Poland-Bydgoszcz: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003038767745405
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 380142-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Engineering design services

2017/S 185-380142

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Polska Spolka Gazownictwa Ap. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiello?ska 42
Contact point(s): Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiello?ska 42, 85-097 Bydgoszcz
For the attention of: Lidia Andrzejewska
85-097 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523285240
E-mail: lidia.andrzejewska@psgaz.pl
Fax: +48 523285102

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.psgaz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

Description
Engineering design services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 09:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Engineering design services

2017/S 185-380142

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Polska Spolka Gazownictwa Ap. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiello?ska 42
Contact point(s): Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiello?ska 42, 85-097 Bydgoszcz
For the attention of: Lidia Andrzejewska
85-097 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523285240
E-mail: lidia.andrzejewska@psgaz.pl
Fax: +48 523285102

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.psgaz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow? gazoci?gu i przyl?cza ?/c wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym ? m. Pikutkowo gm. Brze?? Kujawski, dz. 193/3, 193/9, 193/13.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services

NUTS code PL619

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow? gazoci?gu i przyl?cza ?/c wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym ? m. Pikutkowo gm. Brze?? Kujawski, dz. 193/3, 193/9, 193/13.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Zakres rzeczowy
? Gazoci?g ?/c dn 160PE, L = ok.3000,00 mb
? Przyl?cza gazowe dn 32PE ? 1 szt., L=ok.10,00 mb
? Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowo?ci do Q=50 m3/h
Dokumentacje projektowe, w zakresie ka?dego z zada?, winny si? sklada? z:
o projektu budowlanego ? 2 egz. w formie papierowej,
o projektu wykonawczego ? 3 egz. w formie papierowej,
o przedmiaru robot ? 1 egz. w formie papierowej,
o kosztorysu inwestorskiego ? 1 egz. w formie papierowej
Dodatkowo nale?y dostarczy? oryginal kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej zgodnie z Zasadami projektowania gazoci?gow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych stanowi?cymi zal?cznik do SIWZ.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu gwarancji jako?ci na calo?? wykonanych w ramach Umowy prac projektowych. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowi?zany jest do usuni?cia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Termin gwarancji jako?ci ustala si? na okres 36 miesi?cy, liczony od dnia odbioru, o ktorym mowa we wzorze Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowi?zany jest do usuni?cia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowego Projektu. Je?eli w ramach usuni?cia wady nast?pi wymiana Projektu, termin gwarancji
biegnie na nowo, pocz?wszy od dnia wymiany.
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odst?puje od obowi?zku ??dania wadium.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonania oceny spelnienia tego warunku.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nie dotyczy.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W celu spelnienia warunku udzialu w post?powaniu Wykonawca winien wykaza?, i? dysponuje lub b?dzie dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:
? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? gazowych, ktory posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub rownowa?ne. W przypadku osob, ktore uzyskaly uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz? spelnia? warunki okre?lone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonania oceny spelnienia tego warunku.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W celu spelnienia warunku udzialu w post?powaniu Wykonawca winien wykaza?, ?e w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w
tym okresie, wykonal co najmniej jedn? uslug?, polegaj?c? na wykonaniu dokumentacji projektowej
na przyl?cze lub/i gazoci?g o podobnej zlo?ono?ci, co przedmiot zamowienia.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
2017/W800/WP-000364
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 09:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13.11.2017 - 9:30

Place

Bydgoszcz, ul. Jagiello?ska 42 ? ?wietlica

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

Pelne informacje dotycz?ce przedmiotu zamowienia s? zawarte w SIWZ dost?pnej na Platformie Zakupowej PSG na stronie www.psgaz.pl w zakladce ?Przetargi.

Wymagany termin realizacji zamowienia ? 17.12.2018.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cej wykonawcy w toku post?powania: 1) Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy. 2) ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Engineering design services
ND Document number 380142-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Ap. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL619
IA Internet address (URL) http://www.psgaz.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >