Poland-Warsaw: Financial and insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003039053143221
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381182-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 186-381182

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: marta.dzierba@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow" i "Po?yczka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-202.

II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wybor Wykonawcow (zwanych rownie? ?Po?rednikami Finansowymi lub?PF), ktorzy ?wiadczy? b?d? zlecone przez Zamawiaj?cego zadanie wdro?enia Instrumentow Finansowych,polegaj?ce w szczegolno?ci na udzielaniu Jednostkowych Po?yczek w ramach utworzonych przez PFInstrumentow Finansowych ?Po?yczka lub ?Po?yczka dla start-upow, do ktorych Zamawiaj?cy wniesie wkladfinansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy Wojewodztwa Malopolskiego, a Wykonawca Wklad Po?rednikaFinansowego. Parametry udzielanych przez Wykonawc? Jednostkowych Po?yczek zostaly okre?lone w?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka stanowi?cej zal?cznik nr [2a] do Istotnych Postanowie? Umowyoraz w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow stanowi?cej zal?cznik nr [2b] do IstotnychPostanowie? Umowy, ktore stanowi? zal?cznik nr [2] do SIWZ (dalej: ?Umowa Operacyjna, ?Umowa).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 15 120 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I ? w wysoko?ci 13 000 000 PLN, obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi wdro?enia i zarz?dzania Instrumentem Finansowym, polegaj?cej w szczegolno?ci na utworzeniu Instrumentu Finansowego?Po?yczka dla start-upow z przeznaczeniem na wsparcie przedsi?wzi?? realizowanych przez M?P we wczesnej fazie rozwoju ? okres dzialalno?ci do 24 miesi?cy oraz udzieleniu co najmniej 90 Jednostkowych Po?yczek o parametrach okre?lonych w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc?na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni? 10 % kwoty dost?pnej dla Ostatecznego Odbiorcy w ramach realizacji cz??ci zamowienia). Wedlug stanu na polow? Okresu Budowy Portfela wska?niki, o ktorych mowa w niniejszym akapicie powinny zosta? osi?gni?te na poziomie co najmniej 40 proc.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zdolno?? do pozyskania dodatkowego Wkladu Po?rednika Finansowego / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Zasi?g terytorialny sieci dystrybucji / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji na zasadach okre?lonych w Umowie Operacyjnej.

Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka albo ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow, stosowane odpowiednio do podstawowej cz??ci Zamowienia. ?rodki w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji,Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji. Szczegolowe informacje dot. prawa opcji s? zawarte w dokumentacji post?powania.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Cz I i II RPMP.03.04.01-12-000a 16 cz III V RPMP.03.04.02-12-000a 16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II ? w wysoko?ci 8 000 000 PLN, obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi wdro?enia izarz?dzania Instrumentem Finansowym, polegaj?cej w szczegolno?ci na utworzeniu Instrumentu Finansowego ?Po?yczka dla start-upow z przeznaczeniem na wsparcie przedsi?wzi?? realizowanych przez M?P wewczesnej fazie rozwoju ? okres dzialalno?ci do 24 miesi?cy oraz udzieleniu, co najmniej 70 Jednostkowych Po?yczek o parametrach okre?lonych w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni? 10 % % kwoty dost?pnej dla Ostatecznego Odbiorcy w ramach realizacji cz??ci zamowienia). Wedlug stanu na polow? Okresu Budowy Portfela wska?niki, o ktorych mowa w niniejszym akapicie powinny zosta? osi?gni?te na poziomie co najmniej 40 %.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zdolno?? do pozyskania dodatkowego Wkladu Po?rednika Finansowego / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Zasi?g terytorialny sieci dystrybucji / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji na zasadach okre?lonych w Umowie Operacyjnej.

Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka albo ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow, stosowane odpowiednio do podstawowej cz??ci Zamowienia. ?rodki w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji,Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji. Szczegolowe informacje dot. prawa opcji s? zawarte w dokumentacji post?powania.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Cz I i II RPMP.03.04.01-12-000a 16 cz III V RPMP.03.04.02-12-000a 16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? III ? w wysoko?ci 20 000 000 PLN, obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi wdro?enia i zarz?dzania Instrumentem Finansowym, polegaj?cej w szczegolno?ci na utworzeniu Instrumentu Finansowego ?Po?yczka z przeznaczeniem na wsparcie przedsi?wzi?? realizowanych przez M?P prowadz?cych dzialalno?? powy?ej 24 miesi?cy oraz udzieleniu co najmniej 95 Jednostkowych Po?yczek o parametrach okre?lonych w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni? 10 % kwoty dost?pnej dla Ostatecznego Odbiorcy w ramach realizacji cz??ci zamowienia). Wedlug stanu na polow? Okresu Budowy Portfela wska?niki, o ktorych mowa w niniejszym akapicie powinny zosta? osi?gni?te na poziomie co najmniej 40 %.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zdolno?? do pozyskania dodatkowego Wkladu Po?rednika Finansowego / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Zasi?g terytorialny sieci dystrybucji / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji na zasadach okre?lonych w Umowie Operacyjnej.

Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka albo ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow, stosowane odpowiednio do podstawowej cz??ci Zamowienia. ?rodki w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji,Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji. Szczegolowe informacje dot. prawa opcji s? zawarte w dokumentacji post?powania.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Cz I i II RPMP.03.04.01-12-000a 16 cz III V RPMP.03.04.02-12-000a 16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? IV ? w wysoko?ci 12 000 000 PLN, obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi wdro?enia i zarz?dzania Instrumentem Finansowym, polegaj?cej w szczegolno?ci na utworzeniu Instrumentu Finansowego ?Po?yczka z przeznaczeniem na wsparcie przedsi?wzi?? realizowanych przez M?P prowadz?cych dzialalno?? powy?ej 24 miesi?cy oraz udzieleniu co najmniej 60 Jednostkowych Po?yczek o parametrach okre?lonych w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni? 10 % kwoty dost?pnej dla Ostatecznego Odbiorcy w ramach realizacji cz??ci zamowienia). Wedlug stanu na polow? Okresu Budowy Portfela wska?niki, o ktorych mowa w niniejszym akapicie powinny zosta? osi?gni?te na poziomie co najmniej 40 %.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zdolno?? do pozyskania dodatkowego Wkladu Po?rednika Finansowego / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Zasi?g terytorialny sieci dystrybucji / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji na zasadach okre?lonych w Umowie Operacyjnej.

Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka albo ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow, stosowane odpowiednio do podstawowej cz??ci Zamowienia. ?rodki w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji,Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji. Szczegolowe informacje dot. prawa opcji s? zawarte w dokumentacji post?powania.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Cz I i II RPMP.03.04.01-12-000a 16 cz III V RPMP.03.04.02-12-000a 16.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? V ? w wysoko?ci 10 000 000 PLN, obejmuje ?wiadczenie przez Wykonawc? uslugi wdro?enia i zarz?dzania Instrumentem Finansowym, polegaj?cej w szczegolno?ci na utworzeniu Instrumentu Finansowego?Po?yczka z przeznaczeniem na wsparcie przedsi?wzi?? realizowanych przez M?P prowadz?cych dzialalno?? powy?ej 24 miesi?cy oraz udzieleniu co najmniej 55 Jednostkowych Po?yczek o parametrach okre?lonych w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny Wykonawcy w wysoko?ci zadeklarowanej przez Wykonawc? na etapie post?powania przetargowego (nie ni?szej ni? 10 % kwoty dost?pnej dla Ostatecznego Odbiorcy w ramach realizacji cz??ci zamowienia). Wedlug stanu na polow? Okresu Budowy Portfela wska?niki, o ktorych mowa w niniejszym akapicie powinny zosta? osi?gni?te na poziomie co najmniej 40 %.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zdolno?? do pozyskania dodatkowego Wkladu Po?rednika Finansowego / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Zasi?g terytorialny sieci dystrybucji / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy w ramach ka?dej cz??ci zamowienia przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji na zasadach okre?lonych w Umowie Operacyjnej.

Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe Po?yczki udzielane przez Wykonawc? ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka albo ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka dla start-upow, stosowane odpowiednio do podstawowej cz??ci Zamowienia. ?rodki w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji,Zamawiaj?cy, w uzgodnieniu z Wykonawc?, dokona aktualizacji terminow oraz Wska?nikow w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji. Szczegolowe informacje dot. prawa opcji s? zawarte w dokumentacji post?powania.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Cz I i II RPMP.03.04.01-12-000a 16 cz III V RPMP.03.04.02-12-000a 16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 088-172098
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ECDF S.A. Lider, Mega Sonic S.A. ? partner
ul. Kobyli?ska 3
Pozna?
61-424
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mega Sonic S.A.
ul. Kruszy?ska 30B
Warszawa
01-365
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 178 540.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Leasingu i Finansow S.A.
Pilsudzkiego 13
Wroclaw
50-048
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 831 600.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ECDF S.A. Lider
ul. Kobyli?ska 3
Pozna?
61-424
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mega Sonic S.A.
ul. Kruszy?ska 30B
Warszawa
01-365
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 351 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Towarzystwo Inwestycji Spoleczno-Ekonomicznych Spolka Akcyjna
Okopowa
Warszawa
01-042
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 179 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Fundacja na Rzecz Rozwoju Regionu Rabka Lider Konsorcjum
Orkana 16B
Rabka
34-700
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Biznesu Malopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10
O?wi?cim
32-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 575 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 186-381182

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: marta.dzierba@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow" i "Po?yczka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-202.

II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 15 120 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych Po?yczka dla Start-upow i Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
66000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 088-172098

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ECDF S.A. Lider, Mega Sonic S.A. ? partner
ul. Kobyli?ska 3
Pozna?
61-424
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mega Sonic S.A.
ul. Kruszy?ska 30B
Warszawa
01-365
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 178 540.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Leasingu i Finansow S.A.
Pilsudzkiego 13
Wroclaw
50-048
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 831 600.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ECDF S.A. Lider
ul. Kobyli?ska 3
Pozna?
61-424
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mega Sonic S.A.
ul. Kruszy?ska 30B
Warszawa
01-365
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 351 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Towarzystwo Inwestycji Spoleczno-Ekonomicznych Spolka Akcyjna
Okopowa
Warszawa
01-042
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 179 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Wybor Po?rednikow Finansowych w celu wdra?ania Instrumentow Finansowych ?Po?yczka dla Start-upow i?Po?yczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fundacja na Rzecz Rozwoju Regionu Rabka Lider Konsorcjum
Orkana 16B
Rabka
34-700
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Biznesu Malopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10
O?wi?cim
32-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 575 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Financial and insurance services
ND Document number 381182-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WARSAW
AU Authority name Bank Gospodarstwa Krajowego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66000000 - Financial and insurance services
OC Original CPV code 66000000 - Financial and insurance services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.bgk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >