Poland-Radymno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003037602870698
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 382860-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radymno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 187-382860

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Radymno
Lwowska 20
Radymno
37-550
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Radymno
Telephone: +48 166281589
E-mail: srodowisko@radymno.pl
Fax: +48 166282417
NUTS code: PL822

Internet address(es):

Main address: http://www.radymno.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.radymno.biuletyn.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Radymno.

Reference number: RG.III.271.38.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn: ?Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Radymno od wla?cicieli nieruchomo?ci na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz od wla?cicieli nieruchomo?ci na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne w okresie 1.1.2018 r. ? 31.12.2019 r. w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach [tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1289] oraz zgodnie z obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku w gminach [tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz.1289] oraz zgodnie z obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta Radymno (zal?cznik nr 5 do SIWZ) i przepisami prawa miejscowego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL822
Main site or place of performance:

Miasto Radymno.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje odbior i zagospodarowanie:

1. Zmieszanych odpadow komunalnych o kodzie 20 03 01 (w tym tak?e popiolu) i odpadow ulegaj?cych biodegradacji z terenow zamieszkalych i niezamieszkalych w szacowanej ilo?ci ok. 1800 Mg/rok do instalacji wskazanych zgodnie z zapisami art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach.

2. Nast?puj?cych frakcji segregowanych odpadow komunalnych z terenow zamieszkalych, niezamieszkalych i gniazd recyklingowych:

a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury gromadzone w pojemnikach w kolorze niebieskim,

b) szklo, opakowania ze szkla gromadzone w pojemnikach w kolorze zielonym,

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady wielomaterialowe, metale, opakowania z metalu gromadzone w pojemnikach w kolorze ?oltym,

d) odpadow ulegaj?cych biodegradacji jak w pkt. 1

e) odpady budowlane pochodz?ce z remontow i innych robot budowlanych wykonywanych przez wla?cicieli nieruchomo?ci we wlasnym zakresie, na wykonywanie ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow? lub na wykonanie ktorych nie jest wymagane zgloszenie robot budowlanych.

3. Odpadow zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

4. Odpadow wielkogabarytowych, zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego zebranych metod? ?u ?rodla z terenow zamieszkalych i niezamieszkalych (2 razy w czasie trwania umowy ? raz w roku 2017, raz w roku 2018 ).

5. W zakres zamowienia wchodzi tak?e porz?dkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z workow, pojemnikow i pojazdow w trakcie realizacji uslugi.

6. Wywoz odpadow segregowanych typu: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metale, mo?e odbywa? si? w tym samym dniu, co odpadow niesegregowanych, lecz innym ?rodkiem transportu.

7. Wykonawca zapewnia odbior odpadow komunalnych w ka?dej ilo?ci przygotowanej przez wla?ciciela nieruchomo?ci w dniu zbiorki z uwzgl?dnieniem przepisow zawartych w Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Miasta Radymno (zal?cznik nr 5 do SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie spelniony je?li wykonawca wyka?e, ?e posiada aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej, o ktorym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach [tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1289].

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony je?li wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony je?li wykonawca wyka?e, ?e posiada do?wiadczenie w wykonaniu uslug polegaj?cych na odbiorze odpadow komunalnych, w tym wykonal b?d? wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej jedn? uslug? polegaj?c? na odbiorze odpadow komunalnych o wielko?ci co najmniej 1000 Mg. Zamawiaj?cy w przypadku, gdy przedmiotem zamowienia s? ?wiadczenia okresowe lub ci?gle, dopuszcza nie tylko zamowienia wykonane (zako?czone), lecz tak?e wykonywane. W takim przypadku cz??? zamowienia ju? faktycznie wykonana musi spelnia? wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego w warunku w ppkt 3.1.3 SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki dotycz?ce realizacji umowy okre?lone zostaly w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Miasta Radymna, ul. Lwowska 20 ? sala narad pokoj nr 22.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Informacje dodatkowe:

1. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zal?cznikami jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.radymno.biuletyn.net .

2. Zamawiaj?cy przewiduje wprowadzenie zmian w postanowieniach Umowy w przypadkach i na zasadach okre?lonych w rozdziale 14 SIWZ oraz zal?czniku nr 1 do SIWZ- Istotne Postanowienia Umowy.

3. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy b?dzie ??dal od Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia dokumentow:

3.1 Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3.2. O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne (stanowi?ce zal?cznik nr 6 do SIWZ) albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

3.3. O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? stanowi?ce zal?cznik nr 7 do SIWZ.

3.4. Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

4. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4.3. SIWZ sklada dokumenty okre?lone w pkt 4.4. SIWZ

5. W celu wst?pnej oceny spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca przeklada wypelniony podpisany przez Wykonawc? formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwanego dalej ?JEDZ ? ktorego wzor stanowi Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku post?powania o udzielenie zamowienia przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp ? odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposob i w terminach okre?lonych w Ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. dziale VI przysluguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radymno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 187-382860

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Radymno
Lwowska 20
Radymno
37-550
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Radymno
Telephone: +48 166281589
E-mail: srodowisko@radymno.pl
Fax: +48 166282417
NUTS code: PL822

Internet address(es):

Main address: http://www.radymno.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Radymno.

Reference number: RG.III.271.38.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL822
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Radymno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 382860-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RADYMNO
AU Authority name Miasto Radymno
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code PL822
IA Internet address (URL) http://www.radymno.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >