Poland-Celestynow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003038526572891
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383193-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Celestynow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 187-383193

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Celestynow
ul. Obro?cow Pokoju 58
Celestynow
05-430
Poland
Contact person: Arkadiusz Dmowski, Dorota Celi?ska-Szol
Telephone: +48 227897003
E-mail: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl
Fax: +48 227898285
NUTS code: PL92

Internet address(es):

Main address: www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej ? PGL Lasy Pa?stwowe
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwoch zbiornikow retencyjnych oraz obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Celestynow.

Reference number: SA.270.10.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia bylo opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: odbudowy zbiornika retencyjnego w Le?nictwie Zbojna Gora, budowy zbiornika retencyjnego w Le?nictwie Sobienie oraz budowy obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Celestynow wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwole? i decyzji administracyjnych a tak?e pelnienie nadzoru autorskiego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL92
Main site or place of performance:

Woj. mazowieckie, dzielnica Wawer m.st. Warszawy, powiat otwocki, garwoli?ski, Gminy: Wawer, Wi?zowna, Celestynow, Pilawa, Sobienie Jeziory.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla budowy trzech zada?: Zadanie I. Odbudowa zbiornika retencyjnego w Le?nictwie Zbojna Gora w oddz. 120 k, j (dz. ew. nr 30 obr?b 3-11-65, gm. Wawer oraz dz. ew. nr 58/1 obr?b 718 gm. Wesola). Powierzchnia zaplanowanego do przebudowy zbiornika retencyjnego wynosi ok. 2 270 m 2 . ?rednia gl?boko?? ok. 0,97 m. Zakladany wska?nik realizacji projektu ?ilo?? m wody zaplanowana do zretencjonowania w zbiorniku ? min. 2 160 m 3 Zadanie II. Budowa zbiornika retencyjnego w Le?nictwie Sobienie w oddz. 182f (dz. ew. nr 2451/1 obr.Zuzanow, gm. Sobienie Jeziory). Zakladany wska?nik realizacji projektu ?ilo?? m 3 wody zaplanowana dozretencjonowania w zbiorniku ? min. 550 m 3

Zadanie III. budowa obiektow malej retencji w celu przywracania funkcji obszarom mokradlowym w Nadle?nictwie Celestynow. Zadanie polega na budowie systemu zastawek reguluj?cych wielko?? odplywu w rowach melioracyjnych (31 szt.), progu (1szt) a tak?e przepustow (15 szt.). Zakladany wska?nik realizacji projektu ?ilo?? m 3 wody zaplanowana do zretencjonowania poza zbiornikiem ? min. 6 000 m 3

Zakres wykonania uslugi dokumentacji projektowej:

1. wykonanie koncepcji projektowej wraz z weryfikacj? przydatno?ci istniej?cej infrastruktury hydrotechnicznej?2 egz. w wersji papierowej. Tre?? koncepcji projektowej zostanie omowiona i uzgodniona podczas spotkania w nadle?nictwie.

2. sporz?dzenie kart informacyjnych przedsi?wzi?cia,

3. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnie?, opinii i decyzji administracyjnych pozwalaj?cych na wykonanie zaprojektowanej inwestycji budowlanej m.in. decyzji ?rodowiskowych, lokalizacyjnych, uzgodnie? z Gmin? Pilawa oraz Zarz?dem Drog Powiatowych w Otwocku, pozwolenie na budow? u wla?ciwego organu administracyjnego (je?eli b?dzie wymagane),

4. sporz?dzenie wniosku i uzyskanie decyzji RDO? ustalaj?cej warunki prowadzenia robot,

5. sporz?dzenie mapy do celow projektowych,

6. sporz?dzenie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego zgodnego z przepisami prawa ? 3 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,

7. sporz?dzenie operatu wodnoprawnego (wraz z opisem dzialalno?ci w j?zyku nietechnicznym) ? 3 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

8. sporz?dzenie projektu budowlanego wraz z informacj? dotycz?c? bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia? 4 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

9. sporz?dzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

10. sporz?dzenie projektu wykonawczego 3 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

11. sporz?dzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) ? 4 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

12. pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacj? projektu.

Zamawiaj?cy wymaga aby usluga zostala wykonana w oparciu o zalo?enia zawarte w:

a) Podr?czniku wdra?ania projektu, cz??? I zakres rzeczowy.

b) Podr?czniku wdra?ania projektu, cz??? II podr?cznik procedur.

Wykonawca przedstawi Zamawiaj?cemu harmonogram prac z zaznaczeniem etapow i terminow ich rozpocz?cia i zako?czenia oraz przewidywanych kosztow za poszczegolne prace.

Wykonawca zobowi?zuje si? do uzgadniania rozwi?za? projektowych z Zamawiaj?cym na ka?dym etapie prac oraz tre?ci dokumentow przeznaczonych do procedur administracyjnych.

W przypadku post?powa? administracyjnych Wykonawca zobowi?zuje si? na bie??co informowa? Zamawiaj?cego o przebiegu post?powa? i przekazywa? drog? elektroniczn? cal? korespondencj? zwi?zan? z tymi post?powaniami. Wykonawca na ??danie Zamawiaj?cego sklada ?raport z realizacji zamowienia.

Zamawiaj?cy zaleca, by Wykonawca zapoznal si? z terenem, na ktorym zaplanowana zostala realizacja przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych nr POIS.02.01.00-00-0005/16.
II.2.14) Additional information

Wykonawca udziela 36 miesi?cznej gwarancji. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszaj? uprawnie? Zamawiaj?cego z tytulu r?kojmi. R?kojmia obowi?zuje przez okres 36 miesi?cy. Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % calkowitej ceny oferty brutto.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 157-325544
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwoch zbiornikow retencyjnych oraz obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Celestynow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Uzasadnienie prawne: post?powanie uniewa?niono na podstawie art 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: w post?powaniu nie wplyn?la ?adna oferta.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
ul. Post?pu 17
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
Warszawa
ul. Post?pu 17a
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Celestynow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 187-383193

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Celestynow
ul. Obro?cow Pokoju 58
Celestynow
05-430
Poland
Contact person: Arkadiusz Dmowski, Dorota Celi?ska-Szol
Telephone: +48 227897003
E-mail: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl
Fax: +48 227898285
NUTS code: PL92

Internet address(es):

Main address: www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwoch zbiornikow retencyjnych oraz obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Celestynow.

Reference number: SA.270.10.2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL92

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 157-325544

Section V: Award of contract

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwoch zbiornikow retencyjnych oraz obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Celestynow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Celestynow: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 383193-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place CELESTYNOW
AU Authority name Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Celestynow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL92
IA Internet address (URL) www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >