Poland-Siemiatycze: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003037585684537
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382912-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Siemiatycze: Refuse and waste related services

2017/S 187-382912

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Siemiatycze
544 15 37 192
ul. Palacowa 2
Siemiatycze
17-300
Poland
Contact person: Agata Cie?lik
Telephone: +48 856565800
E-mail: urzad@siemiatycze.eu
Fax: +48 856565803
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie i zagospodarowanie stalych odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze.

Reference number: Kn.271.6.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie stalych odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze. Szczegolowy opis zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 1 stanowi?cym integraln? cz??? niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90533000
90514000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Siemiatycze.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamowienia odpadow komunalnych, z nieruchomo?ci polo?onych na terenie Miasta Siemiatycze, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy, w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.) oraz zapisami Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyj?tego uchwal? Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego nr XXXII/280/16 z 19.12.2016 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2016-2022, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie miasta Siemiatycze.

2) Wykonawca, w ramach umowy zobowi??e si? do:

a) dostarczenia, ustawienia i odbierania z wyznaczonych przez Zamawiaj?cego maksymalnie 9 punktow (apteki i punkty apteczne) pojemnikow do selektywnego zbierania przeterminowanych lekow;

b) dostarczenia, ustawienia i odbierania z wyznaczonych przez Zamawiaj?cego maksymalnie 5 punktow na terenie Miasta Siemiatycze pojemnikow na zu?yte baterie i akumulatory;

c) niezwlocznej bezplatnej wymiany pojemnikow nale??cych do wla?cicieli nieruchomo?ci, o ktorych mowa w ust. 1 w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy podczas odbierania odpadow;

d) wa?enia wszystkich odebranych odpadow komunalnych na legalizowanej wadze;

e) zagospodarowania odebranych odpadow zgodnie z obowi?zuj?cym Planem Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Podlaskiego, zwanym dalej ?Planem oraz przekazywania ich do instalacji wskazanych w ofercie.

2. Szczegolowy opis zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 1 stanowi?cym integraln? cz??? niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e jest wpisany do rejestru dzialalno?ci regulowanej w Mie?cie Siemiatycze zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. oferty najwy?ej ocenionej):

? za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej w Mie?cie Siemiatycze, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w zakresie tego warunku szczegolnych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.3. Posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a. w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie minimum 1 uslug? w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow o l?cznej warto?ci takich uslug min. 400 000 PLN brutto rocznie.

W przypadku podania warto?ci wykonania uslug w walucie obcej, Zamawiaj?cy przyjmie warto?? na podstawie kursu z dnia przekazania ogloszenia o zamowieniu do publikacji ogloszenia w Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej;

b. dysponuje niezb?dnym sprz?tem do wykonania zadania, tj.:

? co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych,

? co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych,

? co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej z urz?dzeniem hakowym wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Pojazdy musz? spelnia? co najmniej norm? emisji spalin EURO 3 oraz spelnia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. oferty najwy?ej ocenionej):

1.W zakresie warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

1) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu; wykaz nale?y sporz?dzi? wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz pojazdow); wykaz nale?y sporz?dzi? wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a. w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie minimum 1 uslug? w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow o l?cznej warto?ci takich uslug min. 400 000 PLN brutto rocznie.

W przypadku podania warto?ci wykonania uslug w walucie obcej, Zamawiaj?cy przyjmie warto?? na podstawie kursu z dnia przekazania ogloszenia o zamowieniu do publikacji ogloszenia w Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej;

b. dysponuje niezb?dnym sprz?tem do wykonania zadania, tj.:

? co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych,

? co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadow komunalnych,

? co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej z urz?dzeniem hakowym wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Pojazdy musz? spelnia? co najmniej norm? emisji spalin EURO 3 oraz spelnia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia umowy s? zawarte w istotne postanowienia umowy stanowi?ce zal?cznik nr 7 do SIWZ. Z Wykonawc?, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zostanie zawarta umowa uwzgl?dniaj?ca warunki okre?lone w istotnych postanowieniach umowy. Strony dopuszczaj? mo?liwo?? zmian redakcyjnych, omylek pisarskich oraz zmian b?d?cych nast?pstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczno?ci sporz?dzania aneksu.

Zamawiaj?cy na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? wszystkich osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia ? je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z 26.6.1974 ? Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z po?n. zm.).

a) kierowanie pojazdami;

b)odbior i zaladunek odpadow na pojazdy odbieraj?ce odpad;

c) obsluga PSZOK.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Urz?d Miasta Siemiatycze, ul. Palacowa 2, 17-300 Siemiatycze, sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? 2019.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie niniejszego zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, b) nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania w pierwszej kolejno?ci oceny ofert, a nast?pnie zbadania, czy wykonawca ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu (art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp).

VI. Wykaz o?wiadcze? skladanych przez wykonawc? w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu (do oferty ? skladaj? wszyscy Wykonawcy).

1.Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (zwany dalej ?JEDZ) okre?lony w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. UE L 3/16 z 6.1.2016 r.) ? instrukcja wypelnienia JEDZ na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakladka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

Formularz JEDZ stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiaj?cy dopuszcza, aby wykonawca w cz??ci IV JEDZ ?Kryteria kwalifikacji ograniczyl si? do wypelnienia sekcji a (alfa) ?Ogolne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji. W takim przypadku wykonawca nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV JEDZ.

VII. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwy?ej ocenionej):

1. Wykonawca sklada:

1)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

2)o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

3)odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4)o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

1.Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

1.W niniejszym post?powaniu zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000 PLN. Wadium mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:

a. pieni?dzu wplaconym na rachunek bankowy zamawiaj?cego nr: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962. Uwaga: na poleceniu przelewu nale?y zamie?ci? adnotacj?: Wadium ? Odbieranie i zagospodarowanie stalych odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze,

b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo?kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z po?n. zm.).

Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? znakow ? pozostale informacje znajduj? si? w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

10. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego,za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegolowe informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale VI ??rodki ochrony prawnej Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Siemiatycze: Refuse and waste related services

2017/S 187-382912

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Siemiatycze
544 15 37 192
ul. Palacowa 2
Siemiatycze
17-300
Poland
Contact person: Agata Cie?lik
Telephone: +48 856565800
E-mail: urzad@siemiatycze.eu
Fax: +48 856565803
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie i zagospodarowanie stalych odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych znajduj?cych si? w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze.

Reference number: Kn.271.6.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90533000
90514000
90513100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Siemiatycze: Refuse and waste related services
ND Document number 382912-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place SIEMIATYCZE
AU Authority name Miasto Siemiatycze (544 15 37 192)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90513100 - Household-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90513100 - Household-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL84
IA Internet address (URL) http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >