oceny oddzialywania na ?rodowisko (je?li konieczna) i innych dokumentow zgodnie z ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udost?pnieniu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spolecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na ?rodowisko (Dz.U. poz 1227) dla przedsi?wzi?? wspolfinansowanych z krajowych, regionalnych programow operacyjnych i przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow funduszu spojno?ci w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko, a tak?e uzyskanie innych decyzji je?li s? niezb?dne dla realizacji w/w inwestycji.

? wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.8.2004 r. ( Dz.U. nr 202 poz 2072) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcyjno-u?ytkowego oraz wytycznych do realizacji obiektow malej retencji w na.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia projektowania zamowienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Zatrudnienie na umow? o prac? na czas nieokre?lony / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wedlug SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wg SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wedlug SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wedlug SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wedlug SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Projekt umowy SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256888
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:10
Place:

Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe reprezentuj?ce Skarb Pa?stwa Nadle?nictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski pokoj r 2.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urzad Zamowien Publicznych
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu17a
Warszawa
02 676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bielsk Podlaski: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 187-383020

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe reprezentuj?ce Skarb Pa?stwa, Nadle?nictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Studziwodzka 39
Bielsk Podlaski
17-100
Poland
Contact person: Olszewski Wieslaw
Telephone: +85 7302652
E-mail: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl
Fax: +85 7302617
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.bielsk.bialystok.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo?kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornikow malej retencji w Nadle?nictwie Bielsk w Bielsku Podlaskim.

Reference number: SA.270.11.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256888
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Bielsk Podlaski: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 383020-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BIELSK PODLASKI
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe reprezentuj?ce Skarb Pa?stwa, Nadle?nictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.bielsk.bialystok.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >