Poland-Zielona Gora: Dairy products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003037965324032
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380662-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Dairy products

2017/S 186-380662

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lubuska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Pracy
ul. Zamenhofa 1
Zielona Gora
65-186
Poland
Telephone: +48 683284870
E-mail: lwk.zgora@ohp.pl
Fax: +48 683284871
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuska.ohp.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa podlegla MRPiPS
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP.

Reference number: LWK.BOA.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
15500000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Zielonej Gorze, ?HP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Mi?dzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Kraje?skich.

Szacunkowe ilo?ci jaj planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do SIWZ, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Podane w zal?czniku nr 1a ilo?ci artykulow s? szacunkowe. Mog? one ulec zmianie, zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem jednostki.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 111 588.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zielona Gora

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostki organizacyjnej Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Zielonej Gorze.

Szacunkowe ilo?ci produktow planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do SIWZ, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Podane w zal?czniku nr 1a ilo?ci artykulow s? szacunkowe i dotycz? dostaw na potrzeby ?ywienia mlodzie?y z ww. jednostek oraz na potrzeby dzialalno?ci uslugowej/komercyjnej. Mog? one ulec zmianie, zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem jednostki.

Dostawca zobowi?zany jest do dostarczania produktow do O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Gorze, ul. Zamenhofa 1.

Dostawa artykulow ?ywno?ciowych odbywa? si? b?dzie wg harmonogramu ustalonego z Dostawc?, jednak termin realizacji zamowienia nie mo?e by? dlu?szy ni? do 2 dni roboczych od momentu zlo?enia zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy i Dostawca ustal? wspolnie inny termin. Zamowienia mog? by? skladane pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.

Dostarczane towary musz? odpowiada? wymaganiom jako?ciowym zawartym w obowi?zuj?cych normach. Towar powinien by? wysokiej jako?ci ? I gatunku, bez uszkodze? fizycznych. Wykonawca o?wiadcza, ?e towar posiada ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu, u?ytku zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i deklaruje, ?e b?dzie dostarczany z odpowiednim terminem przydatno?ci do spo?ycia

Zamawiaj?cy bez jakichkolwiek roszcze? finansowych ze strony Wykonawcy, mo?e odmowi? przyj?cia dostawy w calo?ci lub w cz??ci je?eli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamowienia ktory powinien by? w fabrycznym opakowaniu nie b?dzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami;

b) w czasie dostawy stwierdzi si? naruszenie przepisow sanitarnych;

c) ktorykolwiek z dostarczonych elementow zamowienia b?dzie budzil uzasadnione w?tpliwo?ci co do jego jako?ci, ?wie?o?ci lub zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami.

W razie stwierdzenia niezgodno?ci ilo?ciowo-asortymentowych towaru przy odbiorze dostawy, Zamawiaj?cy jest uprawniony do ??dania skorygowania dostawy zgodnie ze zlo?onym zamowieniem.

W przypadku zlo?enia reklamacji przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do jej rozpatrzenia zgodnie z protokolem reklamacji (dokonania wymiany lub skorygowania dostawy albo usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy), w terminie 24 godzin. Wyeliminowanie wad opisanych w przeslanym protokole nast?pi w sposob uzgodniony z odbiorc?. W razie uwzgl?dnienia reklamacji lub usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy Zamawiaj?cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, mo?e odst?pi? od naliczenia kar umownych.

W przypadku niedostarczenia zamowionego towaru w ustalonym terminie, Zamawiaj?cy ma prawo zakupi? samodzielnie towar i obci??y? kosztem zakupu Wykonawc?.

Dostawca ?wiadczy? b?dzie uslugi wlasnym specjalistycznym transportem. ?rodek transportu musi spelnia? obowi?zuj?ce wymogi sanitarne. Dostawca zobowi?zany jest nale?ycie zabezpieczy? towar na czas przewozu, bowiem ponosi on calkowit? odpowiedzialno?? za dostaw? towaru i bierze na siebie odpowiedzialno?? za braki, wady powstale w czasie transportu oraz ponosi z tego tytulu wszelkie skutki prawne.

Dostawca w cenie produktow zobowi?zany jest uj?? koszty ich dostawy.

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie realizowane bylo sukcesywnie, wedlug bie??cych potrzeb jednostki, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? artykuly ?ywno?ciowe po cenach okre?lonych w ofercie cenowej, przez caly okres obowi?zywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowi?zany do wystawiania faktur nie cz??ciej ni? raz w tygodniu, za produkty dostarczone w danym okresie czasu.

Platno?ci b?d? realizowane przelewem na rachunek bankowy, w terminie min. 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? wystawiania dokumentow sprzeda?y / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Okres realizacji zamowienia: sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Nowa Sol

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Nowa Sol.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostki organizacyjnej Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: ?HP w Nowej Soli.

Szacunkowe ilo?ci produktow planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do SIWZ, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Podane w zal?czniku nr 1a ilo?ci artykulow s? szacunkowe i dotycz? dostaw na potrzeby ?ywienia mlodzie?y z ww. jednostek oraz na potrzeby dzialalno?ci uslugowej/komercyjnej. Mog? one ulec zmianie, zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem jednostki.

Dostawca zobowi?zany jest do dostarczania produktow do ?rodowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli, ul. Staszica 1a.

Dostawa artykulow ?ywno?ciowych odbywa? si? b?dzie wg harmonogramu ustalonego z Dostawc?, jednak termin realizacji zamowienia nie mo?e by? dlu?szy ni? do 2 dni roboczych od momentu zlo?enia zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy i Dostawca ustal? wspolnie inny termin. Zamowienia mog? by? skladane pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.

Dostarczane towary musz? odpowiada? wymaganiom jako?ciowym zawartym w obowi?zuj?cych normach. Towar powinien by? wysokiej jako?ci ? I gatunku, bez uszkodze? fizycznych. Wykonawca o?wiadcza, ?e towar posiada ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu, u?ytku zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i deklaruje, ?e b?dzie dostarczany z odpowiednim terminem przydatno?ci do spo?ycia

Zamawiaj?cy bez jakichkolwiek roszcze? finansowych ze strony Wykonawcy, mo?e odmowi? przyj?cia dostawy w calo?ci lub w cz??ci je?eli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamowienia ktory powinien by? w fabrycznym opakowaniu nie b?dzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami;

b) w czasie dostawy stwierdzi si? naruszenie przepisow sanitarnych;

c) ktorykolwiek z dostarczonych elementow zamowienia b?dzie budzil uzasadnione w?tpliwo?ci co do jego jako?ci, ?wie?o?ci lub zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami.

W razie stwierdzenia niezgodno?ci ilo?ciowo-asortymentowych towaru przy odbiorze dostawy, Zamawiaj?cy jest uprawniony do ??dania skorygowania dostawy zgodnie ze zlo?onym zamowieniem.

W przypadku zlo?enia reklamacji przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do jej rozpatrzenia zgodnie z protokolem reklamacji (dokonania wymiany lub skorygowania dostawy albo usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy), w terminie 24 godzin. Wyeliminowanie wad opisanych w przeslanym protokole nast?pi w sposob uzgodniony z odbiorc?. W razie uwzgl?dnienia reklamacji lub usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy Zamawiaj?cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, mo?e odst?pi? od naliczenia kar umownych.

W przypadku niedostarczenia zamowionego towaru w ustalonym terminie, Zamawiaj?cy ma prawo zakupi? samodzielnie towar i obci??y? kosztem zakupu Wykonawc?.

Dostawca ?wiadczy? b?dzie uslugi wlasnym specjalistycznym transportem. ?rodek transportu musi spelnia? obowi?zuj?ce wymogi sanitarne. Dostawca zobowi?zany jest nale?ycie zabezpieczy? towar na czas przewozu, bowiem ponosi on calkowit? odpowiedzialno?? za dostaw? towaru i bierze na siebie odpowiedzialno?? za braki, wady powstale w czasie transportu oraz ponosi z tego tytulu wszelkie skutki prawne.

Dostawca w cenie produktow zobowi?zany jest uj?? koszty ich dostawy.

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie realizowane bylo sukcesywnie, wedlug bie??cych potrzeb jednostki, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Wykonawca jest zobowi?zany do wystawiania faktur nie cz??ciej ni? raz w tygodniu, za produkty dostarczone w danym okresie czasu.

Platno?ci b?d? realizowane przelewem na rachunek bankowy, w terminie min. 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? wystawiania dokumentow sprzeda?y / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Okres realizacji zamowienia: sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wiechlice

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Wiechlice.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostki organizacyjnej Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Wiechlicach.

Szacunkowe ilo?ci produktow planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do SIWZ, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Podane w zal?czniku nr 1a ilo?ci artykulow s? szacunkowe i dotycz? dostaw na potrzeby ?ywienia mlodzie?y z ww. jednostek oraz na potrzeby dzialalno?ci uslugowej/komercyjnej. Mog? one ulec zmianie, zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem jednostki.

Dostawca zobowi?zany jest do dostarczania produktow do O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach, Wiechlice ul. Jesionowa 36, 67-300 Szprotawa.

Dostawa artykulow ?ywno?ciowych odbywa? si? b?dzie wg harmonogramu ustalonego z Dostawc?, jednak termin realizacji zamowienia nie mo?e by? dlu?szy ni? do 2 dni roboczych od momentu zlo?enia zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy i Dostawca ustal? wspolnie inny termin. Zamowienia mog? by? skladane pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.

Dostarczane towary musz? odpowiada? wymaganiom jako?ciowym zawartym w obowi?zuj?cych normach. Towar powinien by? wysokiej jako?ci ? I gatunku, bez uszkodze? fizycznych. Wykonawca o?wiadcza, ?e towar posiada ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu, u?ytku zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i deklaruje, ?e b?dzie dostarczany z odpowiednim terminem przydatno?ci do spo?ycia

Zamawiaj?cy bez jakichkolwiek roszcze? finansowych ze strony Wykonawcy, mo?e odmowi? przyj?cia dostawy w calo?ci lub w cz??ci je?eli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamowienia ktory powinien by? w fabrycznym opakowaniu nie b?dzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami;

b) w czasie dostawy stwierdzi si? naruszenie przepisow sanitarnych;

c) ktorykolwiek z dostarczonych elementow zamowienia b?dzie budzil uzasadnione w?tpliwo?ci co do jego jako?ci, ?wie?o?ci lub zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami.

W razie stwierdzenia niezgodno?ci ilo?ciowo-asortymentowych towaru przy odbiorze dostawy, Zamawiaj?cy jest uprawniony do ??dania skorygowania dostawy zgodnie ze zlo?onym zamowieniem.

W przypadku zlo?enia reklamacji przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do jej rozpatrzenia zgodnie z protokolem reklamacji (dokonania wymiany lub skorygowania dostawy albo usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy), w terminie 24 godzin. Wyeliminowanie wad opisanych w przeslanym protokole nast?pi w sposob uzgodniony z odbiorc?. W razie uwzgl?dnienia reklamacji lub usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy Zamawiaj?cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, mo?e odst?pi? od naliczenia kar umownych.

W przypadku niedostarczenia zamowionego towaru w ustalonym terminie, Zamawiaj?cy ma prawo zakupi? samodzielnie towar i obci??y? kosztem zakupu Wykonawc?.

Dostawca ?wiadczy? b?dzie uslugi wlasnym specjalistycznym transportem. ?rodek transportu musi spelnia? obowi?zuj?ce wymogi sanitarne. Dostawca zobowi?zany jest nale?ycie zabezpieczy? towar na czas przewozu, bowiem ponosi on calkowit? odpowiedzialno?? za dostaw? towaru i bierze na siebie odpowiedzialno?? za braki, wady powstale w czasie transportu oraz ponosi z tego tytulu wszelkie skutki prawne.

Dostawca w cenie produktow zobowi?zany jest uj?? koszty ich dostawy.

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie realizowane bylo sukcesywnie, wedlug bie??cych potrzeb jednostki, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? artykuly ?ywno?ciowe po cenach okre?lonych w ofercie cenowej, przez caly okres obowi?zywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowi?zany do wystawiania faktur nie cz??ciej ni? raz w tygodniu, za produkty dostarczone w danym okresie czasu.

Platno?ci b?d? realizowane przelewem na rachunek bankowy, w terminie min. 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? wystawiania dokumentow sprzeda?y / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Okres realizacji zamowienia: sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Mi?dzyrzecz

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Mi?dzyrzecz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostki organizacyjnej Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Mi?dzyrzeczu.

Szacunkowe ilo?ci produktow planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do SIWZ, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Podane w zal?czniku nr 1a ilo?ci artykulow s? szacunkowe i dotycz? dostaw na potrzeby ?ywienia mlodzie?y z ww. jednostek oraz na potrzeby dzialalno?ci uslugowej/komercyjnej. Mog? one ulec zmianie, zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem jednostki.

Dostawca zobowi?zany jest do dostarczania produktow do O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mi?dzyrzeczu, ul. Piastowska 18.

Dostawa artykulow ?ywno?ciowych odbywa? si? b?dzie wg harmonogramu ustalonego z Dostawc?, jednak termin realizacji zamowienia nie mo?e by? dlu?szy ni? do 2 dni roboczych od momentu zlo?enia zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy i Dostawca ustal? wspolnie inny termin. Zamowienia mog? by? skladane pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.

Dostarczane towary musz? odpowiada? wymaganiom jako?ciowym zawartym w obowi?zuj?cych normach. Towar powinien by? wysokiej jako?ci ? I gatunku, bez uszkodze? fizycznych. Wykonawca o?wiadcza, ?e towar posiada ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu, u?ytku zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i deklaruje, ?e b?dzie dostarczany z odpowiednim terminem przydatno?ci do spo?ycia

Zamawiaj?cy bez jakichkolwiek roszcze? finansowych ze strony Wykonawcy, mo?e odmowi? przyj?cia dostawy w calo?ci lub w cz??ci je?eli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamowienia ktory powinien by? w fabrycznym opakowaniu nie b?dzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami;

b) w czasie dostawy stwierdzi si? naruszenie przepisow sanitarnych;

c) ktorykolwiek z dostarczonych elementow zamowienia b?dzie budzil uzasadnione w?tpliwo?ci co do jego jako?ci, ?wie?o?ci lub zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami.

W razie stwierdzenia niezgodno?ci ilo?ciowo-asortymentowych towaru przy odbiorze dostawy, Zamawiaj?cy jest uprawniony do ??dania skorygowania dostawy zgodnie ze zlo?onym zamowieniem.

W przypadku zlo?enia reklamacji przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do jej rozpatrzenia zgodnie z protokolem reklamacji (dokonania wymiany lub skorygowania dostawy albo usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy), w terminie 24 godzin. Wyeliminowanie wad opisanych w przeslanym protokole nast?pi w sposob uzgodniony z odbiorc?. W razie uwzgl?dnienia reklamacji lub usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy Zamawiaj?cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, mo?e odst?pi? od naliczenia kar umownych.

W przypadku niedostarczenia zamowionego towaru w ustalonym terminie, Zamawiaj?cy ma prawo zakupi? samodzielnie towar i obci??y? kosztem zakupu Wykonawc?.

Dostawca ?wiadczy? b?dzie uslugi wlasnym specjalistycznym transportem. ?rodek transportu musi spelnia? obowi?zuj?ce wymogi sanitarne. Dostawca zobowi?zany jest nale?ycie zabezpieczy? towar na czas przewozu, bowiem ponosi on calkowit? odpowiedzialno?? za dostaw? towaru i bierze na siebie odpowiedzialno?? za braki, wady powstale w czasie transportu oraz ponosi z tego tytulu wszelkie skutki prawne.

Dostawca w cenie produktow zobowi?zany jest uj?? koszty ich dostawy.

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie realizowane bylo sukcesywnie, wedlug bie??cych potrzeb jednostki, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? artykuly ?ywno?ciowe po cenach okre?lonych w ofercie cenowej, przez caly okres obowi?zywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowi?zany do wystawiania faktur nie cz??ciej ni? raz w tygodniu, za produkty dostarczone w danym okresie czasu.

Platno?ci b?d? realizowane przelewem na rachunek bankowy, w terminie min. 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? wystawiania dokumentow sprzeda?y / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Okres realizacji zamowienia: sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Strzelce Kraje?skie

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Strzelce Kraje?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostki organizacyjnej Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Strzelcach Kraje?skich.

Szacunkowe ilo?ci produktow planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do SIWZ, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Podane w zal?czniku nr 1a ilo?ci artykulow s? szacunkowe i dotycz? dostaw na potrzeby ?ywienia mlodzie?y z ww. jednostek oraz na potrzeby dzialalno?ci uslugowej/komercyjnej. Mog? one ulec zmianie, zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem jednostki.

Dostawca zobowi?zany jest do dostarczania produktow do O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Kraje?skich, al. Wolno?ci 42.

Dostawa artykulow ?ywno?ciowych odbywa? si? b?dzie wg harmonogramu ustalonego z Dostawc?, jednak termin realizacji zamowienia nie mo?e by? dlu?szy ni? do 2 dni roboczych od momentu zlo?enia zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy i Dostawca ustal? wspolnie inny termin. Zamowienia mog? by? skladane pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.

Dostarczane towary musz? odpowiada? wymaganiom jako?ciowym zawartym w obowi?zuj?cych normach. Towar powinien by? wysokiej jako?ci ? I gatunku, bez uszkodze? fizycznych. Wykonawca o?wiadcza, ?e towar posiada ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu, u?ytku zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i deklaruje, ?e b?dzie dostarczany z odpowiednim terminem przydatno?ci do spo?ycia

Zamawiaj?cy bez jakichkolwiek roszcze? finansowych ze strony Wykonawcy, mo?e odmowi? przyj?cia dostawy w calo?ci lub w cz??ci je?eli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamowienia ktory powinien by? w fabrycznym opakowaniu nie b?dzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami;

b) w czasie dostawy stwierdzi si? naruszenie przepisow sanitarnych;

c) ktorykolwiek z dostarczonych elementow zamowienia b?dzie budzil uzasadnione w?tpliwo?ci co do jego jako?ci, ?wie?o?ci lub zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami.

W razie stwierdzenia niezgodno?ci ilo?ciowo-asortymentowych towaru przy odbiorze dostawy, Zamawiaj?cy jest uprawniony do ??dania skorygowania dostawy zgodnie ze zlo?onym zamowieniem.

W przypadku zlo?enia reklamacji przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do jej rozpatrzenia zgodnie z protokolem reklamacji (dokonania wymiany lub skorygowania dostawy albo usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy), w terminie 24 godzin. Wyeliminowanie wad opisanych w przeslanym protokole nast?pi w sposob uzgodniony z odbiorc?. W razie uwzgl?dnienia reklamacji lub usprawiedliwienia przyczyn opo?nienia dostawy Zamawiaj?cy, na pisemny wniosek Wykonawcy, mo?e odst?pi? od naliczenia kar umownych.

W przypadku niedostarczenia zamowionego towaru w ustalonym terminie, Zamawiaj?cy ma prawo zakupi? samodzielnie towar i obci??y? kosztem zakupu Wykonawc?.

Dostawca ?wiadczy? b?dzie uslugi wlasnym specjalistycznym transportem. ?rodek transportu musi spelnia? obowi?zuj?ce wymogi sanitarne. Dostawca zobowi?zany jest nale?ycie zabezpieczy? towar na czas przewozu, bowiem ponosi on calkowit? odpowiedzialno?? za dostaw? towaru i bierze na siebie odpowiedzialno?? za braki, wady powstale w czasie transportu oraz ponosi z tego tytulu wszelkie skutki prawne.

Dostawca w cenie produktow zobowi?zany jest uj?? koszty ich dostawy.

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie realizowane bylo sukcesywnie, wedlug bie??cych potrzeb jednostki, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? artykuly ?ywno?ciowe po cenach okre?lonych w ofercie cenowej, przez caly okres obowi?zywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowi?zany do wystawiania faktur nie cz??ciej ni? raz w tygodniu, za produkty dostarczone w danym okresie czasu.

Platno?ci b?d? realizowane przelewem na rachunek bankowy, w terminie min. 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? wystawiania dokumentow sprzeda?y / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Okres realizacji zamowienia: sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 075-144653
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zielona Gora

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Nowa Sol

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Grobla Spolka jawna Beata Konaszewska Janusz Rzeszutek
Nowa Sol
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 558.16 PLN
Total value of the contract/lot: 17 286.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Wiechlice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Bema Plus Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
?ary
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 943.09 PLN
Total value of the contract/lot: 65 358.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Mi?dzyrzecz

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe ?Jobex Boguslaw Gojdka
Mi?dzyrzecz
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 282.56 PLN
Total value of the contract/lot: 13 257.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Strzelce Kraje?skie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Gandia Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
Strzelce Kraje?skie
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 290.10 PLN
Total value of the contract/lot: 15 686.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z udzialu w post?powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia z post?powania o zamowienia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu przewiduje mo?liwo??, o ktorej mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do zlo?enia w wyznaczonym terminie ni?ej wymienionych dokumentow:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1., w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2.o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

3. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

Po zamieszczeniu przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni przeka?e Zamawiaj?cemu O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? opracowane wg druku dol?czonego do SIWZ ? zal?cznik nr 4 do SIWZ.

Przyst?puj?c do niniejszego post?powania ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

? w cz. 1 ? Zielona Gora ? 465 PLN (slownie: czterysta sze??dziesi?t pi?? zl 00/100),

? w cz. 2 ? Nowa Sol ? 185 PLN (slownie: sto osiemdziesi?t pi?? zl 00/100),

? w cz. 3 ? Wiechlice ? 580 PLN (slownie: pi??set osiemdziesi?t zl 00/100),

? w cz. 4 ? Mi?dzyrzecz ? 135 PLN (slownie: sto trzydzie?ci pi?? zl 00/100),

? w cz. 5 ? Strzelce Kraje?skie ? 145 PLN (slownie: sto czterdzie?ci pi?? zl 00/100).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z Dzialem VI ?rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Dairy products

2017/S 186-380662

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lubuska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Pracy
ul. Zamenhofa 1
Zielona Gora
65-186
Poland
Telephone: +48 683284870
E-mail: lwk.zgora@ohp.pl
Fax: +48 683284871
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuska.ohp.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa nabialu na potrzeby jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP.

Reference number: LWK.BOA.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
15500000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 111 588.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zielona Gora

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nowa Sol

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wiechlice

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mi?dzyrzecz

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
II.2) Description
II.2.1) Title:

Strzelce Kraje?skie

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 075-144653

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zielona Gora

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Nowa Sol

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Grobla Spolka jawna Beata Konaszewska Janusz Rzeszutek
Nowa Sol
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 558.16 PLN
Total value of the contract/lot: 17 286.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Wiechlice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Bema Plus Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
?ary
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 943.09 PLN
Total value of the contract/lot: 65 358.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Mi?dzyrzecz

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe ?Jobex Boguslaw Gojdka
Mi?dzyrzecz
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 282.56 PLN
Total value of the contract/lot: 13 257.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Strzelce Kraje?skie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Gandia Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
Strzelce Kraje?skie
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 290.10 PLN
Total value of the contract/lot: 15 686.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Dairy products
ND Document number 380662-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Lubuska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Pracy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15500000 - Dairy products
OC Original CPV code 15500000 - Dairy products
RC NUTS code PL43
IA Internet address (URL) www.lubuska.ohp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >