Poland-Krakow: Fluorescent microscopes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 62 - Lighting Fixtures and Lamps
Opps ID: NBD00003038587843813
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 11, 2017
Solicitation No: 380473-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Fluorescent microscopes

2017/S 186-380473

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddzial w Krakowie
000288366
Garncarska 11
Krakow
31-115
Poland
Contact person: Halina ?ak
Telephone: +48 126348282
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Fax: +48 124231565
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.onkologia.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.onkologia.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworow w zakresie zakupu wyposa?enia laboratorium genetycznego (molekularnego/ cytogenetycznego) ... (1).

Reference number: ZP-271-75/17
II.1.2) Main CPV code
38515200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Nazwa: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworow w zakresie zakupu wyposa?enia laboratorium genetycznego (molekularnego/ cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r. (1). Post?powanie zawiera 4 cz??ci, a szczegolowy opis w ka?dej cz??ci niniejszego ogloszenia oraz w zal?cznikach nr 1A i 1B.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sekwenator nowej generacji (NGS) i sprz?t peryferyjny

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zaklad Patologii Nowotworow w siedzibie Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Sekwenator (next generation sequencing) 1 szt. 1.Aparat do sekwencjonowania DNA (bez pomiaru fluorescencji, bez u?ycia optyki) w oparciu o polprzewodnikow? technologi? pomiaru zmiany pH po wbudowaniu nukleotydu na matrycy DNA w ka?dym z ponad miliona naczy? reakcyjnych obecnych na chipie.2.Mo?liwo?? od 3 mln odczytow (no?nik o najmniejszej przepustowo?ci/ilo?ci naczy? reakcyjnych) do 80 mln odczytow (no?nik o najwi?kszej przepustowo?ci/ilo?ci naczy? reakcyjnych). Poda? przepustowo?? no?nikow3.Zintegrowany serwer o parametrach nie gorszych ni?: procesor: 6-core 3.5 GHz CPUs, Pami?? ? 128 GB RAM, przestrze? dyskowa nie mniej ni? ? 16 TB

2.System do analizy bioinformatycznej po sekwencjonowaniu1 szt. Serwer o parametrach nie gorszych ni?: -Processor Dual 10-core E5 2.6 GHz CPUs-128 GB RAM-15 TB dost?pnej przestrzeni dyskowej -?rodowisko: Ubuntu 14.04 LTS

3.Fluorymetr do oceny jako?ci DNA1 szt. Fluorymetr slu??cy do ultraczulych pomiarow ilo?ciowych DNA, RNA, bialek, miRNA, cholesterolu, glukozy na zasadzie pomiaru fluorescencji

4.Urz?dzenie do przygotowania bibliotek przed sekwencjonowaniem1 szt. Modul pozwalaj?cy na automatyczne przygotowanie matrycy oraz jej zaladowanie na no?niki (chipy):

pozwala w czasie jednego cyklu pracy na zaladowanie 2 no?nikow (chipow)-pozwala na przygotowanie matryc dla ro?nego rodzaju bibliotek jak RNA, DNA oraz z wykorzystaniem technologii AmpliSeq

? pozwala na automatyczne przygotowanie bibliotek (2 pulowe)-pozwala na prac? z ro?nej przepustowo?ci no?nikami (chipami): Ion 314chip, Ion 316chip, Ion 318chip, Ion PI, Ion 510, Ion 520, Ion 530, Ion 540

5.Urz?dzenie do sprawdzania jako?ci bibliotek1 szt. 1. Urz?dzenie slu??ce do okre?lania ilo?ci i jako?ci DNA i RNA 2. Analiza materialu na jednorazowych ta?mach z oddzielonymi od siebie mikrokanalami (Ta?my z mikrokanalami zawieraj? gotowy ?el ? brak konieczno?ci przygotowywania ?elu do elektroforezy)3. Automatyczne okre?lenie wielko?ci, ilo?ci i jako?ci materialu. Mo?liwo?? rozdzialu:-calkowitego RNA z czulo?ci? od 100pg/l.-fragmentow DNA z czulo?ci? od 10pg/l.- genomowego DNA z czulo?ci? od 0,5ng/l4. Oprogramowanie slu??ce do sterowania urz?dzeniem umo?liwia automatyczne okre?lenie stopnia:- integralno?ci RNA ? RINe (ang. RNA IntegrityNumberequivalent)- integralno?ci genomowego DNA ? DIN (ang. DNA IntegrityNumber)5. Automatyczne pobieranie probek przy pomocy jednorazowych ko?cowek, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem krzy?owym6. Analiza elektroforetyczna materialu poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej LED7. Minimalne zu?ycie badanego materialu (1-2 l).8. Kompatybilny laptop z preinstalowanym oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych

6.Magnes do separacji immunomagnetycznej1 szt.1.Separator magnetyczny na probowki typu eppendorf 1,5-2 ml2. Ilo?? probowek minimum 16 szt. 3. Obj?to?? separowanej mieszaniny 10 -2000 l

7.Magnes do separacji immunomagnetycznej plytkowy1 szt. 1.Separator magnetyczny do pracy z plytkami 96-dolkowymi lub pojedynczymi probowkami o pojemno?ci 0,2 ml2.Obj?to?? separowanej mieszaniny 5-200 l

8.Spektrofotometr do pomiaru w kropli i w kuwecie 1szt.1. Dlugo?? drogi optycznej w granicach 0,05 ? 1 mm ustawiana automatycznie w zale?no?ci od st??enia probki; obj?to?? mierzonej probki w zakresie 0,5l ? 2 l; dlugo?? fali w granicach od 190 do 840 nm, pelny zakres skanowania. urz?dzenie musi efektywnie dokonywa? pomiarow w w.w. zakresie; rozdzielczo?? widmowa: <1,8 nm; precyzja pomiaru absorbancji: 0,002 Abs; dokladno?? pomiaru: 2 %; dokladno?? zakresu dlugo?ci fali: 1 nm; zakres absorbancji w granicach: od 0,02 do 300 Abs2. Statyw pomiarowy instrumentu nie mo?e by? elementem wymiennym aparatu. (pozostale parametry w zal?czniku 1A do specyfikacji)

9.Wirowka z mo?liwo?ci? wirowania plytek 96-dolkowych (izolacja DNA/RNA/bialka)1 szt. 10.Worteks (izolacja DNA/RNA/bialka)2 szt. 1. 11.Homogenizator1 szt. 1. (opis parametrow poz. 9,10,11 w zal?czniku 1A do siwz)

? wszystkie pozycje zgodnie z opisem zal?cznika nr 1A.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium: 8 187 PLN. Wadium wnosi si? w terminie i formie opisanej w specyfikacji.

Termin realizacji zamowienia

Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie: nie po?niej ni? 14 dni od daty udzielenia zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Sekwenator kapitalny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zaklad Patologii Nowotworow w siedzibie Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Sekwenator kapilarny

1 szt. 1. Analizator genetyczny do rozdzialu fragmentow DNA metod? kapilarn?.

2. System umo?liwiaj?cy sekwencjonowanie i analiz? dlugo?ci fragmentow DNA metod? kapilarn?.

3. Wykonywanie na jednej plytce analizy sekwencji i dlugo?ci fragmentow DNA w jednym cyklu roboczym analizatora.

4. Oprogramowanie do zarz?dzania funkcjami analizatora umo?liwiaj?ce monitorowanie czasu pracy i daty wa?no?ci (RFID ? Radio Frequency Identification) odczynnikow i elementow zu?ywalnych, spelniaj?cych wymogi GLP.

5. Mo?liwo?? zastosowania odczynnikow i elementow zu?ywalnych w formacie ulatwiaj?cym aplikacj?.

6. Ilo?? kapilar w analizatorze: minimum 8 (poda? dokladn? liczb?).

7. Mo?liwo?? rozbudowy analizatora do 24 kapilar.

8. Zapewnienie rownoczesnej detekcji, co najmniej 6 ro?nych sygnalow fluorescencji w jednej kapilarze.

9. Automatyczny podajnik probek.

" Pojemno?? podajnika: minimum 96 probek.

" Mo?liwo?? ustalania kolejno?ci pobierania probek z plytki.

10. Mo?liwo?? stosowania ro?nych zestawow do sekwencjonowania, w tym do matryc krotkich i dlugich, bogatych w pary GT i bogatych w pary AT. Poda? numery katalogowe i nazwy wlasne zestawow.

11. System detekcji skladaj?cy si? z kamery CCD, lasera zbudowanego w oparciu o cialo stale (505 nm) i filtrow wirtualnych.

12. Komputer b?d?cy integraln? cz??ci? sekwenatora i oprogramowaniem -minimalne parametry:

" Procesor wielordzeniowy z cz?stotliwo?ci? taktowania minimum 3,0 GHz.

" Pami?? RAM o pojemno?ci minimum 16 GB.

" Dysk twardy o pojemno?ci minimum 1 TB.

" DVD RW.

" CD RW

" System operacyjny umo?liwiaj?cy sterowanie oprogramowaniem analizatora.

13. Oprogramowanie specjalistyczne:

1.Oprogramowanie do sterowania analizatorem i kolekcji danych. Poda? nazw? oprogramowania.

2.Oprogramowanie do analizy sekwencji DNA i analizy fragmentow DNA: automatyczne nazywanie alleli; badania AFLP, SNP, mikrosatelit, LOH, HMA, SSCP, RER; porownania sekwencji DNA do sekwencji wzorcowych; analiza SNP; wykrywanie mutacji; oznaczanie heterozygotyczno?ci; wyszukiwanie okre?lonej sekwencji. Poda? nazw? oprogramowania.

3.Oprogramowanie do archiwizacji wynikow bada?. Poda? nazw? oprogramowania.

14. Monitor z ekranem o przek?tnej minimum 17".

15. Mo?liwo?? integracji oprogramowania analizatora z systemami typu LIMS (Laboratory Information Management System).

16. Komunikacja u?ytkownika z systemem w j?zyku polskim lub angielskim.

17. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz

18. . Instrukcja obslugi w j?zyku polskim lub angielskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym wraz z dostaw? przedmiotu zamowienia

19. Urz?dzenie posiada certyfikat CE

20. Zagwarantowanie dost?pno?ci serwisu, oprogramowania i cz??ci zamiennych przez co najmniej 7 lat od daty dostawy.

zgodnie z opisem zal?cznika nr 1A.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium 4 652 PLN. Wadium wnosi si? w terminie i formie opisanej w specyfikacji.

Termin realizacji zamowienia:

Dostawa: nie po?niej ni? 14 dni od daty udzielenia zamowienia;

Instalacja, uruchomienie, szkolenie: nie po?niej ni? do 28.2.2018 r. (w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Termocyklery do real-time PCR

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zaklad Patologii Nowotworow w siedzibie Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Termocykler do real-time PCR ? 1 szt. 1.Urz?dzenie umo?liwiaj?ce przeprowadzanie ilo?ciowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z u?yciem barwnikow fluorescencyjnych2.Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prob na plytkach 96-dolkowych lub paskach / stripach (po 8 probowek)3.Zakres obj?to?ci mieszaniny reakcyjnej, w ktorej mo?na przeprowadzi? reakcj? PCR: 10 ? 50l.4.Powierzchnia bloku wykonana ze srebra5.Blok z opcj? gradientu:-zakres nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opcji gradientu: maksymalnie 20C (w calkowitym zakresie temperatur 37 ? 98C)-mo?liwo?? uzyskania w trakcie reakcji 12 ro?nych temperatur w obr?bie plytki 96 dolkowej6.Jednoczesne wzbudzenie fluorescencji wszystkich prob: pojedyncza dioda LED zainstalowana na stale w aparacie (brak elementow ruchomych zwi?zanych z elementem wzbudzenia aparatu, ?redni okres ?ywotno?ci diody: ok. 10 000 godzin)7.System detekcyjny: kamera CCD8.Przekazywanie sygnalu fluorescencyjnego z prob do systemu detekcyjnego za po?rednictwem ?wiatlowodow.9.Aparat wyposa?ony w cztery kanaly detekcji o nast?puj?cym ukladzie filtrow wzbudzaj?cych / detekcyjnych:-1. 470 / 514nm-2. 533 / 572nm-3. 577 / 620nm- 4. 645 / 697,5nm10.Analiza krzywej topnienia ? ci?gly, nieprzerwany i jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich prob w ustalonym zakresie temperatur.11.Urz?dzenie nie wymaga przeprowadzania ?adnych okresowych kalibracji systemu optycznego zwi?zanych z wykorzystaniem ro?nych barwnikow fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajow analiz w celu zapewnienia optymalnego dzialania.12.Urz?dzenie nie wymaga normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox13.System umo?liwiaj?cy analiz? kwasow nukleinowych przy pomocy ro?nych barwnikow i sond molekularnych: barwnikow interkaluj?cych SYBR Greek, LC Green, ResoLight Dye (lub podobny) oraz sond hydrolizuj?cych typu TaqMan14.Oprogramowanie urz?dzenia wyposa?one w dedykowane moduly do analizy:-ilo?ciowej ? analiza bezwzgl?dna umo?liwiaj?ca pomiar ilo?ci kopii DNA w badanej probie w oparciu o krzyw? standardow? (oprogramowanie podaje warto?ci wydajno?ci reakcji, nachylenia krzywej, bl?du standardowego oraz wspolczynnik R2) -ilo?ciowej ? analiza wzgl?dna umo?liwiaj?ca pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego w oparciu o:a) krzyw? standardow? (oprogramowanie podaje warto?ci wydajno?ci reakcji, nachylenia krzywej, bl?du standardowego oraz wspolczynnik R2) b) r?cznie wprowadzon? warto?? wydajno?ci, gdzie E=2 oznacza wydajno?? reakcji 100 %. c) mo?liwo?? zdefiniowania probki jako ?run calibrator i ?study calibrator celem wyznaczenia stosunku znormalizowanego i wyskalowanego.-genotypowania typu ?end-point przy pomocy sond hydrolizuj?cych do wykrywania mutacji (analiza dyskryminacji alleli)- krzywej topnienia High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji/SNP) z mo?liwo?ci? automatycznego grupowania prob o podobnym profilu-do analizy jako?ciowej (wykrywanie obecno?ci badanego DNA bez okre?lania parametrow ilo?ciowych; mo?liwo?? dodania kontroli wewn?trznej reakcji ? kontrola amplifikacji).15. Opcje przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie mono-color) lub dwoma / wi?ksz? liczb? barwnikow (ustawienie ?dual- / multi-color) Oprogramowanie z automatyczn? mo?liwo?ci? oznacza probki jako ?positive, negative, invalid lub ?inconsistent

2. Termocykler do real-time PCR ? 1 szt. 1.Urz?dzenie umo?liwiaj?ce przeprowadzanie ilo?ciowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z u?yciem barwnikow fluorescencyjnych2.Jednoczesna amplifikacja do 96 prob 3.Zakres obj?to?ci mieszany reakcyjnej: 10-100l4. Urz?dzenie nie wymaga przeprowadzania ?adnych okresowych kalibracji systemu optycznego zwi?zanych z wykorzystaniem ro?nych barwnikow fluorescencyjnych5.Srebrna powloka bloku; opis parametrow pkt 6-16 w zal?czniku 1A.

? wszystkie pozycje zgodnie z opisem Zal?cznika nr 1A.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium 2 320 PLN. Wadium wnosi si? w terminie i formie opisanej w specyfikacji.

Termin realizacji zamowienia:

Dostawa: nie po?niej ni? 14 dni od daty udzielenia zamowienia;

Instalacja, uruchomienie, szkolenie: nie po?niej ni? do 28.2.2018 r. (w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Mikroskop fluorescencyjny z systemem do analizy obrazu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38515200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zaklad Patologii Nowotworow w siedzibie Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Mikroskop fluorescencyjny z systemem do analizy obrazu

1szt. 1. Ergonomiczny statyw z nisko polo?onymi pokr?tlami: regulacji intensywno?ci ?wiatla, przesuwu preparatow

2. Wspolosiowa ?ruba mikro/makro do ustawiania ostro?ci

3. Wbudowany pier?cie? blokady polo?enia stolika (wysoko?ci)

4. Minimalna dzialka odczytu na ?rubie mikrometrycznej 1 mikrometr

5. O?wietlenie jasnego pola: wbudowane w baz? mikroskopu ?rodlo ?wiatla typu LED o mocy min 14W

6. O?wietlenie wg systemu Koehlera

7. Wbudowany w baz? mikroskopu centralnie z przodu na dole regulator intensywno?ci ?wiatla

8. Przeslona (shutter) ?wiatla przechodz?cego, montowana na o?wietlaczu w celu eliminacji autofluorescencji od LED-owego ?rodla ?wiatla podczas obserwacji fluorescencyjnych; obserwacja w jasnym polu bez konieczno?ci demonta?u ukladu, a jedynie przez otwarcie przeslony.

9. System zarz?dzania o?wietleniem z zakodowaniem intensywno?ci o?wietlenia dla ka?dego z obiektywow (zmiana intensywno?ci o?wietlenia przy zmianie obiektywu bez u?ycia komputera) zintegrowany bezpo?rednio z baz? mikroskopu

10. Optyka w systemie korekcji do niesko?czono?ci

11. Nasadka okularowa:

? trojokularowa, do okularow o polu widzenia minimum 26 mm,

? regulowany k?t nachylenia w zakresie min. 5-35 stopni,

? wbudowany 3 pozycyjny podzielnik ?wiatla mi?dzy okularami/kamer? w proporcjach: 100/0, 50/50, 0/100,

? regulowany rozstaw ?renic w zakresie min. 50-75 mm

12. Okulary powi?kszenie 10x, numer pola min. 26

13. Ka?dy okular z wbudowanym pier?cieniem korekcji dioptryjnej w zakresie min. -8/+2 dioptrii

14. Obiektywy o dlugo?ci optycznej nie dlu?szej ni? 45mm, o powi?kszeniu/ aperturze numerycznej (NA)/ minimalnej odleglo?ci roboczej (WD):

? Plan apochromat 2x/ 0,08/ 6,2 mm

? Plan apochromat 4x/ NA 0,16/ WD 13,0 mm

? Plan apochromat 10x/ NA 0,40/ WD 3,1 mm

? Plan apochromat 20x/ NA 0,75/ WD 0,6 mm

? Plan apochromat 40x/ NA 0,95/ WD 0,18mm ? suchy, korekcja grubo?ci szkielka nakrywkowego od 0.11 do 0.23 mm

? Plan apochromat 100x/ NA 1,40/ WD 0,13 mm

15. Kondensor o aperturze numerycznej min. NA= 0,9, z uchyln? soczewk? czolow?, przystosowany do pracy z obiektywami o powi?kszeniu od 1,25x do 100x (obserwacja na soczewce uchylonej dla obiektywow 1,25x, 2x, 4x), z regulowan? przeslon? aperturow?

16. ?rodlo ?wiatla fluorescencyjnego: palnik rt?ciowy o mocy min. 130W o emisji w zakresie 360-770nm. 7-pozycyjna kontrola intensywno?ci ?wiatla (100 %, 50 %, 25 %, 12 %, 6 %, 3 %, 0 %). ?wiatlowod o dlugo?ci min 1,5 metra. Adapter do ?wiatlowodu.

17. Kostki do fluorescencji 4 szt., ka?da z filtrem wzbudzaj?cym, emisyjnym i lustrem dichroicznym, dostosowane do o?wietlacza ?wiatla odbitego do fluorescencji:

? Kostka 1: filtr pojedynczy Orange,

? Kostka 2: filtr podwojny Green/Orange,

? Kostka 3: filtr potrojny Aqua/Green/Orange,

? Kostka 4: filtr potrojny DAPI/Green/Orange.

18. O?wietlacz ?wiatla odbitego do fluorescencji, pozwalaj?cy na prac? metodami jasnego pola, kontrastu Nomarskiego (DIC), polaryzacji, wyposa?ony w min. 8-pozycyjny zmieniacz kostek z filtrami do fluorescencji posiadaj?cy funkcj? odci?cia ?wiatla i latwej wymiany kostek z filtrami bez u?ycia narz?dzi, wyposa?ony w centrowalne przeslony polow? i aperturow?.

19. Wymienny, kodowany uchwyt rewolwerowy na min. 7 obiektywow, wspolpracuj?cy z systemem zarz?dzania o?wietleniem

20. Stolik mechaniczny z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny z?batkowej, o trwalej powloce ceramicznej z uchwytem na jeden preparat. Mo?liwo?? obrotu w plaszczy?nie poziomej w zakresie min 250 stopni. Prawostronne pokr?tlo przesuwu preparatow dla osi x, y z regulacj? sily nacisku dla obu osi, przesuw w osi x (na dlugo?? preparatu) min. 75 mm a w osi y (na szeroko?? preparatu) min. 50 mm

opis parametrow poz. 21.Kamera, 22. Adapter do kamery, 23 Oprogramowanie, 24 Zestaw komputerowy ? w zal?czniku nr 1A do specyfikacji.

? wszystkie pozycje zgodnie z opisem zal?cznika nr 1A.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium: 2 284 PLN. Wadium wnosi si? w terminie i formie okre?lonej w specyfikacji.

Termin realizacji zamowienia:

Dostawa: nie po?niej ni? 14 dni od daty udzielenia zamowienia;

Instalacja, uruchomienie, szkolenie: nie po?niej ni? do 28.2.2018 r. (w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki:

Wykonawca spelni warunek wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania, je?li z tre?ci zlo?onych o?wiadcze? lub o?wiadcze? i dokumentow nie b?d? zachodzily przeslanki wykluczenia wykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy. Ocena spelniania warunku na zasadzie spelnia/nie spelnia.

wymagania:

(Dotyczy wyrobow medycznych: cz??? 1 poz. 9, cz??? 2, 3 poz.2) Zaoferowany przez Wykonawc? przedmiot oferty musi pod rygorem odrzucenia oferty spelnia? wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia okre?lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Wyroby medyczne stanowi?ce przedmiot zamowienia musz? by? dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 roku (Dz.U. z 2015 poz. 876 t.j. ze zm.) lub na podstawie innych odpowiednich przepisow wla?ciwych dla wyrobu medycznego.

Warunek zostanie spelniony, je?eli oferowane wyroby medyczne b?d? dopuszczone stosowania i spelniaj? wymagania okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia. Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spelnia/nie spelnia

dokumenty z ofert?:

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ); JEDZ sklada rownie? ewentualny podwykonawca ? brak podstaw do wykluczenia ? zgodnie z opisem pkt 9.4. specyfikacji; JEDZ skladaj? podmioty wspolnie ubiegaj?ce si? o zamowienie ? spelnienie warunkow i brak podstaw do wykluczenia ? zgodnie z opisem pkt 10 specyfikacji;

dokumenty na wezwanie ? szczegolowe wymagania dotycz?ce dokumentow zgodnie z pkt 8.4 specyfikacji:

1. O?wiadczenie dla wyrobow medycznych 2.Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego 3. Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS 4.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 13, 13, 21 5. O?wiadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne 6. O?wiadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne 7. O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych

podmiotu zagraniczne: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny rownowa?ny dokument, Dokument skladany w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, Dokument potwierdzaj?cy niezaleganie przez wykonawc? z oplacaniem podatkow (odpowiedni dokument lub o?wiadczenie jak w pkt 8.4.2 specyfikacji)

po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert Wykonawca sklada:

O?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy ? zal?cznik nr 3 do specyfikacji. Zmiany umowy zostaly przewidziane we wzorze umowy:

1) zmiany jako?ci na wy?sz? zaoferowanego Sprz?tu, przy zachowaniu lub obni?eniu ceny, okre?lonej w 4 ust. 1 umowy,

2) obni?enia ceny dostawy przy zachowaniu jako?ci zaoferowanego Sprz?tu.

3) W sytuacji, gdy Ministerstwo Zdrowia przedlu?y termin realizacji umowy, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy sprz?tu okre?lonego w 3 ust. 1 umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia - realizacja dotacji z Ministerstwa Zdrowia z Narodowego Programu Zwalczania Chorob Nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworow w zakresie zakupu wyposa?enia laboratorium genetycznego (molekularnego/ cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r. Skrocenie terminu skladania ofert uzasadnione jest niemo?liwo?ci? przeprowadzenia procedury z 40-dniowym terminem skladania ofert. Ogloszenie post?powania o udzielenie zamowienia moglo nast?pi? po udzieleniu dotacji przez Ministra Zdrowia.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2017
Local time: 12:15
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego Sekcja Zamowie? Publicznych, II p, pion administracyjny.

Information about authorised persons and opening procedure:

Publiczna sesja otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera? umowy ramowej.

2. Zamawiaj?cy nie zamierza ustanowi? dynamicznego systemu zakupow.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

4. Zamawiaj?cy nie zamierza udzieli? zamowie? w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolania wnosi si? do Prezesa KIO w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie okre?lonej w art. 180 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Fluorescent microscopes

2017/S 186-380473

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddzial w Krakowie
000288366
Garncarska 11
Krakow
31-115
Poland
Contact person: Halina ?ak
Telephone: +48 126348282
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Fax: +48 124231565
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.onkologia.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworow w zakresie zakupu wyposa?enia laboratorium genetycznego (molekularnego/ cytogenetycznego) ... (1).

Reference number: ZP-271-75/17
II.1.2) Main CPV code
38515200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sekwenator nowej generacji (NGS) i sprz?t peryferyjny

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sekwenator kapitalny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termocyklery do real-time PCR

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mikroskop fluorescencyjny z systemem do analizy obrazu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38515200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Fluorescent microscopes
ND Document number 380473-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KRAKOW
AU Authority name Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddzial w Krakowie (000288366)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 11/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38515200 - Fluorescent microscopes
OC Original CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38515200 - Fluorescent microscopes
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.onkologia.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >