Poland-Warsaw: Vascular prostheses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003037996778769
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382449-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Vascular prostheses

2017/S 187-382449

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Iwona Sokolowska- Dzial Zamowie? Publicznych ? blok B, parter, pokoj 2
Telephone: +48 22/599-17-00
E-mail: isokolowska@spcsk.pl
Fax: +48 22/599-17-04
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.spcsk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.spcsk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa protez naczyniowych- 2 pakiety.

Reference number: DZP.262.160.2017
II.1.2) Main CPV code
33184200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa protez naczyniowych- 2 pakiety. Szczegolowy opis i zakres zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 258 250.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1 a; Dzial Zaopatrzenia.

II.2.4) Description of the procurement:

Proteza naczyniowa z PTFE zbrojona zewn?trznie. Szczegolowy opis i zakres zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 148 750.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1 a; Dzial Zaopatrzenia.

II.2.4) Description of the procurement:

Proteza naczyniowa z PTFE zbrojona zewn?trznie. Szczegolowy opis i zakres zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 109 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1.1. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych szczegolnych wymaga? w tym zakresie.

1.2. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art.24 ust. 1 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych zwan? dalej Pzp oraz spelniaj? wymogi okre?lone w SIWZ.

2.W toku badania ofert Zamawiaj?cy zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art.24 ust. 1 i ust.5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca zlo?y Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, zgodnie z zarz?dzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

3. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania

3.1. Wykonawc? wobec ktorego zachodz? przeslanki okre?lone w art.24 ust.1 z uwzgl?dnieniem art.24 ust.7 oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3.2. Wykonawc?, ktory nie zlo?y wymaganych o?wiadcze? lub dokumentow lub nie spelni innych wymaga? okre?lonych w ustawie Pzp i SIWZ.

4. W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawca, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowi?zany b?dzie przedlo?y? dokumenty okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia tj. 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.

4.1. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie zobowi?zani s? do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo nale?y zal?czy? do oferty. W przypadku oferty zlo?onej przez podmioty wyst?puj?ce wspolnie, ktorych oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza ka?dy z partnerow samodzielnie zlo?y dokumenty, o ktorych mowa w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia tj. 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.

5. Wszystkie dokumenty zal?czone do oferty lub uzupelniane w toku jej weryfikacji musz? by? zlo?one w formie oryginalow lub kserokopii po?wiadczonych za zgodno?? z oryginalem przez osob? uprawnion? do skladania o?wiadcze? woli w imieniu wykonawcy. Je?eli uprawnienie wynika z odr?bnego pelnomocnictwa, nale?y je zal?czy?.

6. Ka?dy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ( www.spcsk.pl ) informacji, o ktorej mowa w art.86 ust.5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j: Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, ktorzy zlo?yli oferty. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia Wykonawca mo?e przedstawi? dowody (dokumenty b?d? informacje) potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych szczegolnych wymaga? w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych szczegolnych wymaga? w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1 a, Dzial Zamowie? Publicznych, parter, blok B, pok. 1.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga wplacenia wadium. Suma warto?ci wadium wszystkich pakietow wynosi: 2 400 PLN (kwoty wadium z podzialem na poszczegolne pakiety zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia). Szczegolowe informacje dotycz?ce wplaty i zwrotu wadium zawiera SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 z po?n. zm.), tj.:

1. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Terminy wnoszenia odwola?.

2.1. Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci Zamawiaj?cego wynosi:

a) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ?je?eli zostaly wniesione przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

b) w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2.2. Termin wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

2.3. Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci innych ni? wymienione w pkt. 2.1. i 2.2. wynosi 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

2.4 Termin na wniesienie odwolania w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, z tym, ?e je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w/w ogloszenia termin na

wniesienie odwolania wynosi 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Vascular prostheses

2017/S 187-382449

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Iwona Sokolowska- Dzial Zamowie? Publicznych ? blok B, parter, pokoj 2
Telephone: +48 22/599-17-00
E-mail: isokolowska@spcsk.pl
Fax: +48 22/599-17-04
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.spcsk.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa protez naczyniowych- 2 pakiety.

Reference number: DZP.262.160.2017
II.1.2) Main CPV code
33184200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 258 250.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 148 750.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 109 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Vascular prostheses
ND Document number 382449-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33184200 - Vascular prostheses
OC Original CPV code 33184200 - Vascular prostheses
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.spcsk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >