Slovakia-Krupina: Miscellaneous special-purpose machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 20 - Ship and Marine Equipment
Opps ID: NBD00003038123977129
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 380510-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Krupina: Miscellaneous special-purpose machinery

2017/S 186-380510

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mesto Krupina
00320056
Svatotroji?ne namestie 4/4
Krupina
963 01
Slovakia
Contact person: Ing. Martin Kri?an
Telephone: +421 455550333
E-mail: obstaravam@gmail.com
Fax: +421 455550325
NUTS code: SK032

Internet address(es):

Main address: http://www.krupina.sk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5324
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Podpora triedeneho zberu komunalnych odpadov ? mesto Krupina.

Reference number: 2/2017/EU
II.1.2) Main CPV code
42990000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmetom zakazky je dodanie techniky s prislu?enstvom na podporu triedeneho zberu komunalnych odpadov pre mesto Krupina. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 772 380.01 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nakladne vozidla.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34134200
34144000
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Mesto Krupina.

II.2.4) Description of the procurement:

Nakladne vozidlo 4 x 4 (1 ks) s nosi?om nadstavieb (1 x) a ramenovym naklada?om (1 ks), Nakladne vozidlo 6 x 4 (1 ks) s nadstavbou na zvoz bioodpadu (1 ks), Male nakladne vozidlo (1 ks) s hakovym naklada?om (1 ks) a zberovou nadstavbou (1 ks). Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 582 166.67 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Opera?ny program: Kvalita ?ivotneho prostredia, kod vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 ? 10.
II.2.14) Additional information

Ak uchadza? predklada ponuku za ?as? 1 tohto predmetu obstaravania, zabezpeka je po?adovana vo vy?ke 29 000 EUR. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stroje.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
16000000
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Mesto Krupina.

II.2.4) Description of the procurement:

Bio sekaci a rezaci voz (1 ks), Vidly s pridr?iava?om (1 ks). Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 127 686.67 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Opera?ny program: Kvalita ?ivotneho prostredia, kod vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 ? 10.
II.2.14) Additional information

Ak uchadza? predklada ponuku za ?as? 2 tohto predmetu obstaravania, zabezpeka je po?adovana vo vy?ke 3 800 EUR. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kontajnery

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34928480
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Mesto Krupina.

II.2.4) Description of the procurement:

Nadoba na bio odpad 240 litrov (970 ks), Kontajner maly k malemu nakladnemu vozidlu (2 ks). Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 62 526.67 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Opera?ny program: Kvalita ?ivotneho prostredia, kod vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 ? 10.
II.2.14) Additional information

Ak uchadza? predklada ponuku za ?as? 3 tohto predmetu obstaravania, zabezpeka je po?adovana vo vy?ke 1 800 EUR. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchadza? musi sp??a? podmienky u?asti uvedene v 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Ich splnenie preuka?e pod?a 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani predlo?enim originalnych dokladov alebo ich uradne osved?enych kopii. Predmetne podmienky u?asti su stanovene taxativne pod?a 32 zakona. Verejneho obstaravania sa mo?e zu?astni? len ten, kto sp??a tieto podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia:

a) nebol on, ani jeho ?tatutarny organ, ani ?len ?tatutarneho organu, ani ?len dozorneho organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ?in korupcie, trestny ?in po?kodzovania finan?nych zaujmov Europskych spolo?enstiev, trestny ?in legalizacie prijmu z trestnej ?innosti, trestny ?in zalo?enia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestny ?in zalo?enia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny ?in terorizmu a niektorych foriem u?asti na terorizme, trestny ?in obchodovania s ?u?mi, trestny ?in, ktoreho skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ?in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej dra?be,

b) nema nedoplatky poistneho na zdravotne poistenie, socialne poistenie a prispevkov na starobne dochodkove sporenie v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

c) nema da?ove nedoplatky v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v re?trukturalizacii, nie je v likvidacii, ani nebolo proti nemu zastavene konkurzne konanie pre nedostatok majetku alebo zru?eny konkurz pre nedostatok majetku,

e) je opravneny dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu,

f) nema ulo?eny zakaz u?asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone?nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

g) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia povinnosti v oblasti ochrany ?ivotneho prostredia, socialneho prava alebo pracovneho prava pod?a osobitnych predpisov, za ktore mu bola pravoplatne ulo?ena sankcia, ktore doka?e verejny obstaravate? preukaza?,

h) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia profesijnych povinnosti, ktore doka?e verejny obstaravate? preukaza?.

1.2 Uchadza? preukazuje splnenie podmienok u?asti nasledovnymi dokladmi:

a) pism. a) dolo?enym vypisom z registra trestov nie star?im ako 3 mesiace,

b) pism. b) dolo?enym potvrdenim zdravotnej pois?ovne a socialnej pois?ovne nie star?im ako 3 mesiace,

c) pism. c) dolo?enym potvrdenim miestne prislu?neho da?oveho uradu nie star?im ako 3 mesiace,

d) pism. d) dolo?enym potvrdenim prislu?neho sudu nie star?im ako 3 mesiace,

e) pism. e) dolo?enym dokladom o opravneni dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu, ktory zodpoveda predmetu zakazky,

f) pism. f) dolo?enym ?estnym vyhlasenim.

Skupina dodavate?ov preukazuje splnenie podmienok u?asti pod?a 32 zakona za ka?deho ?lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky u?asti pod?a 32 ods. 1 pism. e) zakona preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpe?i?.

Uchadza? zapisany v Zozname hospodarskych subjektov pod?a 152 zakona nie je povinny v procese verejneho obstaravania predklada? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti tykajucich sa osobneho postavenia pod?a 32 ods. 2 zakona.

Splnenie podmienky u?asti mo?no predbe?ne nahradi? v zmysle 39 zakona ? jednotnym europskym dokumentom (?alej len JED). Na u?ely zakona je JED dokumentom, ktorym hospodarsky subjekt mo?e predbe?ne nahradi? doklady na splnenie podmienok u?asti ur?ene verejnym obstaravate?om. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok u?asti nahradene JED-om predklada verejnemu obstaravate?ovi uchadza? pod?a 39 ods. 6 zakona.

Podrobnosti k tymto zakladnym po?iadavkam su uvedene v su?a?nych podkladoch.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Uchadza? predlo?i doklad/y

1. pod?a 33 ods. 1 pism. a) zakona a 2. pod?a 33 ods. 1 pism. d) zakona.

? Uchadza? mo?e na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia vyu?i? finan?ne zdroje inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? verejnemu obstaravate?ovi preukaza?, ?e pri plneni zmluvy bude skuto?ne pou?iva? zdroje osoby, ktorej postavenie vyu?iva na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia. Skuto?nos? pod?a druhej vety preukazuje uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukaza? svoje finan?ne a ekonomicke postavenie. Z pisomnej zmluvy musi vyplyva? zavazok osoby, ?e poskytne plnenie po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu. Osoba, ktorej zdroje maju by? pou?ite na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia, musi preukaza? splnenie podmienok u?asti tykajuce sa osobneho postavenia okrem 32 ods. 1 pism. e) a nesmu u nej existova? dovody na vylu?enie pod?a 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7 zakona. V pripade uchadza?a, ktoreho tvori skupina dodavate?ov zu?astnena na verejnom obstaravani, po?aduje sa preukazanie splnenia podmienok u?asti ekonomickeho a finan?neho postavenia pod?a tohto bodu oznamenia za v?etkych ?lenov skupiny spolo?ne. Uchadza? alebo osoba, ktorej zdroje maju by? pou?ite na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia mo?e predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti jednotnym europskym dokumentom (JED) pod?a 39. Ak uchadza? pou?ije jednotny europsky dokument, verejny obstaravate? mo?e na zabezpe?enie riadneho priebehu verejneho obstaravania kedyko?vek v jeho priebehu uchadza?a po?iada? o predlo?enie dokladu alebo dokladov nahradenych tymto jednotnym europskym dokumentom.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. k 33 ods. 1 pism. a) zakona: Verejny obstaravate? po?aduje predlo?enie pisomneho vyjadrenia alebo ekvivalentneho dokladu od banky alebo pobo?ky zahrani?nej banky alebo zahrani?nej banky (banka), v ktorej ma uchadza? vedeny u?et, ?e uchadza? za predchadzajuce 3 mesiace ku d?u vystavenia dokladu resp. za obdobie, za ktore su udaje dostupne (ku d?u vystavenia dokladu) v zavislosti od vzniku alebo za?atia prevadzkovania ?innosti/zriadenia u?tu je a bol schopny plni? si finan?ne zavazky, nie je a nebol v nepovolenom debete, v pripade splacania uveru dodr?iava a dodr?iaval splatkovy kalendar a ?e jeho be?ny u?et nie je a nebol predmetom blokacie alebo exekucie. Predmetne vyjadrenie alebo ekvivalentny doklad od banky nemo?e by? star?i ako 3 mesiace predchadzajuce d?u lehoty na predkladanie ponuk. K vyjadreniu banky/bank alebo ekvivalentnemu/ym dokladu/om uchadza? zarove? predlo?i ?estne vyhlasenie podpisane ?tatutarnym organom uchadza?a alebo osobou opravnenou kona? za uchadza?a, ?e nemal a nema vedene u?ty ani zavazky v inej/ych banke/ach ako tej/tych, od ktorej/ktorych predlo?il vy??ie uvedene potvrdenie/a resp. ekvivalentny/e doklad/y.

2. k 33 ods. 1 pism. d) zakona: Verejny obstaravate? po?aduje, aby uchadza? preukazal preh?ad o celkovom obrate za posledne 3 ukon?ene hospodarske roky, za ktore su dostupne v zavislosti od vzniku alebo za?atia prevadzkovania ?innosti. Uchadza? po?adovany obrat preuka?e: Vykazom ziskov a strat resp. vykazom o prijmoch a vydavkoch, resp. ekvivalentnym dokladom za posledne 3 ukon?ene hospodarske roky, v pripade ak su relevantne udaje z vykazov zverejnene pod?a zakona v registri u?tovnych zavierok sta?i, ak uchadza? predlo?i preh?ad o celkovom obrate za posledne 3 hospodarske roky a pouka?e na zverejnenie relevantnych udajov. Uchadza? zarove? predlo?i ?estne vyhlasenie, v ktorom uvedie vy?ku obratov za po?adovane obdobie. Verejny obstaravate? po?aduje, aby uchadza? preukazal celkovy obrat v minimalnej vy?ke:

ak predklada ponuku na ?as? 1.Nakladne vozidla: 1 100 000 EUR,

ak predklada ponuku na ?as? 2. Stroje: 250 000 EUR,

ak predklada ponuku na ?as? ?. 3 Kontajnery: 125 000 EUR

kumulativne za po?adovane obdobie, t. j. za posledne 3 hospodarske roky, resp. za roky, ktore su dostupne v zavislosti od vzniku alebo za?atia prevadzkovania ?innosti.

V pripade, ak uchadza? predklada ponuku na viac ?asti predmetu zakazky, preukazuje obrat vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, ktorej predpokladana hodnota z ?asti, na ktore predklada ponuku, je najvy??ia.

Na vy?islenie obratu sa pri prepo?te z inej meny na menu EUR pou?ije kurz Europskej centralnej banky platny v de? odoslania oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania na predmetnu verejnu su?a? na zverejnenie v Uradnom vestniku EU. Z uchadza?ovych predkladanych dokladov preukazujucich sposobilos? pod?a 33 zakona musi by? zrejme splnenie vy??ie identifikovanej minimalnej urovne po?adovanej verejnym obstaravate?om a rovnako musi by? zrejme, ?e preukazovanie sa tyka osoby uchadza?a.

Vy?aduje sa predlo?enie originalov alebo uradne osved?enych kopii v?etkych dokladov, pokia? nie je uvedene inak.

Odovodnenie primeranosti: Verejny obstaravate? stanovenim podmienok u?asti pod?a 33 ods. 1 pism. a) a d) zakona skuma schopnos? uchadza?a plni? si finan?ne zavazky a skuma vy?ku obratu a ekonomicku a finan?nu stabilitu uchadza?a. Uchadza? predlo?i doklady, ktorymi preukazuje svoje finan?ne a ekonomicke postavenie ako dokazy, ?e v predchadzajucom obdobi bol z h?adiska svojho ekonomickeho a finan?neho postavenia schopny uspe?ne plni? zmluvy, resp. v su?asnom obdobi je z h?adiska svojho ekonomickeho a finan?neho postavenia schopny v?as a riadne plni? takuto zmluvu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchadza? predlo?i doklad/y

1. pod?a 34 ods. 1 pism. a) zakona a 2. pod?a 34 ods. 1 pism. d) zakona v nadvaznosti na 35 zakona.

Odovodnenie primeranosti k 34 ods. 1 pism. a) zakona: Podmienka u?asti je primerana a jej potreba vyplynula z dovodu overenia si skuto?nosti, ?i uchadza?i disponuju odbornymi skusenos?ami z oblasti predmetu zakazky a su opravneni a schopni ho plni?/doda?.

Odovodnenie primeranosti k 34 ods. 1 pism. d) zakona v nadvaznosti na 35 zakona: Verejny obstaravate? po?adovanim tejto podmienky u?asti skuma schopnos? uchadza?a doda? po?adovany predmet zakazky v po?adovanej kvalite. Podmienka u?asti je potrebna a primerana vo vz?ahu k predmetu zakazky, preto?e uchadza? musi preukaza? schopnos? zabezpe?i? kvalitu a spo?ahlivos? dodaneho predmetu zakazky. Preukazanie certifikacie sa po?aduje v zmysle ?tandardov EU.

Uchadza? mo?e na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyu?i? technicke a odborne kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? verejnemu obstaravate?ovi preukaza?, ?e pri plneni zmluvy bude skuto?ne pou?iva? kapacity osoby, ktorej sposobilos? vyu?iva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti. Skuto?nos? pod?a druhej vety preukazuje uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukaza? svoju technicku sposobilos? alebo odbornu sposobilos?. Z pisomnej zmluvy musi vyplyva? zavazok osoby, ?e poskytne svoje kapacity po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu. Osoba, ktorej kapacity maju by? pou?ite na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukaza? splnenie podmienok u?asti tykajuce sa osobneho postavenia a nesmu u nej existova? dovody na vylu?enie pod?a 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7 zakona; opravnenie dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace, alebo poskytova? slu?bu preukazuje vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, na ktoru boli kapacity uchadza?ovi poskytnute. V pripade uchadza?a, ktoreho tvori skupina dodavate?ov zu?astnena na verejnom obstaravani, po?aduje sa preukazanie splnenia podmienok u?asti pod?a tohto bodu oznamenia za v?etkych ?lenov skupiny spolo?ne. Uchadza? alebo osoba, ktorej zdroje maju by? pou?ite na preukazanie technickej a odbornej sposobilosti mo?e predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti jednotnym europskym dokumentom (JED) pod?a 39. Ak uchadza? pou?ije jednotny europsky dokument, verejny obstaravate? mo?e na zabezpe?enie riadneho priebehu verejneho obstaravania kedyko?vek v jeho priebehu uchadza?a po?iada? o predlo?enie dokladu alebo dokladov nahradenych tymto jednotnym europskym dokumentom.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. k 34 ods. 1 pism. a) zakona: Uchadza? musi preukaza? technicku alebo odbornu sposobilos? zoznamom dodavok tovaru za predchadzajuce 3 roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a tohto zakona.

Ak uchadza? predlo?i ponuku na ?as? 1. Nakladne vozidla, verejny obstaravate? po?aduje preukaza?, ?e v definovanom obdobi (t. j. 3 roky odo d?a vyhlasenia tohto verejneho obstaravania) dodal uchadza? v minimalnej kumulativnej hodnote 580 000 EUR bez DPH tovar rovnakeho alebo podobneho charakteru ako je predmet tejto zakazky na ?as? 1., t. j. nakladne vozidla.

Ak uchadza? predlo?i ponuku na ?as? 2. Stroje, verejny obstaravate? po?aduje preukaza?, ?e v definovanom obdobi (t. j. 3 roky odo d?a vyhlasenia tohto verejneho obstaravania) dodal uchadza? v minimalnej kumulativnej hodnote 127 000 EUR bez DPH tovar rovnakeho alebo podobneho charakteru ako je predmet tejto zakazky na ?as? 2., t. j. pridavne zariadenia alebo pridavne stroje k vozidlam alebo k po?nohospodarskym strojom.

Ak uchadza? predlo?i ponuku na ?as? 3. Kontajnery, verejny obstaravate? po?aduje preukaza?, ?e v definovanom obdobi (t. j. 3 roky odo d?a vyhlasenia tohto verejneho obstaravania) dodal uchadza? v minimalnej kumulativnej hodnote 62 500 EUR bez DPH tovar rovnakeho alebo podobneho charakteru ako je predmet tejto zakazky na ?as? 3., t. j. kontajnery a nadoby na odpad a odpadky.

V pripade, ak uchadza? predlo?i ponuku na cely predmet zakazky preuka?e splnenie tejto podmienky na ka?du ?as? samostatne.

Udaje, ktore su vyjadrene sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchadza? predlo?i v povodnej mene a v mene EUR. Prepo?et inej meny na EUR uchadza? prepo?ita kurzom Europskej centralnej banky (ECB) platnym v posledny de? prislu?neho kalendarneho roka. Za vyhlasenie verejneho obstaravania sa pova?uje zverejnenie Oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania v uradnom vestniku EU.

2. k 34 ods. 1 pism. d) zakona v nadvaznosti na 35 zakona: Uchadza? sa preuka?e (plati pre v?etky ?asti) certifikatom na system riadenia kvality pod?a EN ISO 9001 alebo rovnocennym osved?enim vydanym prislu?nymi organmi ?lenskych ?tatov Europskeho spolo?enstva na zabezpe?enie kvality pod?a po?iadaviek na vystavenie prislu?neho certifikatu, ktory potvrdzuje, ?e uchadza? ma vo svojej organizacii zavedeny system mana?erstva kvality vo vz?ahu k predmetu zakazky na tu ?as? predmetu zakazky, na ktoru predklada svoju ponuku. Verejny obstaravate? uzna ako rovnocenne osved?enia aj osved?enia vydane prislu?nymi organmi ?lenskych ?tatov. Verejny obstaravate? musi prija? aj ine dokazy predlo?ene uchadza?om, ktore su rovnocenne opatreniam a po?iadavkam na vystavenie prislu?neho certifikatu. Z uchadza?om predkladanych dokladov preukazujucich sposobilos? pod?a 34 zakona musi by? zrejme splnenie vy??ie identifikovanej minimalnej urovne po?adovanej verejnym obstaravate?om a rovnako musi by? zrejme, ?e preukazovanie sa tyka osoby uchadza?a. Vy?aduje sa predlo?enie originalov alebo uradne osved?enych kopii v?etkych dokladov, pokia? nie je uvedene inak.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Predavajuci sa zavazuje strpie? vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a slu?bami, a to kedyko?vek po?as trvania platnosti a u?innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratneho finan?neho prispevku na to opravnenymi osobami a zavazok poskytnu? tymto osobam v?etku potrebnu su?innos?.

Opravnene osoby su:

a) Poskytovate? a nim poverene osoby,

b) Utvar naslednej finan?nej kontroly a nimi poverene osoby,

c) Najvy??i kontrolny urad SR, prislu?na Sprava finan?nej kontroly, Certifika?ny organ a nimi poverene osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverene osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pism. a) a? e) v sulade s prislu?nymi pravnymi predpismi SR a EU.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Pou?ije sa elektronicka aukcia pod?a 54 zakona o verejnom obstaravani. Informacie o elektronickej aukcii su uvedene v su?a?nych podkladoch.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 15:00
Place:

Mesto Krupina, Svatotroji?ne namestie 4/4, 963 01 Krupina, Slovensko.

Information about authorised persons and opening procedure:

Uvedena lehota IV.2.7 sa tyka otvarania ?asti ponuk s ozna?enim Ostatne. Otvaranie ponuk, ?as? Ostatne i ?as? Kriteria sa uskuto?ni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani, bez pritomnosti uchadza?ov v nadvaznosti na dvojkolovos? postupu a pou?itu elektronicku aukciu. Otvaranie ponuk v zmysle 52 a 54 zakona o verejnom obstaravani je neverejne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

1. Zaujemcovia si mo?u su?a?ne podklady vy?iada? pisomne na e-mailovej adrese otazky.vo@gmail.com . Su?a?ne podklady sa poskytuju vylu?ne v elektronickej forme na e-mailovu adresu zaujemcu, uvedenu v doru?enej ?iadosti o poskytnutie su?a?nych podkladov.

2. Ka?deho zaujemcu informujeme, ?e su?a?ne podklady su k dispozicii v profile verejneho obstaravate?a a su pristupne bez obmedzenia. V?etky pripadne opravy a/alebo odpovede na ?iadosti o vysvetlenie budu zverejnene tamtie?.

3. Komunikacia a vymena informacii medzi verejnym obstaravate?om a zaujemcami/uchadza?mi sa na zaklade 187 ods. 8 zakona uskuto?ni pisomne prostrednictvom po?ty, ineho doru?ovate?a, elektronicky alebo kombinaciou uvedenych sposobov, pri?om pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikacia uskuto??ovana prostrednictvom e-mailu.

4. Kupna cena (ka?dej ?asti) bude splatna do 60 dni odo d?a vystavenia faktury.

5.Vysledkom verejnej su?a?e bude Kupna zmluva (pre ka?du ?as? samostatne).

6. Kupna zmluva (pre ka?du ?as?) nadobudne u?innos?:

a) d?om nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s ust. 47a Obchodneho zakonnika,

b) po kompletnom administrativnom schvaleni procesu verejneho obstaravania, z ktoreho Predmet plnenia vzi?iel. Obe tieto podmienky musia by? splnene kumulativne.

7. Verejny obstaravate? vyhlasuje, ?e obmedzuje informacie po?adovane ako podmienky u?asti (tykajuce sa ?asti IV: Podmienky u?asti oddiel A a? D Jednotneho europskeho dokumentu) na jednu otazku, s odpove?ou ano alebo nie (ALFA: Globalny udaj pre v?etky podmienky u?asti), t. j. ?i hospodarske subjekty sp??aju v?etky po?adovane podmienky u?asti, tykajuce sa ekonomickeho a finan?neho postavenia, technickej a odbornej sposobilosti.

8. V bodoch II.2.14) Dopl?ujuce informacie v ramci ka?dej z ?asti zakazky tohto Oznamenia je pre ka?du ?as? zakazky konkretizovana vy?ka po?adovanej zabezpeky. V pripade, ?e uchadza? poda ponuku do viacero ?asti, vy?aduje sa, aby zlo?il zabezpeku za ka?du ?as? v kumulativnej vy?ke, na ktoru predlo?i ponuku. V pripade, ?e uchadza? poda ponuku do v?etkych troch ?asti, vy?aduje sa, aby zlo?il zabezpeku v kumulativnej vy?ke 34 600 EUR. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

9. Predmetne verejne obstaravanie nie je zelene verejne obstaravanie, obstaravanie inovacii, obstaravanie zamerane na socialne aspekty.

10. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V?etky sposoby a mo?nosti reviznych postupov vratane potrebnych nale?itosti a lehot su uvedene v zakone ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Krupina: Miscellaneous special-purpose machinery

2017/S 186-380510

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mesto Krupina
00320056
Svatotroji?ne namestie 4/4
Krupina
963 01
Slovakia
Contact person: Ing. Martin Kri?an
Telephone: +421 455550333
E-mail: obstaravam@gmail.com
Fax: +421 455550325
NUTS code: SK032

Internet address(es):

Main address: http://www.krupina.sk

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Podpora triedeneho zberu komunalnych odpadov ? mesto Krupina.

Reference number: 2/2017/EU
II.1.2) Main CPV code
42990000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 772 380.01 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nakladne vozidla.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34134200
34144000
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 582 166.67 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stroje.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
16000000
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 127 686.67 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kontajnery

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34928480
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK032
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 62 526.67 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Slovakia-Krupina: Miscellaneous special-purpose machinery
ND Document number 380510-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KRUPINA
AU Authority name Mesto Krupina (00320056)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 16000000 - Agricultural machinery
34134200 - Tipper trucks
34144000 - Special-purpose motor vehicles
34928480 - Waste and rubbish containers and bins
42990000 - Miscellaneous special-purpose machinery
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
OC Original CPV code 16000000 - Agricultural machinery
34134200 - Tipper trucks
34144000 - Special-purpose motor vehicles
34928480 - Waste and rubbish containers and bins
42990000 - Miscellaneous special-purpose machinery
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
RC NUTS code SK032
IA Internet address (URL) http://www.krupina.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >