Poland-Jozefow nad Wisl?: Building installation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003038556543798
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 380476-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Jozefow nad Wisl?: Building installation work

2017/S 186-380476

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Jozefow nad Wisl?
ul. Opolska 33F
Jozefow nad Wisl?
24-340
Poland
Contact person: Marek G?sior
Telephone: +48 818288320
E-mail: marek.gasior@gminajozefow.pl
Fax: +48 818285070
NUTS code: PL815

Internet address(es):

Main address: www.gminajozefow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ugjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? 600 zestawow instalacji solarnych na terenie gminy Jozefow nad Wisl? realizowanego w ramach projektu ?Ekoenergia w Gminie Jozefow.

Reference number: IP.271.3.2017.GM
II.1.2) Main CPV code
45300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa i monta? 600 zestawow instalacji solarnych na terenie gminy Jozefow nad Wisl?, w tym: 497 dwupanelowych, 73 trzypanelowych, 30 czteropanelowych.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 4 609 276.51 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09331100
45330000
45310000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
Main site or place of performance:

Gmina Jozefow nad Wisl?.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i monta? 600 zestawow instalacji solarnych na terenie gminy Jozefow nad Wisl?, w tym: 497 dwupanelowych, 73 trzypanelowych, 30 czteropanelowych.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 20/11/2017
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Umowa realizowana na obiektach beneficjentow na terenie calej gminy Jozefow nad Wisl?.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 12:05
Place:

Urz?d Gminy Jozefow nad Wisl?, ul. Opolska 33F, 24-340 Jozefow nad Wisl?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.) przysluguj? ?rodki ochrony.

2) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 2 i ust. 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5) Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6) Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7) ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Jozefow nad Wisl?: Building installation work

2017/S 186-380476

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Jozefow nad Wisl?
ul. Opolska 33F
Jozefow nad Wisl?
24-340
Poland
Contact person: Marek G?sior
Telephone: +48 818288320
E-mail: marek.gasior@gminajozefow.pl
Fax: +48 818285070
NUTS code: PL815

Internet address(es):

Main address: www.gminajozefow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i monta? 600 zestawow instalacji solarnych na terenie gminy Jozefow nad Wisl? realizowanego w ramach projektu ?Ekoenergia w Gminie Jozefow.

Reference number: IP.271.3.2017.GM
II.1.2) Main CPV code
45300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 4 609 276.51 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09331100
45330000
45310000
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 20/11/2017
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Jozefow nad Wisl?: Building installation work
ND Document number 380476-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place JOZEFOW NAD WISL?
AU Authority name Gmina Jozefow nad Wisl?
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
OC Original CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
RC NUTS code PL815
IA Internet address (URL) www.gminajozefow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >