Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 75 - Office Supplies and Devices
Opps ID: NBD00003038326363981
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 380489-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines

2017/S 186-380489

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ?Meditrans SPZOZ w Warszawie
ul. Pozna?ska 22
Warszawa
00-685
Poland
Contact person: Anna Powier?a
Telephone: +48 225251243
E-mail: anna.powierza@meditrans.waw.pl
Fax: +48 225251279
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.meditrans.waw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.meditrans.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywne dostawy materialow eksploatacyjnych do urz?dze? biurowych.

Reference number: WSPRiTS/ZP/34/17
II.1.2) Main CPV code
30125110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy materialow eksploatacyjnych do urz?dze? biurowych szczegolowo opisanych w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w zal?czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? dalej zwanej ?SIWZ. Materialy eksploatacyjne do urz?dze? biurowych wyprodukowane od podstaw przez odpowiedniego producenta sprz?tu drukuj?cego i kopiuj?cego, ktore zostaly opracowane razem ze sprz?tem i no?nikami w celu zapewnienia optymalnej jako?ci druku, wydajno?ci i niezawodno?ci sprz?tu oraz zapewniaj?cego realizacj? warunkow gwarancyjnych producenta sprz?tu drukuj?cego i kopiuj?cego. Oferowane materialy musz? by? fabrycznie nowe, tzn. do produkcji ktorych u?yto materialow nowych. Ponadto musz? posiada? oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy), gwarantuj?cymi, ?e produkt nie byl u?yty od momentu wyprodukowania.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 215 186.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30125120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ?Meditrans SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Oferowane materialy musz? by? fabrycznie nowe, tzn. do produkcji ktorych u?yto materialow nowych. Ponadto musz? posiada? oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy), gwarantuj?cymi, ?e produkt nie byl u?yty od momentu wyprodukowania. Materialy powinny posiada? naniesiony na opakowania opis jednoznacznie identyfikuj?cy produkt oraz jego wydajno??, znak firmowy producenta, kod produktu, typ i model sprz?tu, do ktorego material jest przeznaczony oraz termin wa?no?ci nie krotszy ni? 12 m-cy od daty dostawy. W przypadku oferowania przez Wykonawc? produktu rownowa?nego do wymaganych przez Zamawiaj?cego materialow eksploatacyjnych do urz?dze? biurowych ci??ar udowodnienia rownowa?no?ci spoczywa na Wykonawcy.

Przez produkt rownowa?ny Zamawiaj?cy rozumie produkt kompatybilny ze sprz?tem, do ktorego jest zamowiony, o parametrach i standardach jako?ciowych takich samych b?d? lepszych (pojemno??, wydajno??, jako?? wydruku) w stosunku do materialow oryginalnych. Jednocze?nie musi on by? nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadaj?cy elementow z recyklingu ani elementow wcze?niej u?ywanych lub modyfikowanych. Po zainstalowaniu materialu w sprz?cie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprz?tu nie mog? si? pojawia? ?adne negatywne komunikaty. W przypadku gdy produkt oryginalny posiada wbudowany uklad scalony, ktory monitoruje proces druku i zu?ycia tonera, produkt rownowa?ny winien posiada? analogiczny element. W przypadku trzykrotnej reklamacji dotycz?cej niekompatybilno?ci danego produktu rownowa?nego Wykonawca zobowi?zuje si? do dostarczania produktu oryginalnego w cenie podanej w Formularzu cenowym, do ko?ca trwania umowy.

Wykonawca dostarczaj?cy produkty rownowa?ne o?wiadcza, ?e przejmie odpowiedzialno?? w przypadku naruszenia warunkow gwarancyjnych urz?dze? drukuj?cych. Wykonawca gwarantuje napraw? w autoryzowanym serwisie producenta sprz?tu lub wymian? urz?dzenia na nowe.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryterium cena waga: 55 %

Kryterium oryginalno?? produktu waga: 40 %

Kryterium termin dostawy waga: 5 %

Termin dostawy: 1 dzie? roboczy (24 h) ? 1 pkt; do 2 dni roboczych (48 h) ? 0 pkt

Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamowienia w terminie: od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r.

(dostawy cz?stkowe przedmiotu zamowienia na podstawie skladanych zamowie?).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie ustanawia szczegolnych wymaga? w tym zakresie, wystarczaj?cym b?dzie zlo?enie przez Wykonawc? stosownego o?wiadczenia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustanawia szczegolnych wymaga? w tym zakresie, wystarczaj?cym b?dzie zlo?enie przez Wykonawc? stosownego o?wiadczenia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy materialow eksploatacyjnych do urz?dze? biurowych lub urz?dze? biurowych lub materialow biurowych o warto?ci co najmniej 200 000 PLN brutto ka?da.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarl z nim, umow? w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Sala konferencyjna w siedzibie Zamawiaj?cego.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium: 9 000 PLN; slownie: dziewi?? tysi?cy zlotych.

Wykonawca pozostaje zwi?zany zlo?on? ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy ? Prawo zamowie? publicznych, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

3. Na rozstrzygni?cie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines

2017/S 186-380489

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ?Meditrans SPZOZ w Warszawie
ul. Pozna?ska 22
Warszawa
00-685
Poland
Contact person: Anna Powier?a
Telephone: +48 225251243
E-mail: anna.powierza@meditrans.waw.pl
Fax: +48 225251279
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.meditrans.waw.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywne dostawy materialow eksploatacyjnych do urz?dze? biurowych.

Reference number: WSPRiTS/ZP/34/17
II.1.2) Main CPV code
30125110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 215 186.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30125120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Toner for laser printers/fax machines
ND Document number 380489-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WARSAW
AU Authority name Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ?Meditrans SPZOZ w Warszawie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
30125120 - Toner for photocopiers
OC Original CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
30125120 - Toner for photocopiers
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.meditrans.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >