Poland-Aleksandrow Lodzki: Hard coal

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003038776259078
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382724-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Aleksandrow Lodzki: Hard coal

2017/S 187-382724

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PGKiM Sp. z o.o.
4/2017
ul. 1 Maja 28/30
Aleksandrow Lodzki
95-070
Poland
Contact person: PGKiM Sp. z o.o.
Telephone: +48 427121194
E-mail: zam_pub@pgkimal.pl
Fax: +48 422764349
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pgkimal.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: spolka komunalna
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa w?gla kamiennego wraz z transportem i rozladunkiem do Cieplowni PGKiM w Aleksandrowie Lodzkim.

Reference number: 4/2017
II.1.2) Main CPV code
09111210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 6000 ton w?gla kamiennego do celow energetycznych sortymentu M II A, typu 31.2-32.1 (wg PN-82/G-97002), o nast?puj?cych parametrach w stanie roboczym:

1. zawarto?? opalowa 23000 ? 24000 kJ/kg

2. zawarto?? popiolu do 15 %

3. zawarto?? siarki calkowitej = 0,6 %

4. wilgoci calkowitej 8-12 %

5. zawarto?? podziarna (0-1 mm) < 20 %

6. zawarto?? cz??ci lotnych > 28 %,

7. temperatura topnienia popiolu w atmosferze redukcyjnej > 1300 C

8. zdolno?? spiekania (liczba Rogi w zakresie 5 do 20)

9. temperatura mi?kni?cia popiolu > 1100 C

10. mala zdolno?? samozapalenia

11. bez zanieczyszcze? w postaci zlomu, piasku, kamieni, itp.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 597 760.00 PLN / Highest offer: 2 804 400.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Cieplownia PGKiM Sp. z o.o., ul. Pabianicka 125, 95-070 Aleksandrow Lodzki.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 6000 ton w?gla kamiennego do celow energetycznych sortymentu M II A, typu 31.2-32.1 (wg PN-82/G-97002), o nast?puj?cych parametrach w stanie roboczym:

1. zawarto?? opalowa 23000 ? 24000 kJ/kg

2. zawarto?? popiolu do 15 %

3. zawarto?? siarki calkowitej = 0,6 %

4. wilgoci calkowitej 8-12 %

5. zawarto?? podziarna (0-1 mm) < 20 %

6. zawarto?? cz??ci lotnych > 28 %,

7. temperatura topnienia popiolu w atmosferze redukcyjnej > 1300 C

8. zdolno?? spiekania (liczba Rogi w zakresie 5 do 20)

9. temperatura mi?kni?cia popiolu > 1100 C

10. mala zdolno?? samozapalenia

11. bez zanieczyszcze? w postaci zlomu, piasku, kamieni, itp.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-218226
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 4/2017
Title:

Dostawa w?gla kamiennego wraz z transportem i rozladunkiem do Cieplowni PGKiM w Aleksandrowie Lodzkim.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
23/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
TransLis Sp. z o. o.
Wolno?ci 21
Wieszowa
42-672
Poland
Telephone: +49 322737349
NUTS code: PL

Internet address: http://www.translis.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 597 760.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Transport w?gla.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia.

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Aleksandrow Lodzki: Hard coal

2017/S 187-382724

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PGKiM Sp. z o.o.
4/2017
ul. 1 Maja 28/30
Aleksandrow Lodzki
95-070
Poland
Contact person: PGKiM Sp. z o.o.
Telephone: +48 427121194
E-mail: zam_pub@pgkimal.pl
Fax: +48 422764349
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pgkimal.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa w?gla kamiennego wraz z transportem i rozladunkiem do Cieplowni PGKiM w Aleksandrowie Lodzkim.

Reference number: 4/2017
II.1.2) Main CPV code
09111210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 597 760.00 PLN / Highest offer: 2 804 400.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-218226

Section V: Award of contract

Contract No: 4/2017
Title:

Dostawa w?gla kamiennego wraz z transportem i rozladunkiem do Cieplowni PGKiM w Aleksandrowie Lodzkim.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
23/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
TransLis Sp. z o. o.
Wolno?ci 21
Wieszowa
42-672
Poland
Telephone: +49 322737349
NUTS code: PL

Internet address: http://www.translis.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 597 760.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Aleksandrow Lodzki: Hard coal
ND Document number 382724-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place ALEKSANDROW LODZKI
AU Authority name PGKiM Sp. z o.o. (4/2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09111210 - Hard coal
OC Original CPV code 09111210 - Hard coal
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.pgkimal.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >