Poland-Gi?ycko: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003037773115748
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381188-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gi?ycko: Credit granting services

2017/S 186-381188

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Gi?ycko
al. 1 Maja 14
Gi?ycko
11-500
Poland
Contact person: Wydzial Ogolny
Telephone: +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Fax: +48 874285241
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.bip.gizycko.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 8 300 000 PLN Gminie Miejskiej Gi?ycko.

Reference number: ZP.271.1.18.2017.EO
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 8 300 000 PLN ( slownie zlotych: osiem milionow trzysta tysi?cy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu bud?etu.

2. Waluta kredytu: zloty polski (PLN).

3. Uruchomienie kredytu nast?pi bez prowizji i oplat.

4. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiaj?cego w okresie: od nast?pnego dnia po dniu zawarcia umowy do dnia 23.12.2017 r.

5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania kwoty przyznanego kredytu

w calo?ci ? bez prowizji i oplat.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje harmonogramu wykorzystania kredytu.

7. Wykorzystanie kredytu nast?pi w formie bezgotowkowej w drodze realizacji przez Wykonawc? zlece? Zamawiaj?cego ? w ci??ar rachunku kredytowego. Dyspozycja zostanie zrealizowana przez Wykonawc? w terminie 2 dni roboczych licz?c od dnia jej zlo?enia przez Zamawiaj?cego.

Szczegoly w SIWZ paragraf III oraz we wzorze/projekcie umowy ? zal?cznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 822 483.30 PLN / Highest offer: 951 065.80 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Gi?ycko.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 8 300 000 PLN ( slownie zlotych: osiem milionow trzysta tysi?cy 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu bud?etu.

2. Waluta kredytu: zloty polski (PLN).

3. Uruchomienie kredytu nast?pi bez prowizji i oplat.

4. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiaj?cego w okresie: od nast?pnego dnia po dniu zawarcia umowy do dnia 23.12.2017 r.

5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania kwoty przyznanego kredytu

w calo?ci ? bez prowizji i oplat.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje harmonogramu wykorzystania kredytu.

7. Wykorzystanie kredytu nast?pi w formie bezgotowkowej w drodze realizacji przez Wykonawc? zlece? Zamawiaj?cego ? w ci??ar rachunku kredytowego. Dyspozycja zostanie zrealizowana przez Wykonawc? w terminie 2 dni roboczych licz?c od dnia jej zlo?enia przez Zamawiaj?cego.

8. Terminy splaty rat kapitalowych nast?powa? b?d? wedlug poni?szego harmonogramu:

Harmonogram splaty rat kapitalowych:

Termin splaty 2020 r. 2021 r. 2022 r.

31.03. 332.000 380.000 1.362.000

30.06. 332.000 380.000 1.362.000

30.09. 332.000 380.000 1.362.000

23.12. 332.000 382.000 1.364.000

1.328.000 1.522.000 5.450.000

9. Nale?ne odsetki naliczane s? za ka?dy dzie? korzystania z kredytu, licz?c od dnia jego udzielenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu s? platne po zako?czeniu kwartalu kalendarzowego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji (np. pismo, fax, na adres

e-mail: skarbnik@gizycko.pl ) o wysoko?ci naliczonych odsetek.

10. W przypadku, gdy termin splaty rat kapitalowych lub odsetkowych przypadnie w dzie? wolny od pracy, Zamawiaj?cy dokona wymaganej splaty w pierwszym dniu roboczym nast?puj?cym po wyznaczonej dacie splaty.

11. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytow trzymiesi?cznych, obowi?zuj?cej na ka?dy pierwszy dzie? okresu odsetkowego (kwartalu kalendarzowego), powi?kszonej(+)/pomniejszonej(-) o stal? mar?? banku wyra?on?

w punktach procentowych. W przypadku, gdy pierwszy dzie? okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje si? stawk? z kolejnego dnia roboczego nast?puj?cego po tym dniu. Je?eli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota nie b?d?ca dniem ?wi?tecznym stosuje si? stawk? WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj?cego pierwszy dzie? okresu odsetkowego.

Zmiana oprocentowania wynikaj?ca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunkow umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

12. Zamawiaj?cy ma prawo dokona? wcze?niejszej splaty kredytu w calo?ci lub jego cz??ci bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obci??e?

z tego tytulu. W przypadku wcze?niejszej, cz??ciowej splaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, ?e Kredytobiorca zlo?y odmienn? dyspozycj? na pi?mie.

13. Kredyt nie mo?e by? obci??ony innymi oplatami i prowizjami.

14. Zabezpieczeniem splaty kredytu b?dzie weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?.

15. Pozostale informacje:

a) Gmina nie realizuje post?powania naprawczego i nie przyst?puje do jego realizacji,

b) Gmina nie jest i nie byla w restrukturyzacji w innym banku.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274609
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 8 300 000 PLN Gminie Miejskiej Gi?ycko

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Olsztynie
D?browszczakow 21
Olsztyn
10-540
Poland
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 082 040.00 PLN
Lowest offer: 822 483.30 PLN / Highest offer: 951 065.80 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? Prezesa UZP, o ktorej mowa w art.154 pkt 5.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie na czynno?ci:

1) Okre?lenia warunkow udzialu w post?powaniu

2) Wykluczenia odwoluj?cego z post?powania o udzielenie zamowienia

3) Odrzucenia oferty odwoluj?cego

4) Opisu przedmiotu zamowienia

5) Wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art.180 ust.2.

8. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji Zamawiaj?cy powtarza czynno?? lub dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym Wykonawcow

w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.

9. Na czynno?ci, o ktorych mowa w pkt 8 nie przysluguje odwolanie, z zastrze?eniem art.180 ust.2 Pzp.

10. Odwolanie wnosi si?:

1) W terminie 10 dni od dnia przeslania informacji (o ktorej mowa w pkt 7)

o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust.5 Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

11. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust.9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

12. Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

13. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

14. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

(...)

Szczegolowo ?rodki ochrony prawnej zostaly zawarte w dziale VI uPzp w art./ 179-198g oraz w SIWZ par. XXIV.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gi?ycko: Credit granting services

2017/S 186-381188

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska Gi?ycko
al. 1 Maja 14
Gi?ycko
11-500
Poland
Contact person: Wydzial Ogolny
Telephone: +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Fax: +48 874285241
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.bip.gizycko.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 8 300 000 PLN Gminie Miejskiej Gi?ycko.

Reference number: ZP.271.1.18.2017.EO
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 822 483.30 PLN / Highest offer: 951 065.80 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274609

Section V: Award of contract

Title:

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 8 300 000 PLN Gminie Miejskiej Gi?ycko

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Olsztynie
D?browszczakow 21
Olsztyn
10-540
Poland
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 082 040.00 PLN
Lowest offer: 822 483.30 PLN / Highest offer: 951 065.80 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Gi?ycko: Credit granting services
ND Document number 381188-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place GI?YCKO
AU Authority name Gmina Miejska Gi?ycko
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL622
IA Internet address (URL) www.bip.gizycko.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >