Poland-Pozna?: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003038566941864
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382486-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Medical equipments

2017/S 187-382486

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki w Poznaniu
000292209
Juraszow 7/19
Pozna?
60-479
Poland
E-mail: zaopatrzenie@lutycka.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.lutycka.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup sprz?tu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Szpitalu Wojewodzkim w Poznaniu.

Reference number: SZw/SZp/6/2016
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli zal?cznika do SIWZ:

a) dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie Sprz?tu na wlasny koszt i wlasnym staraniem,

b) przekazanie Zamawiaj?cemu szczegolowych instrukcji obslugi i zasad konserwacji sprz?tu,

c) przekazanie Zamawiaj?cemu na etapie zawarcia umowy przed przyst?pieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatow dopuszczaj?cych dostarczany sprz?t do stosowania w jednostkach slu?by zdrowia,

d) przeszkolenie personelu Zamawiaj?cego w zakresie obslugi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiaj?cego, w liczbie wskazanej przez Zamawiaj?cego odpowiednio w zal?czniku do umowy,

e) udzielenie gwarancji jako?ci sprz?tu na okres wskazany w 7 ust. 9 umowy i na warunkach wskazanych przez Zamawiaj?cego w zal?czniku do umowy,

f) wykonywaniu w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przegl?dow (zgodnie z wytycznymi producenta sprz?tu w tym zakresie), bez pobierania z tego tytulu odr?bnych oplat.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 783 165.77 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia medycznego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego ul. Juraszow 7/19 ? Szpitalny Oddzial Ratunkowy.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia medycznego. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli zal?cznika do SIWZ ? formularzu cenowym. Na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do Specyfikacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0061/16.
II.2.14) Additional information

Projekt jest wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Dzialanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa aparatury medycznej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa aparatury medycznej. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli zal?cznika do SIWZ ? formularzu cenowym. Na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do Specyfikacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0061/16.
II.2.14) Additional information

Projekt jest wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Dzialanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa systemu do przeprowadzenia procedury ECMO

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego ul. Juraszow 7/19 ? Szpitalny Oddzial Ratunkowy.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa systemu do przeprowadzania procedury ECMO. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli zal?cznika do SIWZ ? formularzu cenowym. Na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do Specyfikacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.01.00-00-0061/16.
II.2.14) Additional information

Projekt jest wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Dzialanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia medycznego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Paramedica Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-815
Poland
Telephone: +48 223130939
E-mail: paramedica@paramedica.pl
Fax: +48 223130959
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 063 917.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 195 363.08 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 40 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawa, instalacja, serwis gwarancyjny, szkolenie: poz. 5,6,17,25,29,6,11.

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa aparatury medycznej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Paramedica Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-815
Poland
Telephone: +48 223130939
E-mail: paramedica@paramedica.pl
Fax: +48 223130959
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 300 144.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 265 802.69 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 40 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawa, instalacja, szkolenie, serwis gwarancyjny: poz. 17,18,1,3,4,19,9,10,5,17,18

Udzielenie licencji na oprogramowanie aplikacyjne, wykonanie uslug wdro?eniowych, rekonfiguracja ?rodowiska RDBMS, szkolenie instrukta?owe, serwis gwarancyjny, podl?czenie PACS AGFA poz. 17 i 18.

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Dostawa systemu do przeprowadzenia procedury ECMO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maquet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-823
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 321 923.54 PLN
Total value of the contract/lot: 322 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Medical equipments

2017/S 187-382486

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki w Poznaniu
000292209
Juraszow 7/19
Pozna?
60-479
Poland
E-mail: zaopatrzenie@lutycka.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.lutycka.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup sprz?tu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Szpitalu Wojewodzkim w Poznaniu.

Reference number: SZw/SZp/6/2016
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 783 165.77 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia medycznego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa aparatury medycznej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa systemu do przeprowadzenia procedury ECMO

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa sprz?tu i wyposa?enia medycznego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Paramedica Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-815
Poland
Telephone: +48 223130939
E-mail: paramedica@paramedica.pl
Fax: +48 223130959
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 063 917.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 195 363.08 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa aparatury medycznej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Paramedica Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-815
Poland
Telephone: +48 223130939
E-mail: paramedica@paramedica.pl
Fax: +48 223130959
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 300 144.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 265 802.69 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Dostawa systemu do przeprowadzenia procedury ECMO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maquet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-823
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 321 923.54 PLN
Total value of the contract/lot: 322 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Medical equipments
ND Document number 382486-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place POZNA?
AU Authority name Szpital Wojewodzki w Poznaniu (000292209)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
RC NUTS code PL
PL415
IA Internet address (URL) www.lutycka.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >